Câu hỏi đuôi trong giờ Anh là điểm ngữ pháp quan trọng và khá phổ biến. Trong nội dung bài viết này 4Life English Center (91neg.com) sẽ tổng vừa lòng định nghĩa, phương pháp dùng và bài xích tập của điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Ngữ pháp câu hỏi đuôi

*
Câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ anh
2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ Anh 2.1. Đối với hễ từ thường xuyên 4. Phương pháp dùng thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh 5. Một vài dạng thắc mắc đuôi đặc trưng

1. Khái niệm câu hỏi đuôi trong giờ Anh (Tag Question)

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh là loại câu hỏi này thường xuất hiện thêm trong văn nói, gồm dạng câu hỏi ngắn được đặt ở cuối câu. Được sử dụng khi tín đồ nói không chắc chắn rằng về tính phải trái của một vụ việc nào đó hoặc dùng làm kiểm hội chứng cho một mệnh đề được gửi ra.

2. Cấu trúc thắc mắc đuôi trong giờ Anh

2.1. Đối với rượu cồn từ thường

Mệnh đề khẳng định, tag question đậy định:

S+V (s/ es/ ed/2)…, don’t/ doesn’t/ didn’t + S?

Mệnh đề đậy định, tag question khẳng định:

S+don’t/ doesn’t/ didn’t + V…., do/ does/ did + S?

Ví dụ:

You speak English, don’t you?She doesn’t have any children, does she?2.1.1. Bây giờ đơnVới lớn BE: IS, AM, AREVới động từ thường: mượn trợ hễ từ do hoặc DOES tùy thuộc vào chủ ngữVí dụ:

They live in London, don’t they?

He isn’t a doctor, is he?

2.1.2. Thì thừa khứ đơnVới động từ thường: mượn trợ hễ từ DID.Với khổng lồ BE: WAS hoặc WERE.Ví dụ:

It was cold yesterday, wasn’t it?

He went to the buổi tiệc nhỏ last night, didn’t he?

2.1.3. Thì lúc này hoàn thành/ hiện tại tại xong tiếp diễn:Mượn trợ đụng từ HAVE hoặc HAS.Ví dụ:

They’ve been to lớn Japan, haven’t they?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

2.1.4. Thì thừa khứ hoàn thành/ quá khứ ngừng tiếp diễn:Mượn trợ rượu cồn từ HAD.Ví dụ:

We hadn’t been khổng lồ London before, had we?

He had forgotten his wallet, hadn’t he?

2.1.5. Thì tương lai đơn.

Ví dụ:

She’ll have been cooking all day, won’t she?

They won’t be late, will they?

2.2. Đối với cồn từ khiếm khuyết

S + modal verb…, modal verb + not + S?S + modal verb + not…, modal verb + S?Ví dụ:

She can’t speak Arabic, can she?

John must stay, mustn’t he?

2.3. Đối với động từ sệt biệt

S + special verb…, special verb + not + S?S + special verb + not…, special verb + S?Lưu ý: Khi gửi sang câu đậy định, ta thêm “not” vào sau rượu cồn từ, còn khi đưa sang câu nghi vấn, gửi động từ bỏ này lên trước nhà ngữ.

Ví dụ: We aren’t late, are we?

She hasn’t eaten all the cake, has she?

*
Cấu trúc câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ Anh

3. Luật lệ hình thành thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

Nếu mệnh đề chủ yếu ở thể khẳng định, thắc mắc đuôi ở thể bao phủ định với ngược lại.

Ví dụ:

Peter played football yesterday, didn’t he?

Jane didn’t bởi vì her homework last Tuesday, did he?

Mệnh đề thiết yếu chứa trợ đụng từ hoặc cồn từ khiếm khuyết: nếu như mệnh đề chính chứa trợ hễ từ (be, do, have,…) hoặc đụng từ khuyết thiếu (can, will, must,…) thì ta sẽ áp dụng động từ bỏ này cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

She’ll come at six, won’t she?

John và Max don’t lượt thích history, vày they?

Mệnh đề bao gồm không đựng trợ đụng từ hoặc cồn từ khiếm khuyết: Trường phù hợp mệnh đề chủ yếu không cất trợ rượu cồn từ hay hễ từ khiếm khuyết, ta sẽ sử dụng trợ động từ (do, does, did) cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ:

We often watch TV in the evening, don’t we?

Everybody looked so miserable, didn’t they?

4. Giải pháp dùng thắc mắc đuôi trong giờ đồng hồ Anh

Câu hỏi đuôi gồm 2 cách dùng chính:

4.1. Xác minh thông tin đưa ra là đúng tuyệt sai.

Cấu trúc: Mệnh đề và câu hỏi đuôi các ở dạng khẳng định.

Ví dụ: He went to lớn the party last night, did he? (Anh ấy đã từng đi đến buổi tiệc tối qua, đề xuất không?)

4.2. Xem xét bạn nghe có gật đầu đồng ý với thông tin mà fan nói chỉ dẫn hay không.

Ví dụ:

They didn’t go out last Sunday, did they? (Họ không đi ra bên ngoài vào cuối chủ nhật tuần trước, nên không?).

We’re working tomorrow, aren’t we? (Chúng ta sẽ làm việc vào ngày mai, đề nghị không?).

5. Một trong những dạng câu hỏi đuôi đặc biệt

*
Một số dạng câu hỏi đuôi sệt biệt

5.1. Câu hỏi đuôi của I AM

Câu sử dụng I AM thì câu hỏi đuôi là AREN’T I còn I AM NOT thì câu hỏi đuôi là AM I.Ví dụ:

I’m right, aren’t I?

I am not a student, am I?

5.2. Câu hỏi đuôi với EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE

Khi câu gồm chủ ngữ là phần đông đại từ bất định như EVERYONE, EVERYBODY, ANYBODY, ANYONE,… thì câu hỏi đuôi dạng đặc trưng có công ty ngữ là They.Ví dụ:

Everyone can learn how khổng lồ swim, can’t they?

Anyone came in a sports car, didn’t they?

5.3. Câu hỏi đuôi với NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW

Câu chứa các trạng từ tủ định như NEVER, SELDOM, HARDLY, LITTLE, FEW,…thì phần thắc mắc đuôi đã vẫn sinh hoạt dạng khẳng định.Ví dụ:

The weather forecast seldom was very good, was it?

He seldom drinks wine, does he?

5.4. Câu hỏi đuôi với khổng lồ V

Nếu câu tất cả chủ ngữ là 1 mệnh đề, một danh ngữ, rượu cồn từ dạng khổng lồ V thì phần thắc mắc đuôi sẽ dùng IT là nhà ngữ.Ví dụ:

To play video clip games doesn’t entertain us much, does it?

Going swimming in the summer is never boring, is it?

5.5. Câu hỏi đuôi cùng với I WISH

Nếu câu ngơi nghỉ mệnh đề chính là câu điều cầu thì phần câu hỏi đuôi sẽ sử dụng MAY.Ví dụ:

She wishes she would become beautiful, may she?

I wish khổng lồ study English, may I ?

5.6. Thắc mắc đuôi với MUST

Nếu câu nghỉ ngơi mệnh đề chủ yếu có cất MUST chỉ sự cần thiết thì phần câu hỏi đuôi dùng NEEDN’T.

Ví dụ:

They must study hard, needn’t they? (Must chỉ sự phải thiết: => dùng needn’t).You mustn’t come late, must you? (Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must).He must be a very intelligent student, isn’t he? (Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must).You must have stolen my bike, haven’t you? (Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng have/has).

5.7. Thắc mắc đuôi với HAD BETTER, WOULD RATHER

Nếu câu sinh hoạt mệnh đề chủ yếu có chứa HAD BETTER hoặc WOULD RATHER, ta coi HAD, WOULD là trợ rượu cồn từ và chia phần câu hỏi đuôi như bình thường.

Ví dụ:

He’d better stay, hadn’t he?

You’d rather go, wouldn’t you?

5.8. Câu hỏi đuôi LET’S

Câu dùng LET’S thì thắc mắc đuôi là SHALL WE?

Ví dụ: Let’s go for a picnic, shall we?

5.9. Thắc mắc đuôi cùng với NOBODY, NOTHING, NO ONE

Đối cùng với câu tất cả chủ ngữ là NOBODY, NO ONE được xem như câu tường thuật che định nên câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định. Đặc biệt, cùng với NO ONE, NOBODY, thì phần câu hỏi đuôi đã là THEY, còn cùng với NOTHING thì phần câu hỏi đuôi đang là IT.

Ví dụ: Nobody cheated in the exam, did hey?

Nothing went wrong while I was gone, did it?

5.10. Câu hỏi đuôi với IT SEEMS THAT

Câu có cấu trúc IT SEEMS THAT… thì mệnh đề bao gồm sẽ là mệnh đề lép vế THAT, phần câu hỏi đuôi sẽ áp dụng quy tắc như bình thường.

Ví dụ: It seems that you are right, aren’t you ?

5.11. Thắc mắc đuôi cùng với mệnh đề đó là câu mệnh lệnh

Nếu câu ở vị trí mệnh đề chính là câu nghĩa vụ thì phần thắc mắc đuôi vẫn là “will you?”

Ví dụ: xuất hiện the door, will you?

Don’t be late, will you?

5.12. Thắc mắc đuôi dạng đặc trưng với ONE

Nếu chủ ngữ của mệnh đề đó là ONE thì phần thắc mắc đuôi sẽ có chủ ngữ là ONE/YOU.

Ví dụ: One can be one’s master, can’t you/one?

5.13. Câu hỏi đuôi cùng với I THINK/ FEEL/ EXPECT

Nếu có kết cấu dạng: I + động từ tình thái (feel, think, expect,…) + clause, thì phần thắc mắc đuôi sẽ tiến hành chia theo mệnh đề phụ vào câu. Lúc đó, ta áp dụng các quy tắc thắc mắc đuôi như bình thường.

Lưu ý: Khi những động tự này ngơi nghỉ dạng đậy định thì phần câu hỏi đuôi sẽ phân tách ở dạng khẳng định. Tuy nhiên, công ty ngữ sinh sống phần thắc mắc đuôi sẽ là công ty ngữ của mệnh đề phụ.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he?

I don’t believe Mary can do it, can she?

5.14. Thắc mắc đuôi với USED TO

Trường thích hợp này, ta cứ bài toán xem USED TO là một động từ phân chia ở thì quá khứ. Do đó, câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ động từ DID.

Ví dụ: She used to lớn live here, didn’t she?

5.15. Thắc mắc đuôi với HAVE TO

Với động từ khuyết thiếu “have/ has/ had to”, ta cần sử dụng trợ cồn từ “do/ does/ did” cho thắc mắc đuôi.

Ví dụ: She has to go khổng lồ work, doesn’t she?

5.16. Câu hỏi đuôi với nhà ngữ THIS/THAT

This/ that được thay bằng it cho thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Văn 10 Các Hình Thức Kết Cấu Của Văn Bản Thuyết Minh, Các Hình Thức Kết Cấu Của Văn Bản Thuyết Minh

Ví dụ:

This is your wife, isn’t it?

That’s the guy who was on TV the other night, isn’t it?

6. Bài tập về thắc mắc đuôi trong giờ Anh

*
Bài tập về thắc mắc đuôi trong tiếng Anh

Bài 1:

We aren’t late,____?You weren’t sleeping,____?She wasn’t at home yesterday,____?She can’t speak Arabic,____?They won’t be late,____?She doesn’t have any children,____?They didn’t go out last Sunday,____?We hadn’t been to London before,____?She hasn’t eaten all the cake,____?They mustn’t come early,____?

Bài 2:

It was cold yesterday,____?They’ve been to Japan,____?John must stay,____?They’ll have finished before nine,____?He had forgotten his wallet,____?She’ll have been cooking all day,____?He went to lớn the buổi tiệc ngọt last night,___?They live in London,___?We’re working tomorrow,____?She’ll come at six,____?

Đáp án:

Bài 1:

We aren’t late, are we?You weren’t sleeping, were you?She wasn’t at trang chủ yesterday, was she?She can’t speak Arabic, can she?They won’t be late, will they?She doesn’t have any children, does she?They didn’t go out last Sunday, did they?We hadn’t been to lớn London before, had we?She hasn’t eaten all the cake, has she?They mustn’t come early, must they?

Bài 2:

It was cold yesterday, wasn’t it?They’ve been to Japan, haven’t they?John must stay, mustn’t he?They’ll have finished before nine, won’t they?He had forgotten his wallet, hadn’t he?She’ll have been cooking all day, won’t she?He went lớn the buổi tiệc nhỏ last night, didn’t he?They live in London, don’t they?We’re working tomorrow, aren’t we?She’ll come at six, won’t she?

Trên đó là tổng vừa lòng về ngữ pháp và bài tập áp dụng của câu hỏi đuôi trong giờ đồng hồ anh vị 4Life English Center (91neg.com) thực hiện.