I. Thành phần cấu tạo của Nguyên tử

- thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm gồm hạt nhân cùng lớp vỏ Electron, trong đó:

°Hạt nhân nằm ở trọng điểm nguyên tử, gồm những hạt proton cùng nơtron

°Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động trong không gian xung xung quanh hạt nhân.

Bạn đang xem: Khối lượng notron

⇒ Như vậy, nguyên tửđược cấu tạotừ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton cùng nơtron.

*

II. Khối lượng cùng kích thước của những hạt cấu tạo nên nguyên tử


1. Khối lượng của nguyên tử và các hạt proton, notron, electron.

•Khối lượng và điện tích của Proton, Nơtron với Electron được thể hiện ở bảng sau:

Tên hạt

Kí hiệu

Khối lượng

Điện tích

ProtonP1,6726.10-27(kg)≈ 1u

+ 1,602.10-19C

1+(đơn vị điện tích)

NotronN1,6748.10-27(kg)≈ 1u0
ElectronE9,1094.10-31(kg) ≈0u

- 1,602.10-19C

1- (đơn vị điện tích)

•Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của một nguyên tử đồng vị12C =1,67.10-27(kg) = 1,67.10-24(g).

- Đơn vị điện tích nguyên tố: 1 đơn vị điện tích nguyên tố = 1,602.10-19C

- Nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện đề xuất số proton (P) trong hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử: số p = số e

• Khối lượng nguyên tử:

mnguyên tử=∑mp+ ∑mn+∑me

- bởi khối lượng của e không đáng kể nên:

mnguyên tử=∑mp+ ∑mn= mhạt nhân

2. Kích thước của nguyên tử

- Để biểu thị kích thước nguyên tử, người ta sử dụng đơn vị nanomet (viết tắt là nm) tốt angstrom (kí hiệu là ).

1nm = 10-9m; 1 = 10-10m; 1nm =10.

- Kích thước nguyên tử:các nguyên tử gồm kích thước khoảng 10-10m= 0,1nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro có bán kính khoảng 0,053nm.

-Kích thước hạt nhân:các hạt nhân đều gồm kích thước khoảng 10-14m = 10-5nm.

⇒ Kích thước của hạt nhân nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của nguyên tử:Nguyên tử tất cả cấu tạo rỗng.

Bài tập về nguyên tử

Bài 1. những hạt cấu tạo phải hạt nhân của hầu hết những nguyên tử là:

A. Electron với proton

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron

D. Electron, proton và nơtron

Chọn đáp án đúng.

Giải:chọn đáp án B

Cấu tạo của hầu hết những hạt nhân nguyên tử là proton cùng nơtron, trừ hạt nhân nguyên tử của hiđro chỉ bao gồm proton.

Bài 2. những hạt cấu tạo cần hầu hết những nguyên tử là:

A. Proton với electron

B. Nơtron với electron

C. Nơtron và proton

D. Nơtron, proton với electron

Giải:chọn đáp án D

Các hạt cấu tạo đề nghị hầu hết các nguyên tử là nơtron, proton cùng electron, trừ nguyên tử của hiđro chỉ gồm proton và electron.

Bài 3. Nguyên tử có đướng kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính của nguyên tử sẽ là:

A. 200 m

B. 300 m

C. 600 m

D. 1200 m

Giải: chọn đáp án C

Đường kính nguyên tử sẽ là 6 x 10 000 = 60 000 cm = 600 m.

Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron sơ với proton và nơtron.

Giải:

Tỉ số về khối lượng của electron sơ với proton:

(9,1095.10-31)/(1,6726.10-27) = 1/1836

Tỉ số về khối lượng của electron sơ với nơtron:

(9,1095.10-31)/(1,6748.10-27) = 1/1839

Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1nm và bao gồm khối lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Lý 10 Chương 4, Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 4

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử kẽm tập trung ở hạt nhân với nửa đường kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng rẽ của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu= 4/3.π.r3

Giải:

a) Ta có: rZn= 1,35.10-1nm = 0,135.10-7cm

1 u = 1,6605.10-27kg = 1,6605.10-24g

=> mZn= 65 x 1,6605.10-24g = 107,9.10-24g

=> Vnguyên tử Zn= 4/3.π.r3= 4/3.π. (0,135.10-7)3= 10,3.10-24cm

b) Ta có rhạt nhân Zn= 2.10-6nm = 2.10-13cm

mhạt nhân Zn= 107,9.10-24g

=> Vhạt nhân Zn= 4/3.π.(2.10-13)3= 33,49.10-39cm3