Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

I. Chọn dạng hoặc thì đúng của cồn từ vào ngoặc

It (be) ..................... Half past seven in the evening. All the people in Nam"s family (be) ........... At home now. His father likes (read) ....................... Newspapers but now he (watch) ............... The news on TV. His mother usually (teach) ................... Nam and his sister English but at present she (make) ................ A cake in the kitchen. Nam and his sister (play) .................. Chess. They all (enjoy) ................ A happy Saturday evening.

Bạn đang xem: This evening là thì gì


*

Are the highlighted words correct or incorrect in the sentences ?

1. I go running... every morning before work .

2. Boards ... are my favourite games .

3. Who broke my tennis bats ... ?

4. It is diffcult khổng lồ score a net ... In football .

5. I get lots of letters from fans . It is great !

Dấu cha chấm ví như câu nào sai thì đánh dấu nhân cùng sửa lại hộ mình nhé ! từ bỏ in đậm là từ nếu mà sai thì sửa mà lại đúng thì thôi . Giúp mình với !

 


12. In the end, it was a thoroughly enjoyable evening. (proved)

In the end, it … a thoroughly enjoyable evening.


1.Phong usually (watch)...................T.V in the evening, but yesterday evening he(listen)....................to music2.Tuan prefers playing sports to(take).........................part in them3.Children should(help)..........................their parents bởi the housework


Lập bảng dấu hiệu của 4 thì THÌ HIỆN TẠI ĐƠN , THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN , THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN , THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN ?


Read the passageIt's half past seven in the evening.All the people in Nam's family are in the living room now.His father likes reading newspapers but now he is watching the news on TV.His mother usally teaches Nam & his sister English but at present she is making a cake in the kitchen.Nam and his sister are playing chess.Thay all anjoy a happy Saturday evening.*Write True(T) or Fales(F)1. ......It's seven thirty in the evening.2......His father enjoys reading newspapers3. ......At present his mother is eating a cake in the kitchen4. .......Nam và his sister enjoy a happy Sunday evening* Ansew the question1.What is Nam's father doing2.Are Nam và his sister doing their homework?


mr. Robinson ------ fish & crap.

Xem thêm: Đáp Án Bộ Giáo Dục 2021 Môn Toán, Please Wait

a. Eats b. Ate

các chúng ta thấy giải đáp nào đúng ? so với mình thì đáp án a cũng chính vì không có bất kể một tín hiệu gì khiến cho rằng đây là thì quá khứ solo nhưng thầy giáo tiếng anh của bản thân lại kiểm tra vào câu trả lời b new đúng chúng ta thấy vô lí ko?


Complete the sentence with the words in parentheses :1. When I go to Miami , I ( stay,usually ) ____________with my aunt & uncle.2. When I go lớn Miami , I ( stay ) ____________with my aunt and uncle.3. I'm often tired in the evening after a long day at work. If I ( be ) ___________ tired in the evening, I ( stay,usually)______________ home and (go)______________ khổng lồ bed early.4. If I ( be ) ___________ tired in the evening, I (stay)______________ home and (go)______________ to bed early.5. After I ( get )___________home in the evening , I ( sit , usually ) ______________in my favorite chair và ( read ) _________ the newspaper.6. My friend & I ( lượt thích ) ______________ go to lớn swimming if the weather ( be ) ___________warm.7. People ( yawn,often ) __________ & (stretch) ___________ when they ( wake )__________up.8. When I ( go ) _________ to lớn Taiwan next month , I ( stay ) _________with my friend, Mr. Chu . After I ( leave ) _________Taiwan, I ( go ) __________to Hong Kong.9. Ms. Wah ( go ) __________to Hong Kong often. When she ( be ) _________there, she ( lượt thích ) _____________to take the ferry across the cất cánh , but sometimes she ( take ) ____________the subway under the bay .