*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử nhân tố A bao gồm 3 phân tử proton trong phân tử nhân. Vậy số phân tử electron trong nguyên tử yếu tố A là


Cho hình vẽ về sơ vật dụng nguyên tử sắt như sau:

-->