Vì B hoặc D chức năng với C → khí SO2nên các loại C bởi vì BaCl2không tác dụng với NaHSO3

Loại B bởi BaCl2không tác dụng với HCl

→ thỏa mãn A : 2KHSO4+2NaHSO3→K2SO4+Na2SO4+H2O+SO2

2HCl+Na2SO3→2NaCl+H2O+SO2

HCl không công dụng với BaCl2


Cho các thí nghiệm sau:

(1) cho hỗn hợp có x mol Cu và x mol Fe3O4vào dung dịch cất 4x mol H2SO4loãng.

Bạn đang xem: Có 4 lọ đựng dung dịch sau: khso4, hcl, bacl2, nahso3 được đánh d

(2) Cho các thành phần hỗn hợp NaHSO4và KHCO3(tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

(3) mang đến x mol fe vào dung dịch cất 2,5x mol AgNO3.

(4) mang đến dung dịch cất x mol Ba(OH)2vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.

(5) mang đến Na2CO3dư vào dung dịch chứa BaCl2.

(6) cho x mol Fe3O4vào dung dịch đựng 8x mol HCl.

Sau khi những phản ứng xong xuôi mà sau thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4trong hỗn hợp H2SO4(loãng, dư), nhận được dung dịchX. Mang lại dãy gồm các chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số hóa học trong hàng phản ứng được cùng với dung dịchXlà


Hòa tan hết 8,976 gam tất cả hổn hợp X có FeS2, FeS, Cu2S với Cu trong 864 ml dung dịch HNO31M đun nóng, sau khi xong xuôi các bội phản ứng thu được dung dịch Y cùng 0,186 mol một chất khí bay ra. Cho Y chức năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2thu dược 11,184 gam kết tủa. Phương diện khác, hỗn hợp Y bội nghịch ứng tối đa cùng với m gam Fe, biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử tuyệt nhất của NO3-là NO. Giá trị của m là


Cho một lượng hộp kim cha – na vào 200 ml hỗn hợp X gồm HCl 0,1M cùng CuCl20,1M. Ngừng các phản ứng, nhận được 0,448 lít khí (đktc) cùng m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) đến a mol NO2vào dung dịch cất a mol NaOH.

(b) cho a mol HCl vào dung dịch đựng a mol Na3PO4.

(c) cho Fe3O4tan vừa không còn vào dung dịch đựng H2SO4loãng.

(d) đến a mol P2O5vào dung dịch đựng 3a mol KOH.

(e) mang lại Fe(NO3)2vào dung dịch HCl loãng dư, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

Xem thêm: Sách Tiếng Anh Lớp 1 I Learn Smart Start Pdf, Hội Giáo Viên Tiếng Anh Tiểu Học Toàn Quốc

(f) cho K2Cr2O7vào hỗn hợp HCl đặc, đun nóng.

Sau khi những phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được dung dịch gồm chứa nhì muối mà số mol bằng nhau là


Cho ba dung dịch, từng dung dịch cất một hóa học tan tương ứng là X, Y, Z và có cùng nồng độ mol/l. Trộn V lít hỗn hợp X với Vlít hỗn hợp Y,thu được dung dịch E đựng một hóa học tan. Cho dung dịch E công dụng với 2V lít dung dịch Z, thu được hỗn hợp F đựng một hóa học tan. Chất X, Y, Z lần lượt là


*