Ở lớp 8 những em đã có được học về Oxi - không khí và được giới thiệu sơ lược về Oxit Bazo và Oxit axit, quanh đó 2 loại oxit bao gồm vừa rồi còn có những oxit nào, phụ thuộc tính chất hoá học tập nào để phân loại oxit?


Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về oxit là gì, đặc điểm hoá học của oxit axit và oxit bazơ, phương pháp phân loại oxit.

Bạn đang xem: Nêu tính chất hóa học của oxit

I. Oxit là gì? phương pháp gọi thương hiệu oxit?

1. Định nghĩa Oxit

- Oxit là hợp hóa học của hai nguyên tố, trong các số ấy có một nhân tố là oxi.

 Ví dụ: CaO, CuO, CO2, SO2, FeO, ...

2. Bí quyết gọi tên Oxit

- thương hiệu oxit bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị ví như kim loại có không ít hóa trị) + "Oxit"

 Ví dụ: Na2O: Natri Oxit; Fe2O3: sắt (III) Oxit; FeO : fe (II) Oxit.

- Tên oxit axit =(Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + thương hiệu phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + "Oxit"

Chỉ sốTên chi phí tốVí dụ
 1 Mono (không buộc phải ghi) CaO: can xi Oxit
 2 Đi CO2: Cacbon đioxit
 3 Tri SO3: Lưu huỳnh trioxit
 4 Tetra 
 5 Penta N2O5: Đi-nitơ penta-oxit
...  

*

II. Phân loại Oxit

- Để phân nhiều loại oxit fan ta nhờ vào tính chất hóa học của chúng với nước, axit, bazơ,...

- các oxit được tạo thành 4 loại:

+ Oxit bazơ: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: Na2O , CuO , BaO , FeO ,...

+ Oxit axit: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: SO2 , SO3 , CO2 , P2O5 ,...

+ Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và lúc tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

 Ví dụ: Al2O3 , ZnO ,...

+ Oxit trung tính:  Còn được gọi là oxit ko tạo muối, là những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: CO , NO ,...

III. đặc thù hoá học tập của Oxit

1. đặc điểm hoá học tập của Oxit Bazơ

a) Oxit bazo chức năng với nước (Oxit bazo + H2O)

- một số oxit bazơ chức năng với nước ở ánh sáng thường là : Na2O; CaO; K2O; BaO, …tạo ra bazơ tung ( kiềm) tương ứng là: NaOH, Ca(OH)2 , KOH, Ba(OH)2

- PTPƯ: Oxit bazơ + nước → Bazơ

 Ví dụ: Na2O + H2O → NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + H2O → Ba(OH)2

b) Oxit bazo tính năng với axit (Oxit bazo + axit)

- Oxit bazơ tác dụng với axit chế tạo ra thành muối và nước.

- PTPƯ: Oxit bazơ + axit → muối hạt + nước

Ví dụ: CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

c) Oxit bazo chức năng với oxit axit (Oxit bazo + oxit axit)

- một vài oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tính năng với oxit axit tạo thành muối.

- PTPƯ: Oxit bazơ + oxit axit → Muối

Ví dụ: Na2O + CO2 → Na2CO3

CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

2. đặc thù hoá học tập của oxit axit

- Oxit axit bên cạnh cách call tên như bên trên còn nói một cách khác là: AnHiDric của axit tương ứng.

 Ví dụ: SO2: Anhidric sunfurơ (Axit tương ứng là H2SO3: axit sunfurơ)

a) Oxit axit chức năng với nước (oxit axit + H2O)

- Nhiều oxit axit tính năng với nước sinh sản thành hỗn hợp axit.

- một vài oxit axit công dụng với nước ở điều kiện thường như: P2O5 , SO2 , SO3 , NO2, N2O5 , CO2 , CrO3 ,... tạo ra axit tương xứng như: H3PO4 , H2SO3 , H2SO4 , HNO3 , H2CO3 , H2Cr2O7 ,...

Ví dụ: 2NO2 + H2O + ½O2 → 2HNO3.

CO2 + H2O → H2CO3

CrO3 + H2O → H2CrO4 → H2Cr2O7.

N2O5 + H2O → 2HNO3.

Chú ý: NO , N2O , teo không tính năng với nước ở đk thường (nhiệt độ thường).

b) Oxit axit công dụng với bazơ (Oxit axit + bazo)

- Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ chế tác thành muối cùng nước.

