Bạn đang xem: Trong phân tử cacbonhidrat luôn có

Đốt cháy trọn vẹn một lượng xenlulozơ cần 2,24 lít O2và thu được V lít CO2. Những khí đo ở đktc. Quý hiếm của V là


Cho 200 gam dung dịch cất glucozơ tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh ra bỏ vô dung dịch HNO3 đậm đặc dư thấy hiện ra 0,2 mol khí NO2. độ đậm đặc của glucozơ trong dung dịch lúc đầu là


Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với công suất 60%. Dung dịch sau phản nghịch ứng chia thành hai phần bởi nhau. Phần I tác dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư nhận được x mol Ag. Phần II làm mất đi màu trọn vẹn dung dịch cất y mol brom. Cực hiếm của x, y lần lượt là


Thủy phân m gam tinh bột (C6H10O5)n , sản phẩm thu được lấy lên men để chế tạo ancol etylic, toàn cục khí CO2 sinh ra đến qua dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được 750 gam kết tủa. Giả dụ hiệu suất quy trình sản xuất ancol là 80% thì m có mức giá trị gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu hợp tất cả xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và sacarozơ bắt buộc 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Quý hiếm của m là


Dung dịch X đựng m (g) hỗn hợp glucozo cùng saccarozo. X tráng gương thì nhận được 0,02 mol Ag. Nếu làm cho nóng X trong H2SO4 loãng, trung hòa - nhân chính dung dịch rồi tráng gương thì thu được 0,06 mol Ag. Quý giá của m là


Từ 81 gam tinh bột, bằng cách thức lên men rượu, nhận được a gam etanol (hiệu suất 80%). Thoái hóa 0,1a gam etanol bằng phương pháp lên men giấm với hiệu suất H% thu được tất cả hổn hợp X. Để trung hòa - nhân chính hỗn thích hợp X yêu cầu vừa đầy đủ 60 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của H là


Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phương trình phản ứng sau:

Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết năng suất của quy trình lên men là 60%. Quý hiếm của m là


Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3 (đun nóng), nhận được m gam Ag. Quý hiếm của m là


Cho lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, chiếm được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp bao gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ với sacarozơ phải 2,52 lít O2(đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là


Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2sinh ra được hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm hỗn hợp NaOH 1M vào X, chiếm được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 mL hỗn hợp NaOH. Cực hiếm của m là
Xem thêm: Thuyết Minh Về Một Phương Pháp (Cách Làm) 8, Thuyết Minh Về Một Phương Pháp Cách Làm

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam