*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu láo hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho các thành phần hỗn hợp X có 2 axit bự RCOOH cùng R’COOH công dụng với glixerol. Số lượng chất phệ tối đa hoàn toàn có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất mập X trong môi trường axit, sau bội phản ứng thu được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất mập X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic và axit stearic bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH nhận được 9,2g glixerol và 83,4g muối bột của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất béo yêu cầu vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được khối lượng xà phòng là


Đun nóng chất béo bắt buộc vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, mang sử bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol nhận được là


Một một số loại chất béo có M tb = 792,8. Từ 10 kilogam chất phệ trên đang điều chế được m kilogam xà chống natri bao gồm 28% chất phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, nhận được CO2 cùng H2O hơn nhát nhau 7 mol. Khía cạnh khác, a mol chất lớn trên chức năng tối đa với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất khủng được gọi bình thường là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước tuy nhiên tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất mập trong môi trường thiên nhiên axit là làm phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp tất cả phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH nhận được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được H2O với 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X chức năng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất lớn Y. Đem toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy tổng thể muối sau phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a ngay gần nhất với giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X công dụng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn phù hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, bắt buộc dùng vừa đủ 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Phương diện khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đầy đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch đựng b gam muối. Quý hiếm của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X đề xuất vừa đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X công dụng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang đến vào bát sứ khoảng chừng 3 gam mỡ thừa lợn cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và thường xuyên khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để vào để giữ mang lại thể tích của tất cả hổn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất bự X bắt buộc dùng toàn diện 3,24 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất lớn trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối hạt của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu dung dịch chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu như đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Cực hiếm của m là


Thủy phân chất khủng triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta thu được xà chống là hỗn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol lần lượt là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 với c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất phệ Tristearin (có đựng 20% tạp hóa học trơ) với dung dịch NaOH dư. Giả sử năng suất của bội phản ứng 100%. Cân nặng glixerol chiếm được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X phải vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 cùng 2 mol H2O. đến m gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol với 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Cực hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất phệ X trong hỗn hợp NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có trọng lượng hơn hèn nhau 1,817 lần và glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 và 1,53 mol H2O. đến 25,74 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Mặt khác mang lại a gam X làm phản ứng với toàn diện dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X bao gồm chất mập Y với axit Z (trong kia Y được tạo nên từ glixerol và axit Z) chức năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH nhận được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ đồ vật phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số links π bé dại hơn 6 và tất cả 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là phần nhiều hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế X3 hai đội CH2. đánh giá nào dưới đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, mang lại a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau bội phản ứng hoàn toàn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn đựng m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Hỗn hợp E tất cả axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, thu được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Ví như đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O với 5,22 mol CO2. Cân nặng của X vào m gam E là


Thực hiện tại xà phòng hóa m gam chất mập X bởi KOH thu được 96,2 gam hóa học rắn cùng 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn hợp X gồm các triglixerit trong phân tử số đông chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề xuất a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH trọn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a và m1 theo thứ tự là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X phải vừa đủ x mol O2, sau bội nghịch ứng nhận được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu mang đến a mol X công dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


 Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào bát sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, tiếp tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút cùng thỉnh phảng phất thêm nước đựng để giữ mang đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi rồi để nguội láo lếu hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 3, thấy gồm lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu như không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn khô thì bội phản ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong phân tách này, có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn chất bôi trơn máy.

Xem thêm: Dng Là File Dng Là Gì - Làm Thế Nào Để Mở Tập Tin

Số phân phát biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.