Bài toán: đến hàm số y = f(x) gồm đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp đường của (C) biết tiếp tuyến có thông số góc k cho trước


Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc

+ Tiếp tuyến chế tạo với mặt đường thẳng d một góc thì
Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến đường của đồ gia dụng thị hàm số (C) biết tiếp tuyến đường có thông số góc bởi 9.
<eginarrayl3x_0^2 – 3 = 9\Leftrightarrow x_0^2 = 4\Leftrightarrow left< eginarraylx_0 = 2\x_0 = – 2endarray ight.endarray>
Ví dụ 2: Viết phương trình tiếp tuyến đường của vật thị hàm số (C):biết tiếp tuyến tuy nhiên song với con đường thẳng
Giải:+ tất cả + Tiếp tuyến tuy nhiên song với bắt buộc k = 3+ gọi là tiếp điểm+ Vì thông số góc là 3 đề nghị <eginarraylfrac3left( x_0 + 2 ight)^2 = 3 Leftrightarrow left( x_0 + 2 ight)^2 = 1\Leftrightarrow left< eginarraylx_0 = – 1\x_0 = – 3endarray ight.endarray>
– cùng với ta được tiếp điểm M(-1;-1)Phương trình tiếp tuyến đường là
(Loại vày trùng)– với ta được tiếp điểm là M(-3;5)Phương trình tiếp con đường là
Ví dụ 3: Viết phương trình tiếp con đường của đồ dùng thị (C): , biết tiếp con đường vuông góc với đường thẳng
+ Vì hệ số góc là -6 phải <eginarrayl– 4x_0^3 – 2x_0 = – 6\Leftrightarrow 4x_0^3 – 2x_0 – 6 = 0\Leftrightarrow 2x_0^3 – x_0 – 3 = 0\Leftrightarrow left( x_0 – 1 ight)left( 2x_0^2 + 2x_0 + 3 ight) = 0\Leftrightarrow x_0 = 1endarray>
+ bởi tiếp con đường có thông số góc nhỏ dại nhất nên đổi khác y’ về dạng
<eginarraylk_min = y’left( x_0 ight); m y”left( x_0 ight) = 0\k_max = y’left( x_0 ight); m y”left( x_0 ight) = 0endarray>


Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Sống Chậm Lại Nghĩ Khác Đi Và Yêu Thương Nhiều Hơn

like share và ủng hộ bọn chúng mình nhé:
*