Hướng dẫn giải bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên trang 62 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.
Bạn đang xem: Phép cộng và phép trừ số nguyên lớp 6

1. Cộng hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 1:Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm A biểu diễn số -3

Hoạt động 2:Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm B biểu diễn số -8

Từ đó ta có: (-3) + (-5) = -8

Luyện tập 1:Trang 62 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

(-12) + (-48) = -(12 + 48) = -60

(-236) + (-1 025) = -(236 + 1 025) = -1 261

Vận dụng 1:Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm A nằm ở độ cao: -(135 + 45) = -180(m)

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

Luyện tập 2:Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Số đối của 5 là -5; số đối của -2 là 2.

*

Hoạt động 3: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 3

Hoạt động 4: Trang 63 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Điểm C biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 8

Luyện tập 3: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) 203 + (-195) = 203 - 195 = 8

b) (-137) + 86 = -(137 - 86) = -51

Vận dụng 2: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Ngày hôm sau, máy thăm dò hoạt động ở độ cao:

-946 + 55 = -891 (m)

3.

Xem thêm: Luận Điểm Nào Của Nho Giáo Quy Định Tôn Ti Trật Tự Xã Hội Phong Kiến?

Tính chất của phép cộng

Hoạt động 5: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a + b = -7 + 11 = 4

b + a = 11 + (-7) = 4

Vậy a + b = b + a

Hoạt động 6: Trang 64 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

(a + b) + c = <2 + (-4)> + (-6) = (-2) + (-6) = -8

a + (b + c) = 2 + <(-4) + (-6)> = 2 + (-10) = -8

Luyện tập 4: Trang 65 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) (-2 019) + (-550) + (-451) = <(-2 019) + (-451)> + (-550) = (-2 470) + (-550) = 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9 = 6

4. Trừ hai số nguyên

Hoạt động 7: Trang 65 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống