JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: Lim sinx khi x tiến tới vô cùng


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should upgrade or use an alternative browser.
*

= 0tìm lim của các hàm sau:1. lim(1 - cos x. căn bậc hai{cos 2x}) / x^2 khi x tiến đến 0 2. lim (x^2/ căn bậc hai{1+x.sin x} - căn bậc hai {cos x} khi x tiến tới 0 3. f(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/{cos(x+pi/6)} .tìm lim f(x) khi x tiến đến pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= {(1+x)^5 - (1+5x)}/ (x^2+x^5) khi x tiến đến 0 mong các bạn giúp đỡ sớm, mình cần gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình chưa rõ cách đánh đúng. các bạn thông cảm nhé
*

= 0tìm lim của các hàm sau:1. lim(1 - cos x. căn bậc hai{cos 2x}) / x^2 khi x tiến đến 0 2. lim (x^2/ căn bậc hai{1+x.sin x} - căn bậc hai {cos x} khi x tiến tới 3. f(x)= (tan^3 x - 3 tan x)/{cos(x+pi/6)} .tìm lim f(x) khi x tiến đến pi/3. 4. (tìm lim hàm số sau)f(x)= {(1+x)^5 - (1+5x)}/ (x^2+x^5) khi x tiến đến 0 mong các bạn giúp đỡ sớm, mình cần gấp lắm. Xin cảm ơn nhiềuMình chưa rõ cách đánh đúng. các bạn thông cảm nhé
tớ sửa lại đề bài nhé1.\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-cosx.\sqr{cos2x}}{x^2}2.\lim_{x\rightarrow0}\frac{x^2}{\sqr{1+x.sin x}}-\sqr{cos x}\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6}\lim_{x\rightarrow0}\frac{(1+x)^5-(1+5x)}{(x^2+x^5)}đúng ko???????????
tớ sửa lại đề bài nhé1.\lim_{x\rightarrow0}\frac{1-cosx.\sqr{cos2x}}{x^2} 2.\lim_{x\rightarrow0}\frac{x^2}{\sqr{1+x.sin x}}-\sqr{cos x} 3.\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6} 4.\lim_{x\rightarrow0}\frac{(1+x)^5-(1+5x)}{(x^2+x^5)}đúng ko???????????
câu3 :\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}}{cos(x+\frac{\pi}{6}}\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-3)}{cos(x+\frac{\pi}{6})}\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-tan^2\frac{\pi}{3})}{cos(x+\frac{\pi}{6})}\Leftrightarrow -\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}(tanx.(tanx+tan\frac{\pi}{3}))\frac{sin(x-\frac{\pi}{3})}{(cosx.cos\frac{\pi}{3}.sin(\frac{\pi}{2}-(x+\frac{\pi}{6}))}=24
câu3 :\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tan^3 x-3tan x}{cos(x+\frac{\pi}{6}\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-3)}{cos(x+\frac{\pi}{6})}\Leftrightarrow\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}\frac{tanx.(tan^2x-tan^2\frac{\pi}{3})}{cos(x+\frac{\pi}{6})}\Leftrightarrow -\lim_{x\rightarrow\frac{\pi}{3}}(tanx.(tanx+tan\frac{\pi}{3}))\frac{sin(x-\frac{\pi}{3})}{(cosx.cos\frac{\pi}{3}.

Xem thêm: Công Thức Tính Đạo Hàm Của U Ẩn), Công Thức Tính Đạo Hàm Đầy Đủ

sin(\frac{\pi}{2}-(x+\frac{\pi}{6}))}
=24
có mấy con đánh nhưng mà ko dc .....................đó là \frac{\pi}{3} & thừa 1 số chỗ ac.........dưới mẫu là chia cho cos(x+pi/6) đánh mà ko dc............
*

ADCT
*