$ullet ,$ trong số hợp chất ion, hóa trị của một nguyên tố bằng điện tích của ion và được gọi là năng lượng điện hóa trị của yếu tố đó.

Bạn đang xem: Xác định cộng hóa trị

- Thí dụ:

+ trong hợp chất $NaCl,$, $Na$ tất cả điện hóa trị $1+$ cùng $Cl$ có điện hóa trị $1-$.

+ vào hợp chất $CaF_2,$, $Ca$ tất cả điện hóa trị $2+$ và $F$ có điện hóa trị $1-$.

$ullet ,$ bạn ta quy ước, lúc viết điện hóa trị của nguyên tố, ghi quý giá điện tích trước, vết của năng lượng điện sau.

$ullet ,$ Các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc đội IA, IIA, IIIA tất cả số electron ở lớp ngoài cùng là $1$, $2$, $3$ có thể nhường nên tất cả điện hóa trị là $1+$, $2+$, $3+$...

$ullet ,$ Các thành phần phi kim thuộc team VIA, VIIA tất cả $6$, $7$ electron lớp bên ngoài cùng, có thể nhận thêm $2$ tuyệt $1$ electron vào phần bên ngoài cùng, nên bao gồm điện hóa trị $2-$, $1-$...

2. Hóa trị vào hợp hóa học cộng hóa trị

$ullet ,$ Quy tắc: trong các hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của một nguyên tố được khẳng định bằng số links cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử với được call là cộng hóa trị của yếu tắc đó.

- Thí dụ: Hóa trị các nguyên tố trong phân tử nước với metan

$H-O-H$

$longrightarrow ,$ trong $H_2O,$: yếu tắc $H$ tất cả cộng hóa trị $1$, nguyên tố $O$ tất cả cộng hóa trị $2$.

*

$longrightarrow ,$ vào $CH_4,$: nhân tố $C$ tất cả cộng hóa trị $4$, yếu tắc $H$ tất cả cộng hóa trị $1$.

II. SỐ OXI HÓA

1. Khái niệm

- Số oxi hóa của một nguyên tố vào phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu trả định rằng mọi liên kết trong phân tử gần như là link ion.

2. Các quy tắc khẳng định số oxi hóa

- phép tắc 1: Số oxi hóa của các nguyên tố trong các đơn chất bởi $0$.

Thí dụ: $mathop Culimits_^0,$, $mathop O_2limits_^0,$, $mathop H_2limits_^0,$...

- quy tắc 2: vào một phân tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố bằng $0$.

- nguyên tắc 3: Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng cộng số oxi hóa của các nguyên tố bằng điện tích của ion.

Xem thêm: Lý 11 Bài 3 : Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường, Lý Thuyết Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường

- nguyên tắc 4: Trong số đông các hòa hợp chất, số thoái hóa của hiđro bởi $+1 ,$, trừ một số trong những trường thích hợp như hiđrua sắt kẽm kim loại ($NaH$, $CaH_2,$…). Số oxi hóa của oxi bởi $-2$, trừ trường vừa lòng $OF_2,$, peoxit (chẳng hạn $H_2O_2$)…

$ullet ,$ lưu lại ý: Số thoái hóa được viết bằng chữ số thường, dấu để phía trước và được đặt ở trên kí hiệu nguyên tố. Thí dụ: $mathop Nlimits_^-3 mathop H_3limits_^+1,$, $mathop Slimits_^+4 mathop O_2limits_^-2,$, $mathop Nlimits_^+5 mathop O_3^-limits_^-2,$...

$ullet ,$ Thí dụ:

- khẳng định số lão hóa $(x)$ của nhân tố $N$ trong hợp chất sau: $mathop Hlimits_^+1 mathop Nlimits_^x mathop O_2limits_^-2$

$longrightarrow ,(+1) ,+, x ,+, 2.(-2) = 0 ,Rightarrow ,x =+3$

- xác minh số lão hóa $(x)$ của yếu tắc $S$ trong hợp hóa học sau: $mathop K_2limits_^+1 mathop Slimits_^x mathop O_4limits_^-2$