toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một vật vận động tròn những với chu kì T, tần số góc ω, số vòng mà lại vật đi được trong một giây là f. Lựa chọn hệ thức đúng.

Bạn đang xem: Một vật chuyển động tròn đều với chu kì t

A. ω = 2 π T

B. ω = 2 π f

C. T = ω f

D. T = 1 f 2


*


Tìm các cặp phương pháp đúng, liên hệ giữa tốc độ góc ω  với chu kì T cùng với tần số f trong chuyển động tròn đều.

A. ω = 2 π / T và ω = 2 π f

B. ω = 2 π T  và   ω = 2 π f

C. ω = 2 π T  và ω = 2 π / f

D. ω = 2 π / T  và   ω = 2 π / f


Các công thức tương tác giữa tốc độ góc ω với chu kỳ luân hồi T cùng giữa tốc độ góc ω cùng với tần số f trong hoạt động tròn số đông là

A. ω = 2π/T với ω = 2πf.

B. ω = 2πT cùng ω = 2πf.

C. ω = 2πT cùng ω = 2π/f.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Theo Chuyên Đề Trắc Nghiệm Toán 11 Năm 2019, Bộ Trắc Nghiệm Toán 11

D. ω = 2π/T với ω = 2π/f.


Các công thức tương tác giữa tốc độ góc ω với chu kỳ luân hồi T với giữa tốc độ góc ω cùng với tần số f trong chuyển động tròn số đông là:

A. ω = 2 π / T , ω = 2 πf

B.  ω = 2 πT , ω = 2 π / f

C.  ω = 2 πT , ω = 2 π / f

D.  ω = 2 π / T , ω = 2 π / f


Một vật gửi đồng tròn những trên quỹ đọa có nửa đường kính r, biểu thức nào tiếp sau đây thể hiện nay mối contact giữa tốc độ góc ω , tốc độ dài (v), chu kì cù (T) và tần số (f)?

A. V = ω r = 2 πfr = 2 π T r

B. V = ω r = 2 πTr = 2 π f r

C. V = ω r = 2 π f r = 2 π T r

D. V = ω r = 2 π f R 2 = 2 π T r


Một chất điểm vận động tròn đều triển khai một vòng mất 4s . Tốc độ góc của hóa học điểm là?

A. ω = π/2 (rad/s)

B. ω = 2/π (rad/s)

C. ω = π/8 (rad/s)

D. ω = 8π (rad/s)


Một thiết bị m = 200g vận động tròn phần nhiều tâm O trong mặt phẳng Oxy với tốc độ góc ω = π (rad/s) như hình vẽ, thời khắc t 0 = 0 vật gồm tọa độ (-5; 0). Động lượng của thiết bị tại thời khắc t = 0,5s có 

*

A. độ lớn 0,0314kg.m/s; chiều là chiều âm của Ox

B. độ lớn 0,314kg.m/s; chiều là chiều âm của Oy

C. độ bự 0,314kg.m/s; chiều là chiều dương của Oy

D. độ béo 0,0314kg.m/s; chiều là chiều dương của Ox


9/ Một vật hoạt động tròn cùng với tần số 10 vòng/giây. Nếu nửa đường kính quĩ đạo là 40cmthì tốc độ của vận động sẽ là bao nhiêu?

10/ Một vòng tròn quay gần như quanh vai trung phong điểm với tốc độ góc là 628/rads . Chu kì T cùng tần số tính theo vòng xoay trong 1 giây lần lượt bằng bao nhiêu? rước π = 3,14