4- đúng vì có vùng enhancer ( trình tự điều khiển xa) có thụ thể gắn với các tín hiệu trong tế bào, liên quan đến biểu hiện gen trong quá trình biệt hóa.

Bạn đang xem: Một gen cấu trúc gồm các trình tự

5 sai, có thể gây làm giảm hoặc tăng ái tính đối với riboxom giúp tăng dịch mã, không thể bất hoạt gen

9 sai, điều này còn tùy thuộc đoạn mang tín hiệu mở đầu nằm ở mạch nào của ADN. vì trên 2 mạch của ADN đều có khả năng mang thông tin di truyền, do đó mạch mã gốc chỉ là tên gọi mạch đưọc phiên mã. Có thể có 2 đoạn mạch mã hóa, mỗi đoạn mã hóa cho 1 sản phẩm khác nhau liên kết với nhau tren ADN


Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Gen có chiều dài 2193A0, quá trình nhân đôi của gen đã tạo ra 64 mạch đơn trong các gen con, trong đó chứa 8256 nu loại Timin. Số loại nu của gen ban đầu là


Câu 2:


Một gen có 5 đoạn exon và 4 đoạn intron. Trong điều kiện không có đột biến và mỗi phần tử mARN trưởng thành đều có đủ 5 exon thì gen này tạo ra tối đa bao nhiêu loại phân tử mARN ?


Câu 3:


Vùng mã hóa của một gen ở sinh vật nhân sơ dài 4080A0. Trên mạch 1 của vùng này của gen hiệu số tỷ lệ phần trăm giữa Adenin và Timin bằng 20% số nu của mạch. Ở mạch 2 tương ứng, số nu loại A chiếm 15% số nu của mạch và bằng một nửa số nu của Guanin. Khi gen nhân đôi một lần đã làm đứt và hình thành bao nhiêu liên kết hidro giữa hai mạch đơn của gen ?


Câu 4:


Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 106 chu kỳ xoắn và số lại nu A chiếm 20% tổng số nu của gen. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 3 lần và mỗi đoạn Okazaki có độ dài trung bình 1000 nu. Cho các nhận định sau đây :

1- Phân tử ADN có 2.107 nucleotit

2- Số nu loại A là 6.106 nucleotit

3- Số nu loại G môi trường cung cấp là 42 × 106 nucleotit

4- Tổng số liên kết hidro bị đứt là 364 × 106liên kết

5- Số phân tử ADN được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào là 6 phân tử

6- Số đoạn mồi cần sử dụng trong cả quá trình là 10007 đoạn

Số các nhận định đúng là


Câu 5:


Gen có G=20% và 720 nu loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có X=276 nu và 21% A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1404 nu loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?


Câu 6:


Nếu nuôi cấy một tế bào E.Coli có một phần tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N15 phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 4 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E.Coli có chứa N15 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là


Câu 7:


Ở một phân tử mARN , tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc có tổng số 1500 đơn phân , trong đó có A:U:G:X= 1:3:2:4. Phân tử này tiến hành dịch mã có tổng số 8 riboxom trượt qua một lần không lặp lại. Biết bộ ba kết thúc trên mARN là 5’UAG3’. Nhận định nào sau đấy đúng


Câu 8:


Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 1,5. Trong các đoạn mã hóa chứa 4050 liên kết hidro. Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X= 1:3:2:4. Số nu loại A,G,U,X của phân tử mARN trưởng thành lần lượt là


Câu 9:


gen B có 900 nucleotit loại adenin (A) và có tỉ lệ A+TG+X= 1,5. Gen B bị đôt biến dạng thay thế môt cặp G-X bằng một cặp A-T trở thành alen b. Tổng số liên kết hidro của alen b là


Câu 10:


1.Mã di truyền được đọc trên mạch gốc của ADN theo chiều 3’-5’

2.Mã di truyền chỉ được đọc trên mARN theo chiều 5’-3’

3.Mã di truyền ở đa số các loài là mã không gối

4.Có một số mã bộ ba đồng thời mã hóa cho 2 axit amin Mã di truyền có tính thoái hóa

5.Mã di truyền có tính phổ biến

6.Sự thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác xảy ra ở cặp nucleotit thứ hai trong bộ ba sẽ có thể dẫn tới sự thay đổi aa này bằng aa khác

7.Mã thoái hóa phản ảnh tính đa dạng của sinh giới

8.Mã thoái hóa giúp cho một axit amin quan trọng được sử dụng nhiều lần

Số phát biểu sai là


Câu 11:


Vùng mã hòa của một gen ở sinh vật nhân sơ dài 4080 A0. Trên mạch 1 của vùng này của gen, hiệu số tỷ lệ phần trăm giữa Adenin và Timin bằng 20% số nu của mạch. Ở mạch 2 tương ứng, số nu loại A chiếm 15% số nu của mạch và bằng một nửa số nu của Guanin. Khi gen phiên mã một lần đã lấy của môi trường nội bào 180 Uraxin. Cho rằng số lượng đơn phân của mARN bằng số lượng đơn phân của một mạch đơn ở vùng mã hóa của gen. Số nucleotit loại A,T,G,X có trên mạch bổ sung của gen là


Câu 12:


Trong quá trình phiên mã, enzym ARN-polimeraza bám vào


Câu 13:


1-Mã di truyền chứa trong mARN được chuyển thành trình tự amino axit trong chuỗi polipeptit của protein gọi là dịch mã

2- Hai tiểu phấn của riboxom bình thường tách rời nhau

3- Một bước di chuyển của riboxom tương ứng 3,4A0.

4- Codon mở đầu trên mARN là 3’GUA5’

5- Số phân tử H2O được giải phóng nhiều hơn số axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh là 1

6- tARN tương ứng với bộ ba 5’UAA3’ là 3’AUU5’

7- Quá trình dịch mã kết thúc khi riboxom gặp bộ ba kết thúc trên mARN

8- Axit amin mở đầu ở sinh vật nhân sơ là fMet

9- Poliriboxom làm tăng hiệu suất của quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit không giống nhau

10- Các ribboxom chỉ có thể tham gia tổng hợp loại protein đặc trưng

Số câu sai trong số các câu trên là


Câu 14:


Có bao nhiêu nhận định đúng về gen ?

1.Gen mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN

2. Dựa vào sản phẩm của gen người ta phân loại gen thành gen cấu trúc và gen điều hòa

3. Gen cấu trúc là một đọan ADN mang thông tin mã hóa cho một tARN, rARN hay một polipeptit hoàn chỉnh

4. Xét về mặt cấu tạo, gen điều hòa có cấu tạo khác gen cấu trúc

5.Gen điều hòa mang thông tin mã hóa cho chuỗi polipeptit với chức năng điều hòa sự biểu hiện của các gen cấu trúc khác.

Xem thêm: Phân Hóa Học Như Đạm Và Kali Thường Dùng Để Bón Lót Hay Bón Thúc? Vì Sao?

6. Trong các nucleotit thành phần đường deoxiribozo là yếu tố cấu thành thông tin.

7. Trình tự các nucleotit ADN là trình tự mang thông tin di truyền


Câu 15:


1.Tất cả các gen của vi sinh vật là gen không phân mảnh

2.Sinh vật nhân thực sử dụng đơn vị phiên mã là một gen

3.Gen ở sinh vật nhân thực là gen phân mảnh

4.Exon là các đọan nucleotit không mã hóa axit amin

5.Intron không phân bố ngẫu nhiên trong hệ gen mà định vị ở những vị trí đặc biệt

6.Intron là trình tự nucleotit nằm trong vùng mã hóa không có khả năng phiên mã và dịch mã

Số phát biểu sai là :


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam