toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*


Cho hai tuyến phố thẳng tuy vậy song d1 cùng d2. Trên d1 rước 17 điểm phân biệt, bên trên d2 lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà lại có những đỉnh được chọn từ 37 đỉnh này

Xét 2 trường hợp:

Th1: 1 điều trên d1, 2 điểm bên trên d2

Chọn 1 điều trên d1 có (C_17^1) (cách)

Chọn 2 điểm bên trên d2 có (C^2_20) (cách)

(Rightarrow C^1_17.C^2_20) (tam giác)

Th2: 1 điểm trên d2, 2 điểm trên d1

Chọn một điểm trên d2 (C^1_20left(cach ight))

Chọn 2 điểm trên d1 (C^2_17left(cach ight))

(Rightarrow C^1_20.C^2_17left(tam-giac ight))

(Rightarrow C^1_17.C^2_20+C^2_17.C^1_20=...left(tam-giac ight))


Cho hai đường thẳng song song d 1 với d 2 . Trên d 1 đem 17 điểm phân biệt, bên trên d 2 lầy trăng tròn điểm phân biệt. Tính số tam giác cơ mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

Bạn đang xem: Trên đường thẳng d1 cho 5 điểm phân biệt

A. 5690

B.5960

C. 5950

D. 5590 


Đáp án là C 

Một tam giác được tạo thành bởi ba điểm phân biệt nên ta xét:

TH1. Lựa chọn 1 điểm thuộc d 1 với 2 điểm thuộc d 2 : bao gồm c 17 1 . C trăng tròn 1 tam giác.

TH2. Lựa chọn 2 điểm thuộc d 1 và 1 điều thuộc d 2 : gồm c 17 2 . C 20 1 tam giác.

Như vậy, ta tất cả C 17 1 . C 20 1 + C 17 2 . C trăng tròn 1 = 5950 tam giác yêu cầu tìm.


cho hai đường thẳng d1 cùng d2 tuy vậy song nhau. Bên trên d1 rước 5 điểm trên d2 đem 3điểm. Hỏi tất cả bao nhiêu tam giác mà những đỉnh của chính nó được đem từ các điểm sẽ chọn


Cho 2 mặt đường thẳng tuy vậy song d1 cùng d2 . Bên trên d1 lấy 11 điểm phân minh , d2 mang 7 điểm phân biệt

a) bao gồm bao nhiêu tam giác có đỉnh là các điểm nói trên

b) có bao nhiêu hình thang có đỉnh là các điểm nói trên


a)Có 7.(11-1)=70 tam giác tất cả đỉnh là các điểm nói trên

b) bao gồm (7-1)(11-1)=60 hình thang có đỉnh là những điểm nói trên


a.

Có 2 các loại tam giác: tam giác có đỉnh trên d1 (chọn 1 điểm trong 11 điểm của d1) và lòng nằm bên trên d2 (chọn 2 điểm tự 7 điểm của d2) với tam giác tất cả đáy nằm ở d1, đỉnh nằm tại d2

Số tam giác thỏa mãn: (C_11^1.C_7^2+C_11^2.C_7^1=616) tam giác

b. Hình thang được chế tạo ra ra bằng phương pháp lấy 2 điểm bên trên d1 phối hợp 2 điểm bên trên d2

Số hình thang: (C_11^2.C_7^2=1155)


Cho hai tuyến đường thẳng song song d 1 , d 2 . Trên d 1  lấy 6 điểm phân biệt, trên rước 4 điểm phân biệt. Xét tất cả các tam giác được chế tác thành lúc nối những điểm kia với nhau. Chọn thốt nhiên một tam giác. Phần trăm để nhận được tam giác có hai đỉnh thuộc  d 1  là:

A. 2 9

B. 5 9

C. 3 8

D. 5 8


Cho hai tuyến phố thẳng tuy vậy song d 1 và d 2 . Trên đường thẳng d 1 gồm 10 điểm phân biệt, trên đường thẳng d 2 có 20 điểm tách biệt n ≥ 2 . Hỏi có toàn bộ bao nhiêu tam giác bao gồm đỉnh là các điểm vẫn cho.

A. 1000

B. 2000

C. 2400

D. 2800


Cho hai đường thẳng  d 1 và  d 2 song song cùng với nhau. Trên phố thẳng  d 1  cho 5 điểm phân biệt, trên phố thẳng  d 2 cho 7 điểm phân biệt. Số tam giác bao gồm đỉnh là các điểm trong 12 điểm đã đến là:

A. 350.

B. 210.

C. 175.

D. 220.

Xem thêm: Chi Tiết Cảm Biến Vị Trí Trục Khuỷu : Nguyên Lý, Cấu Tạo, Chức Năng, Sửa Chữa


Cho hai đường thẳng d1 với d2 tuy nhiên song cùng với nhau. Trên d1 có 10 điểm phân biệt, bên trên d2n điểm khác nhau (n ≥ 2). Biết rằng tất cả 1725 tam giác có những đỉnh là ba trong các các điểm trực thuộc d1d2 nói trên. Lúc đó n bởi bao nhiêu?

A. N = 12

B. N = 13

C. N = 14

D. N = 15


Một điểm bất kể trên con đường thẳng d1 với nhì điểm tách biệt trên d2 hoặc cứ một điểm bất kì trên đường thẳng d2 với hai điểm riêng biệt trên d1 tạo ra thành một tam giác.