4. đúng bởi 2NH3 + 3CuO (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 3Cu + N2↑ + 3H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ trang bị phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ thiết bị trên là


Cho 13,5 gam láo lếu hợp các kim một số loại Al, Cr, Fe chức năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là:


Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu với Al vào hỗn hợp HNO3 đặc, rét thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) cùng dung dịch Y. Sục rảnh khí NH3 (dư) vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là


Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không áp theo thứ từ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được điều chế bằng phương thức điện phân rét chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T ra khỏi dung dịch muối

- Z tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng nhưng mà không tác dụng được với dung dịch H2SO4 sệt nguội.

Bạn đang xem: Phản ứng tạo phức

X, Y, Z, T theo đồ vật tự là


Nung tất cả hổn hợp bột có 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al ở ánh sáng cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, nhận được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn phù hợp X bội phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là


Cho 7,68 gam Cu cùng 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử tuyệt nhất là NO), cô cạn cẩn trọng toàn bộ dung dịch sau bội phản ứng thì trọng lượng muối khan thu được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là:


Hòa tan hoàn toàn x mol fe vào dung dịch cất y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được hỗn hợp chỉ đựng một hóa học tan duy nhất. Biểu thức contact giữa x, y cùng z là


Cho x mol fe tan trọn vẹn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một thành phầm khử duy nhất cùng dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron bởi lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà tan là


Cho lếu hợp gồm một mol hóa học X với 1 mol hóa học Y công dụng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai hóa học X, Y là


Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, rét (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng làm hoà tan hoàn toàn một láo hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết bội nghịch ứng tạo hóa học khử duy nhất là NO)


Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam lếu láo hợp tất cả Fe và sắt kẽm kim loại X bởi dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam các thành phần hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí gần như đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một số lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y gồm tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là một trong : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một chiếm được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được mét vuông gam muối khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là


Hỗn hòa hợp X tất cả FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Mang đến khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho toàn thể Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, mang đến phản ứng hoàn toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong số ấy oxi chỉ chiếm 25% trọng lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch đựng 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị m gần quý hiếm nào nhất sau đây?


Nung nóng m gam hỗn hợp Al với Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Phân chia Y thành nhì phần bởi nhau:

- Phần 1 công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), có mặt 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 công dụng với dung dịch NaOH (dư), xuất hiện 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 cùng m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành hai phần bởi nhau. Phần một tính năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Nung một các thành phần hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 vào bình bí mật chứa không gian (dư). Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, gửi bình về ánh nắng mặt trời ban đầu, thu được hóa học rắn nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí vào bình trước và sau bội phản ứng bằng nhau, mối tương tác giữa a với b là (biết sau những phản ứng, giữ huỳnh ở tại mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không xứng đáng kể)


Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình bí mật chứa không gian (gồm 20% thể tích O2 cùng 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được một hóa học rắn tốt nhất và các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm cân nặng của FeS trong tất cả hổn hợp X là


Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ bao gồm NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào trong 1 lượng dư hỗn hợp BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho tổng thể Y chức năng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt tính năng hết cùng với H2SO4đặc nóng (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là thành phầm khử duy nhất). Cách làm của hợp hóa học sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang gồm hàm lượng fe 95%, đề nghị dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không cất sắt). Hiểu được lượng sắt bị hao hụt trong quy trình sản xuất là 1%. Quý hiếm của x là


Cho các phát biểu: (1) Nhôm là một kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeCl2 với CrCl3 tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp Y với kết tủa Z. Lọc lấy Z rồi nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi thì thu được 11,52 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng của CrCl3 trong X là


Nung m gam láo lếu hợp tất cả Mg với Cu(NO3)2 trong điều kiện không tồn tại không khí, sau một thời gian thu được rắn X và 6,384 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y. Hòa tan trọn vẹn X bởi 500 ml; dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z chỉ cất 54,42 gam muối cùng 0,05 mol hỗn hợp khí T gồm hai khí trong số đó có N2. Tỉ khối của T đối với He bằng 5,7.

Cho các phát biểu sau:

(a) giá trị của m là 39,64.

(b) vào Y có chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tục nung X đến trọng lượng không đổi thì nhận được 2 chất rắn.

(d) dung dịch Z chỉ chứa 1 anion.

(e) hỗn hợp Z cất 2 cation.(d) Số phát biểu đúng là:


Nung 5,54 gam tất cả hổn hợp X có Fe3O4, CuO cùng Al đến phản ứng hoàn toàn được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Phối hợp hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra về tối đa là 0,06 mol. Nếu cho Y vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn ko tan. Phần trăm trọng lượng của Al vào X là:


triển khai các thí nghiệm sau:

(a) Cho tất cả hổn hợp Na2O với Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho hỗn hợp Cu với Fe3O4 (tỉ lệ mol tương xứng 2 : 1) vào hỗn hợp HCl (dư).

(c) cho hỗn hợp tía và NaHCO3 (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(d) Cho các thành phần hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(e) Cho hỗn hợp BaCO3 với KHSO4 vào nước (dư).

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán 10 Ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Ôn Tập Chương I

Khi phản bội ứng trong các thí nghiệm bên trên kết thúc, gồm bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.