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4 (Muối axit)

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O (Muối trung hòa)

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

c) Oxit axit công dụng với oxit bazơ (Oxit axit + Oxit Bazo)

- Oxit axit công dụng với một số trong những oxit bazơ (CaO , BaO , Na2O , K2O ,...) tạo ra thành muối.

Ví dụ: Na2O + SO2 → Na2SO3

CO2( k)  + CaO → CaCO3

* Oxit lưỡng tính: một số trong những oxit vừa tính năng dung dịch axit, vừa tính năng với dung dịc bazơ, hotline là oxit lưỡng tính. Ví dụ như: Al2O3 , ZnO , SnO , Cr2O3 ,...

 Ví dụ: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

* Oxit trung tính (hay là oxit không sinh sản muối): một trong những oxit không công dụng với axit, dung dịch, bazơ, nước, điện thoại tư vấn là oxit trung tính như: NO , N2O , co ,...

IV. Bài xích tập Oxit Axit, Oxit Bazo

Bài 1 trang 6 sgk hoá 9: Có hồ hết oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể tác dụng được với:

a) Nước.

b) Axit clohiđric.

c) Natri hiđroxit.

Viết những phương trình bội phản ứng.

* giải thuật bài 1 trang 6 sgk hoá 9:

a) Những oxit chức năng với nước:

 CaO + H2O → Ca(OH)2

 SO3 + H2O → H2SO4

b) Những oxit công dụng với axit clohiđric:

 CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

 Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Những oxit công dụng với hỗn hợp natri hiđroxit:

 SO3 + NaOH → NaHSO4

 SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

Bài 2 trang 6 sgk hoá 9: Có các chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất nào gồm thể tác dụng với nhau.

* giải thuật bài 2 trang 6 sgk hoá 9: 

- hầu hết cặp chất tính năng với nhau từng đôi một:

 H2O + CO2 → H2CO3

 H2O + K2O → 2KOH

 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

 KOH + CO2 → KHCO3

 K2O + CO2 → K2CO3

Bài 3 trang 6 sgk hoá 9: Từ những chất sau: canxi oxit, sulfur đioxit, cacbon đioxit, lưu hoàng trioxit, kẽm oxit, em hãy lựa chọn một chất tương thích điền vào các phản ứng:

a) Axit sunfuric + ... → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + ... → natri sunfat + nước

c) Nước + ... → axit sunfurơ

d) Nước + ... → canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + ... → can xi cacbonat

Dùng những công thức hóa học nhằm viết toàn bộ những phương trình làm phản ứng chất hóa học trên.

* lời giải bài 3 trang 6 sgk hoá 9:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk hoá 9: Cho phần đa oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những hóa học đã cho tính năng với:

a) nước để tạo thành thành axit.

b) nước để chế tác thành dung dịch bazơ.

c) dung dịch axit để tạo thành thành muối với nước.

d) dung dịch bazơ để tạo thành thành muối cùng nước.

Viết các phương trình bội phản ứng chất hóa học trên.

* lời giải bài 4 trang 6 sgk hoá 9:

a) CO2, SO2 tác dụng với nước tạo thành thành axit:

 CO2 + H2O → H2CO3

 SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO tác dụng với nước tạo ra thành dung dịch bazơ:

 Na2O + H2O → 2NaOH

 CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, CaO, CuO tính năng với axit tạo thành thành muối với nước:

 Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

 CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) CO2, SO2 tác dụng với dung dịch bazơ chế tạo ra thành muối và nước:

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

 SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 5 trang 6 sgk hoá 9: Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thay nào rất có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? trình diễn cách làm cho và viết phương trình bội nghịch ứng hóa học.

* giải mã bài 5 trang 6 sgk hoá 9:

- Dẫn hỗn hợp khí CO2 và O2 đi qua bình đựng hỗn hợp kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) khí CO2 bị lưu giữ trong bình, do có phản ứng sau:

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

 Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bài 6 trang 6 sgk hoá 9: Cho 1,6g đồng (II) oxit tính năng với 100g hỗn hợp axit sunfuric bao gồm nồng độ 20%.

a) Viết phương trình phản nghịch ứng hóa học.

Xem thêm: Đồng Biến Nghịch Biến Trên Khoảng, Hàm Số Đồng Biến Khi Nào

b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.