*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Hno3 thể hiện tính oxi hóa

Tổng thông số cân bằng của các chất trong phản bội ứng dưới đó là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ vật phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số cân bằng của HNO3 trong phản nghịch ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong phản nghịch ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi thăng bằng tỉ lệ số mol thân N2O và N2 là 3 : 2. Tỉ trọng mol nAl : nN2O : nN2 thứu tự là


Cho 0,05 mol Mg bội nghịch ứng vừa đủ với HNO3 giải hòa ra V lít khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M rã trong dung dịch HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc gồm NO với NO2, dX/H2 = 21. Kiếm tìm M hiểu được N+2 với N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam láo lếu hợp có Al cùng Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Trọng lượng của Al và Fe theo lần lượt là


Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO và 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Quý giá của m là


Cho 6,4 gam Cu tan vừa đủ trong 200ml hỗn hợp HNO3 nhận được khí X gồm NO với NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). độ đậm đặc mol/lít của dung dịch HNO3 đã sử dụng là


Cho 1,35 gam lếu láo hợp có Cu, Mg, Al tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào không giống của N+5). Trọng lượng muối trong hỗn hợp là


Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam lếu láo hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vùa dùng 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khoản thời gian các phản ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X chứa m gam muối. Cực hiếm của m là


Hoà chảy hết tất cả hổn hợp X có Zn cùng ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không có khí cất cánh ra và trong dung dịch đựng 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn vào X là


Cho lếu hợp tất cả 6,72 gam Mg cùng 0,8 gam MgO chức năng hết cùng với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối bột khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy phản ứng với hỗn hợp HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Trong dung dịch X có 65,34 gam muối. Oxit của sắt cùng khí B là


Hoà tan cho phản ứng trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 sệt nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4 là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu phản ứng cùng với 500 ml dung dịch NaNO3 1M và 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là thành phầm khử nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan không còn trong 100 gam HNO3 63% nhận được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) cùng dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tan hết buổi tối đa từng nào gam Cu (biết sản phẩm khử xuất hiện là NO2) ?


Cho 2 thử nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: đến 6,4 gam Cu làm phản ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: mang đến 6,4 gam Cu phản ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là thành phầm khử tốt nhất của N+5. Mối liên hệ giữa a và b là


Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tính năng vừa đầy đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, nhận được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý giá của m là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 620 ml hỗn hợp HNO3 1M đầy đủ thu được tất cả hổn hợp khí X ( có hai khí) cùng dung dịch Y đựng 8m gam muối. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 25,84 gam NaOH phản bội ứng. Nhị khí trong X là cặp khí làm sao sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch hỗn hợp có NaNO3 với NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam tất cả hổn hợp muối trung hòa - nhân chính và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả N2O với H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Giá trị gần nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 với FeCO3 vào dung dịch cất H2SO4 với NaNO3, chiếm được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có cân nặng 5,14 gam cùng dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Hỗn hợp Z làm phản ứng buổi tối đa với 1,285 mol NaOH, chiếm được 43,34 gam kết tủa với 0,56 lít khí (đktc). Phương diện khác, mang lại dung dịch Z chức năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng Mg trong X là


Dung dịch X cất 0,2 mol Fe(NO3)3 với 0,24 mol HCl. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa chảy được về tối đa từng nào gam Cu (biết phản bội ứng tạo nên khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho tất cả hổn hợp X đựng 18,6 gam bao gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Hòa hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 gia nhập phản ứng nhận được 68,88 gam muối cùng 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta hoàn toàn có thể điều chế được về tối đa m gam kim loại. Quý hiếm của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm Al cùng Fe gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Mang lại 2,49 gam X vào dung dịch cất 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Mang lại 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO cùng m gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử nhất của N+5. Giá trị của m ngay sát nhất với cái giá trị làm sao sau đây


Cho m gam tất cả hổn hợp G bao gồm Mg với Al bao gồm tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau thời điểm các sắt kẽm kim loại tan hết bao gồm 6,72 lít hỗn hợp X bao gồm NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) và được dung dịch T. Thêm một lượng O2 toàn diện vào X, sau phản nghịch ứng được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn Y nhàn qua dung dịch KOH dư, có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bởi 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 cần sử dụng dư 20% so với lượng phải thiết. Nồng độ xác suất của Al(NO3)3 trong T gần nhất với


Cho m gam tất cả hổn hợp X (gồm Mg, Al, Zn cùng Cu) tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) với 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O với NO2, trong những số đó N2 cùng NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau) gồm tỉ khối đối với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 làm phản ứng là


Cho đôi mươi gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử duy nhất NO. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được làm việc đktc là :


Cho hỗn hợp bao gồm 0,1 mol CuO cùng 0,1 mol Cu công dụng với hỗn hợp HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Quý hiếm của V là
Xem thêm: Dấu Hiệu Khi Bạch Dương Không Yêu Bạn, Dấu Hiệu Nàng Bạch Dương Khi Yêu

kết hợp hết 30 gam chất rắn bao gồm Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy gồm 2,15 mol HNO3 bội nghịch ứng. Sau bội phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 tất cả tỉ khối so với H2 là 18,5 cùng dung dịch X chứa m gam muối. Cực hiếm m là


tất cả hổn hợp X có a mol phường và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng mang dư 20% đối với lượng đề nghị phản ứng thu được hỗn hợp Y cùng thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bởi NaOH thì nên bao nhiêu mol?