Lý thuyết Hóa 10 bài xích 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

- qui định 1: Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Hóa học 10 bài 7

- nguyên lý 2: Các nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- lý lẽ 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là những electron có chức năng tham gia hình thành link hóa học (electron phần bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoại trừ cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố chất hóa học được xếp vào trong 1 ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số trang bị tự của ô thành phần đúng thông qua số hiệu nguyên tử của thành phần đó.

*
2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) trình làng các chu kì

- Chu kì 1: gồm 2 nguyên tố H(Z=1) đến He (Z=2).

- Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên tố Li(Z=3)đến Ne (Z=10)

- Chu kì 3: có 8 nguyên tố Na(Z=11)đến Ar (Z=18)

- Chu kì 4: bao gồm 18 nguyên tố K(Z=19)đến Kr (Z=36)

- Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố Rb(Z=37)đến Xe (Z=54)

- Chu kì 6: gồm 32 nguyên tố Cs(Z=55)đến Rn (Z=86)

- Chu kì 7: bắt đầu từ nguyên tố Fr (Z=87) đến nguyên tố có Z=110, đây là một chu kì không hoàn thành.

c) Phân loại chu kì

- Chu kì 1,2,3 là các chu kì nhỏ.

- Chu kì 4,5,6,7 là những chu kì lớn.

⇒ Nhận xét:

- các nguyên tố trong cùng chu kì gồm số lớp electron đều nhau và ngay số thứ tự của chu kì.

- bắt đầu chu kì là kim loại kiềm, gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 hàng cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron sệt biệt: Lantan với Actini.

+ họ Lantan: bao gồm 14 yếu tố đứng sau La (Z=57) nằm trong chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 nguyên tố sau Ac (Z=89) trực thuộc chu kì 7.

3. đội nguyên tố

a) Định nghĩa

- team nguyên tố là tập hợp các nguyên tố cơ mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, cho nên có tính chất hóa học gần giống nhau với được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân tách thành 8 team A (đánh số tự IA cho VIIIA) và 8 đội B (đánh số tự IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là 1 cột, riêng nhóm VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một tổ có số electron hóa trị đều nhau và ngay số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhị cột cuối của group VIIIB).

* team A:

- đội A bao gồm 8 team từ IA cho VIIIA.

- các nguyên tố đội A tất cả nguyên tố s và nguyên tố p:

+ Nguyên tố s: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ H) cùng nhóm IIA (kim các loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố p: nhóm IIIA cho VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp bên cạnh cùng = Số e hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

⟶nsa npb

⟶ĐK: 1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6

+ Số vật dụng tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b=8 ⇒Khí hiếm

+ Ví dụ:

*

* team B:

- nhóm B bao gồm 8 đội được đánh số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB cùng IIB theo chiều từ trái sang cần trong bảng tuần hoàn.

- đội B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: Hình Ảnh Nhật Kim Anh : Ngôi Sao Đa Năng, Ca Sĩ Nhật Kim Anh

- đội B gồm các nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 hàng cuối bảng).

- STT team = Số e lớp xung quanh cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)