Lưu ý: trong hoạt động thẳng lúc chiều hoạt động của đồ dùng không đổi thì tốc độ trung bình tương đương với khái niệm vận tốc trung bình.

Bạn đang xem: Tốc độ trung bình không được xác định bằng


Dạng bài tập đồ vật lí khẳng định tốc độ trung bình

Câu 1: cho 1 xe xe hơi chạy bên trên một quãng đường trong 5h. Biết 2h phía đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h với 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc trung bình của xe vào suốt thời hạn chuyển động.


→ S1 = v1.t1 = 120 km

→ S2 = v2.t2 = 120 km

→ $v_tb=dfracS_1+S_2t_1+t_2=dfrac120+1202+3=48left( km/h ight)$


Câu 2: Ô tô vận động thẳng tự A → B . Đầu chặng ô tô đi 1 phần tư tổng thời gian với v = 50km/h. Giữa chặng ô tô đi một trong những phần hai thời gian với v = 40km/h. Cuối chặng xe hơi đi một phần tư tổng thời gian với v = 20km/h. Tính tốc độ trung bình của ô tô?


Quãng đường đi đầu chặng: $S_1=v_1.dfract4=12,5t$

Quãng đường khoảng giữa: $S_2=v_2.dfract2=20t$

Quãng đường đi chặng cuối: $S_1=v_1.dfract4=5t$

Vận tốc trung bình: $v_tb=dfracS_1+S_2+S_3t=dfrac12,5t+20t+5tt=37,5left( km/h ight)$


Câu 3: Một nguời đi xe sản phẩm từ Hà nam về đậy Lý với quãng đường 45km. Vào nửa thời hạn đầu đi với gia tốc v1, nửa vài ngày sau đi cùng với $v_2=dfrac23v_1$. Xác minh v1, v2 biết sau 1h30 phút nguời đó cho B.


$s_1+s_2=50Leftrightarrow v_1t_1+v_2t_2=50$

Mà $t_1=t_2=dfract2=dfrac1,52$ $Rightarrow v_1.dfrac1,52+dfrac23v_1.dfrac1,52=45Rightarrow v_1=36km/hRightarrow v_2=24km/h$


Câu 4: Một ôtô đi trên nhỏ đường phẳng phiu trong thời hạn 10 phút với v = 60 km/h, tiếp nối lên dốc 3 phút cùng với v = 40km/h. Coi ôtô hoạt động thẳng đều. Tính quãng con đường ôtô đã từng đi trong cả giai đoạn.


$t_1=dfrac16left( h ight);t_2=dfrac120left( h ight)$

Mà $S_1=v_1.t_1=60.dfrac16=10left( km ight)$; $S_2=v_2.t_2=2km$

S = S1 + S2 = 10 + 2 = 12 ( km )


Câu 5 : Hai xe hơi cùng chuyển động đều trên đường thẳng. Ví như hai xe hơi đi trái hướng thì cứ trăng tròn phút khoảng cách của chúng bớt 30km. Nếu bọn chúng đi thuộc chiều thì cứ sau 10 phút khoảng cách giữa chúng giảm 10 km. Tính gia tốc mỗi xe.


Ta tất cả $t_1=30ph=dfrac13h;t_2=10ph=dfrac16h$

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của mỗi xe.

Nếu đi ngược chiều thì S1 + S2 = 30 $Rightarrow left( v_1+v_2 ight)t_1=left( v_1+v_2 ight)dfrac13=30Rightarrow v_1+v_2=90$ (1)

Nếu đi cùng chiêu thì$s_1-s_2=10$

$Rightarrow left( v_1-v_2 ight)t_2Rightarrow dfracv_1-v_26=10Rightarrow v_1-v_2=60$ (2)

Giải (1) (2) $Rightarrow $v1 = 75km/h ; v2 = 15km/h


<Ẩn HD>
Câu 6: Một ôtô chuyển động trên đoạn đường MN. Trong một phần hai quãng con đường đầu đi với v = 40km/h. Trong một trong những phần hai quãng đường còn sót lại đi trong một phần hai thời hạn đầu cùng với v = 75km/h với trong một trong những phần hai thời hạn cuối đi với v = 45km/h. Tính gia tốc trung bình bên trên đoạn MN.


