*

*

Lý thuyết Hóa 12 bài 12. Luyện tập. Kết cấu và tính chất của amin, amino axit, protein

Tác nhânTính hóa học hóa học
 Amin bậc IAmino axitProtein
 RNH2
*
H2N-R-COOH
*
H2Otạo hỗn hợp bazơ   
Axit HCltạo muốitạo muốitạo muốitạo muối bột hoặc bị thủy phân khi đun nóng
Bazơ chảy (NaOH)  tạo muốibị thủy phân khi đun nóng
Ancol ROH/HCl  tạo este 
Br2/H2O tạo kết tủa  
to, xt  Ɛ- với ω-amino axit gia nhập phản ứng trùng ngưng 
Cu(OH)2   tạo hợp hóa học màu tím