Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Đó là nguyên tố kim loại hay phi kim ?

 


*

Nguyên tư có 20 electron nghĩà là có 20 proton hay số đơn vị điện tích hạt nhân là 20.

Bạn đang xem: Kim loại có mấy e lớp ngoài cùng

Cấu hình electron : ls2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s2.

a) Nguyên tử có 4 lớp electron.

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron..

c) Đó là kim loại.

 


Câu nào sau đây không đúng

A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e.

B. Trong cùng nhóm, số electron ngoài cùng của các nguyên từ thường bằng nhau.

C. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e).

D. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim.


Vỏ electron của nguyên tử một nguyên tố A có 20e. Hãy cho biết :

+ Nguyên tử có bao nhiêu lớp e ?

+ Lớp ngoài cùng có bao nhiêu e ?

+ A là kim loại hay phi kim ? Xác định tên nguyên tố A.


Cấu hình e của nguyên tử A : 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2

→ Nguyên tử A có 4 lớp e. Có 2 e ở lớp ngoài cùng (lớp thứ 4) → là kim loại (những nguyên tử có từ 1 đến 3 e ở lớp ngoài cùng), Z A = 20 → A là Ca


Câu 1-Cho nguyên tố X (Z=19)

a-Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X. Cho biết điện tích hạt nhân, số proton, số electron.

b-Cho biết X có bao nhiêu lớp electron? Số electron lớp ngoài cùng là bao nhiêu? Từ đó cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm.

c-Trong tự nhiên X có 3 đồng vị: 39X (x1 = 93,258%); 40X(x2%); 41X (x3%). Biết nguyên tử khối trung bình của X là 39,13. Giá trị của x2 và x3 là bao nhiêu?

d- Số electron ở phân mức năng lượng cao nhất trong X là bao nhiêu?

e-Tính số nơtron của 3 đồng vị ở ý c.


Lớp 10 Hóa học Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử
0
0
Gửi Hủy

Viết cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản trong các trường hợp sau, cho biết chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm

a. Nguyên tử X có điện tích hạt nhân bằng 12+.

b. Nguyên tử Y có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron.

c. Nguyên tử Z thuộc chu kì 2 nhóm VIIIA.


Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử
1
0
Gửi Hủy

\(a.Z^+=12^+\\\rightarrow Z_X=12\\Cấu.hình:1s^22s^22p^63s^2\\\Rightarrow NhómIIA\\\Rightarrow X:Kim.loại\\b.Cấu.hình:1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^24p^4\\\Rightarrow Y:Phi.kim\)

c. Nhóm VIII.A => Khí hiếm


Đúng 1

Bình luận (0)

: Viết cấu hình electron nguyên tử trong các trường hợp sau và xác định chúng là nguyên tử của nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm ?

a) Nguyên tử X có 23 electron

b) Nguyên tử R có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4p3.


Lớp 10 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

a)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$

X có 2 electron lớp ngoài cùng nên X là kim loại

b)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$

R có 5 electron lớp ngoài cùng nên R là phi kim


Đúng 0

Bình luận (0)

Nguyên tử của nguyên tố X (Z= 19). Hãy:-Viết cấu hình electron của nguyên tử X?- Nguyên tố X có mấy lớp electron?- Mỗi lớp có bao nhiêu electron?- Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất ?- Nguyên tố X là kim loại, phi kim hay khí hiếm ? Vì sao?- X thuộc nguyên tố họ s,p,d hay f ? Vì sao?


Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0
Gửi Hủy

Viết cấu hình electron nguyên tử trong các trường hợp sau và xác định chúng là nguyên tử của nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm ? 

 a) Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là 29+.

b) Nguyên tử R có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p5 .

Xem thêm: Đặt Tên Tiếng Anh Cho Con Trai Hay, Mạnh Mẽ Và Ý Nghĩa Nhất, 300 Tên Tiếng Anh Hay Cho Bé Trai Và Bé Gái


Lớp 10 Hóa học
0
0
Gửi Hủy

Hai nguyên tố X và Y có tổng số proton là 18 trong đó số proton của X nhiều hơn số proton của Y là4.a) Viết cấu hình electron của X và Y.b) Xác định lớp electron ngoài cùng của X và Y, X và Y là kim loại , phi kim hay khí hiếm.


Lớp 10 Hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0
Gửi Hủy

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
91neg.com