Hướng dẫn

Ta gồm $s_1=dfracS2$ nhưng $s_1=v_1.t_1=40t_1Rightarrow t_1=dfracS80$

Theo bài ra ta có S2 = S3 + S4 = $75(dfract-t_12)+45(dfract-t_12)=60t-dfrac60S80$

Mặt không giống $S=s_1+s_2=dfracS2+60t-dfrac60S80$ $Leftrightarrow $1,25S = 60t $Rightarrow $S = 48.t

$Rightarrow V_tb=dfracSt=48km$


<Ẩn HD>
Câu 7: Một fan đi xe thiết bị từ địa điểm A đến địa điểm B biện pháp nhau 4,8km. Nửa quãng mặt đường đầu, xe cộ mấy đi cùng với v1, nửa quãng đường sau đi cùng với v2 bằng 1 phần hai v1. Xác minh v1, v2 thế nào cho sau 15 phút xe sản phẩm công nghệ tới địa điểm B.


Hướng dẫn

$S_1=v_1.t_1Rightarrow t_1=dfracS_1v_1=dfracS2.v_1=dfrac48002.v_1=dfrac2400v_1$

$S_2=v_2.t_2Rightarrow t_2=dfracS_2v_2=dfracS2.dfracv_12=dfracSv_1=dfrac4800v_1$

$t_1+t_2=900Rightarrow dfrac2400v_1+dfrac4800v_1=900Rightarrow v_1=8left( m/s ight);v_2=4left( m/s ight)$


<Ẩn HD>
Câu 8: Một oto chạy trên phần đường thẳng trường đoản cú A mang lại B yêu cầu mất khoảng thời gian t. Vào nửa đầu của khoảng thời gian này xe hơi có tốc độ là 60km/h. Trong nửa khoảng thời gian cuối ô tô có tốc độ là 40km/h. Tính tốc độ trung bình bên trên cả đoạn AB.


Hướng dẫn

Trong nửa thời hạn đầu: $S_1=v_1.t_1=60.dfract2=30t$

Trong nửa thời gian cuối: $S_2=v_2.t_2=40.dfract2=20t$

$v_tb=dfracSt=dfracS_1+S_2t_1+t_2=dfrac30t+20tt=50left( km/h ight)$


<Ẩn HD>
Câu 9: Một bạn đua xe đạp điện đi trên 1/3 quãng đường đầu với 25km/h. Tính vận tốc của tín đồ đó đi trên phần đường còn lại. Biết rằng vtb = 20km/h.


Hướng dẫn

có $S_1=v_1.t_1Rightarrow t_1=dfracS_1v_1=dfracS75$

$S_2=v_2.t_2Rightarrow t_2=dfracS_2v_2=dfrac2S3v_2$

$v_tb=dfracSt=dfracSt_1+t_2=20km/hRightarrow dfracSdfracS75+dfrac2S3v_2=20left( km/h ight)$

$Rightarrow 225v_2=60v_2+3000Rightarrow v_2=18,182left( km/h ight)$


<Ẩn HD>
Câu 10: Một bạn đi xe thứ trên một phần đường thẳng AB. Trên một trong những phần ba đoạn đường đầu đi với $v_1=30left( km/h ight)$, một phần ba đoạn đường tiếp theo với $v_2=36left( km/h ight)$ và một phần ba đoạn đường cuối cùng đi cùng với $v_3=48left( km/h ight)$. Tính vtb trên cả đoạn AB.


Hướng dẫn

Trong một trong những phần ba đoạn đường đầu: $S_1=v_1.t_1Rightarrow t_1=dfracS_1v_1=dfracS3.v_1$

Tương tự: $t_2=dfracS_2v_2=dfracS3.v_2$ ; $t_3=dfracS_3v_3=dfracS3.v_3$

$v_tb=dfracSt_1+t_2+t_3=dfracSdfracS3.v_1+dfracS3.v_2+dfracS3.v_3=dfrac1dfrac13.v_1+dfrac13.v_2+dfrac13.v_3=36,62km/h$


<Ẩn HD>
Câu 11: Một fan đi xe cộ máy chuyển động theo 3 giai đoạn: tiến độ 1 vận động thẳng số đông với $v_1=30left( km/h ight)$ trong 10km đầu tiên; tiến trình 2 hoạt động với v2 = 40km/h trong 30 phút; tiến độ 3 vận động trên 4km trong 10 phút. Tính gia tốc trung bình trên cả đoạn đường.


Hướng dẫn

Thời gian xe cộ máy vận động giai đoạn đầu $t_1=dfracS_1v_1=dfrac1030=dfrac13left( h ight)$ ;

Quãng đường quy trình tiến độ hai gửi động$S_2=v_2t_2=40.dfrac12=20left( km ight)$

$S=S_1+S_2+S_3=10+20+4=34left( km ight)$

$t=t_1+t_2+t_3=dfrac13+dfrac12+dfrac16=1h$

$Rightarrow v_tb=dfracSt=dfrac341=34left( km/h ight)$


<Ẩn HD>
Câu 12: Một xe pháo máy năng lượng điện đi nửa đoạn đường trước tiên với tốc độ trung bình $v_1=24left( km/h ight)$ cùng nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình $v_2=40left( km/h ight)$. Tính vận tốc trung bình bên trên cả đoạn đường.


Hướng dẫn

$t_1=dfracS_1v_1=dfracS2.24=dfracS48$

Thời gian đi nửa phần đường cuối: $t_2=dfracS_2v_2=dfracS2.40=dfracS80$

Tốc độ trung bình: $v_tb=dfracSt_1+t_2=dfracSdfracS48+dfracS80=30left( km/h ight)$


<Ẩn HD>
Câu 13: Một oto đi trên quãng đường AB với $v=54left( km/h ight)$. Giả dụ tăng vận tốc thêm $6left( km/h ight)$ thì ôtô cho B nhanh chóng hơn dự tính 30 phút. Tính quãng đường AB và thòi gian dự định để đi quãng con đường đó.


Hướng dẫn

$S=v_1t=54t=60left( t-0,5 ight)Rightarrow t=5h$

$Rightarrow S=v_1t=54.5=270left( km ight)$.

Xem thêm: Con Vào Lớp 1 : Nên Hay Không Theo Các Lớp Tiền Tiểu Học? Chuẩn Bị Cho Con Vào Lớp 1


<Ẩn HD>
Câu 14: Một ô tô đi bên trên quãng mặt đường AB với $v=72left( km/h ight)$. Nếu giảm tốc độ đi 18km/h thì ôtô cho B trễ hơn dự tính 45 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự tính để đi quãng mặt đường đó.


Hướng dẫn

$v_1=72left( km/h ight)Rightarrow v_2=72-18=54left( km/h ight)$

$t_1Rightarrow t_2=t_1+dfrac34$

Mà $S=v_1.t_1=v_2.t_2Rightarrow 72t_1=54left( t_1+dfrac34 ight)Rightarrow t_1=2,25h$

$S=v_1.t_1=72.2,25=162left( km ight)$


<Ẩn HD>
Câu 15 : Một ô tô hoạt động trên đoạn đường AB. Nửa quãng con đường đầu xe hơi đi với gia tốc 60 km/h, nửa quãng đường còn sót lại ô tô đi với nửa thời gian đầu với tốc độ 40 km/h, nửa thời gian sau đi với tốc độ 20 km/h. Khẳng định vận tốc trung bình cả cả quãng mặt đường AB


Hướng dẫn

Giai đoạn một:

Giai đoạn 2:

Giai đoạn 3: cơ mà

Theo bài bác ra


<Ẩn HD>
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12
CÙNG CHỦ ĐỀ
*

bài tập viết phương trình vận động thẳng hồ hếtĐồ thị dịch chuyển, thời hạn của hoạt động thẳng


*

hoạt động cơ, chuyển động thẳng, những khái niệm cơ bạn dạng


quan sát và theo dõi
Đăng nhập
Notify of
new follow-up comments new replies lớn my comments
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem tổng thể bình luận
wpDiscuz
0
0
Tham gia thảo luậnx
()
x
| Trả lời
Insert