toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: So3 + ca(oh)2 = caso4 + h2o

*

*

*

Em hãy xong xuôi PTHH sau : ( từng mũi tên là 1 trong những PT pư )

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → K2SO4

Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 → CaCO3

GIÚP MK VS MK CẢM ƠN NHIỀU !


$S + O_2 xrightarrowt^o SO_2$$2SO_2 + O_2 xrightarrowt^o,xt 2SO_3$

$SO_3 + H_2O o H_2SO_4$

$2KOH + H_2SO_4 o K_2SO_4 + 2H_2O$

$2Ca + O_2 xrightarrowt^o 2CaO$

$CaO + H_2O o Ca(OH)_2$

$Ca(OH)_2 + 2HCl o CaCl_2 + 2H_2O$

$CaCl_2 + K_2CO_3 o CaCO_3 + 2KCl$


Bài 1: cho các chất sau: Na, SO3, Fe, CuO, P2O5, K, SO3, Mg(OH)2, Ca, BaO phần đông chất nào có khả năng tác dụng với nước, viết những PTHH xảy ra.


2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

SO3 + H2O -> H2SO4

P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4

2K + 2H2O -> 2KOH + H2

SO2 + H2O -> H2SO3

Ca + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2

BaO + H2O -> Ba(OH)2


2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

SO3 + H2O -> H2SO4

P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4

2K + 2H2O -> 2KOH + H2

SO2 + H2O -> H2SO3

Ca + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2

BaO + H2O -> Ba(OH)2


Bài 1 : 

Những chất tất cả khả năng tác dụng với nước : Na , SO3 . P2O5 , K , Ca , BaO

Pt : (2Na+2H_2O ightarrow2NaOH+H_2)

(SO_3+H_2O ightarrow H_2SO_4)

(P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4)

(2K+2H_2O ightarrow2KOH+H_2)

(Ca+2H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2+H_2)

(BaO+H_2O ightarrow Baleft(OH ight)_2)

 Chúc bạn học tốt


Câu 1. Quan sát thí nghiệm C pư cùng với CuO với trả lời thắc mắc sau:

- vì sao ống nghiệm pư nên trút miệng xuống?

- cốc đựng dd Ca(OH)2 nhằm mục tiêu mục đích gì?

- màu sắc chất rắn trước với sau pư ntn? Giải thích?

- chất gì chế tạo thành trong ly đựng dd Ca(OH)2 sau pư?


-vì pư sản xuất khí nặng rộng không khí

Co + CuO → CO2 + Cu

-cốc đựng CaOh2 nhằm mục đích loại bor khí CO2 sau bội nghịch ứng

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

-màu sắc đẹp của bội nghịch ừng từ đen sang đỏ bởi chất rằn từ bỏ CuO quý phái Cu

- kết tủa white CaCO3 xuất hiện


cho các chất sau: SO3, CO2, Cu(OH)2, FeO3,CuO.Hãy lựa chọn chất 

a/ công dụng HCl tạo ra dung dịch màu đá quý nâu 

b/ chức năng với Ca(OH)2

c/ bị nhiệt phân hủy 

d/ chức năng H2O sản xuất dung dịch base


a) Fe2O3 

Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

b) SO3 , CO2 

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + SO3 -> CaSO4 + H2O

c) Cu(OH)2 

Cu(OH)2 -> CuO +H2O

d) Fe2O3 , CuO 

(CuO+H2O-^t^o>Culeft(OH ight)2)

(Fe2O3+3H2O-^t^o>2Feleft(OH ight)3)


Câu 2: cho các oxit : CaO, SO3, FeO, N2O5 , Al2O3 tương ứng ta có các hợp chất sau:

A. Ca(OH)2 , H2SO4 , Al(OH)3, Fe(OH)2, HNO3

B. Ca(OH)2 , H2SO3, Fe(OH)2 , HNO2, Al(OH)3

C. Ca(OH)2 , H2SO4, Fe(OH)3 , HNO3, Al(OH)3

D. Ca(OH)2 , H2SO4, Fe(OH)2, HNO3, Al(OH)3
Xem thêm: Hướng Dẫn Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Trong Java Với Mysql Bằng Java Jdbc Driver

(CaO ightarrow Caleft(OH ight)_2\SO_3 ightarrow H_2SO_4\FeO ightarrow Feleft(OH ight)_2\N_2O_5 ightarrow HNO_3\Al_2O_3 ightarrowleft{eginmatrixleft(1 ight)Alleft(OH_3 ight)\left(2 ight)HAlO_2endmatrix ight.\Rightarrow D)


Hoàn thành những ptpu sau: (nếu có)a. SO3 + H2O → f. CO2 + Ba(OH)2 (dư) →b. Ag2O + H2SO4 → g. CaO + HCl →c. SO2 (dư) + NaOH → h. K2O + CO2 →d. P2O5 + H2O → i. Na2O + P2O5 →