tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Góc phân tách quang của lăng kính bởi 8 ° . Chiếu một tia sáng trắng vào mặt mặt của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan liêu sát, sau lăng kính, tuy nhiên song với mặt phẳng phân giác của lăng kính và bí quyết mặt phân giác này một quãng l,5m. Chiết suất của lăng kính so với tia đỏ là n đ = 1,50 và so với tia tím là n t = 1,54. Độ rộng lớn của quang quẻ phổ liên tiếp trên màn quan giáp bằng

A.

Bạn đang xem: Góc chiết quang của lăng kính bằng 8

8,4 mm.

B.7,0 mm.

C.9,3 mm.

D.6,5 mm.*

Góc chiết quang của lăng kính bằng 6°. Chiếu một tia sáng sủa trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với khía cạnh phẳng phân giác của góc tách quang. Đặt một màn quan liêu sát, sau lăng kính, tuy vậy song với mặt phẳng phân giác của góc phân tách quang của lăng kính và biện pháp mặt này 2m. Tách suất của lăng kính so với tia đỏ là nd = 1,5 và so với tia tím là nt = 1,58. Độ rộng lớn của quang đãng phổ liên tục trên màn quan tiếp giáp bằng

A. 16,8mm

B. 12,57mm

C. 18,30mm

D. 15,42mm


Góc tách quang của lăng kính bằng 6 0 , chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với phương diện phẳng phân giác của góc tách quang. Đặt một màn quan giáp sau lăng kính, song song với phương diện phẳng phân giác của góc phân tách quang của lăng kính và cách mặt này 2m. Phân tách suất của lăng kính so với tia đỏ là n d = 1 , 5 và so với tia tím là n t = 1 , 58 . Độ rộng lớn của quang phổ liên tiếp trên màn quan gần cạnh bằng:

A. 16,76 mm

B. 12,75 mm

C. 18,30 mm

D. 15,42 mm


Đáp án A.

Dễ dàng tính được góc cho tới ở mặt bên đầu tiên của lăng kính là:

*

Áp dụng các công thức lăng kính cho tia nắng đỏ, ta có:

*

Áp dụng các công thức lăng kính cho ánh sáng đỏ, ta có:

*

Độ rộng của quang đãng phổ bằng:

DT = MT - MD = OM tanMOT⁡ - OMtanMOD

2 . Tung 3 , 48 0 - 2 . Chảy 3 0 = 0 , 01676 ( m ) = 16 , 76 ( m m )

*


Góc tách quang của lăng kính bởi 6 0 , chiếu một tia sáng trắng vào mặt mặt của lăng kính theo phương vuông góc với khía cạnh phẳng phân giác của góc tách quang. Đặt một màn quan tiếp giáp sau lăng kính, song song với phương diện phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2m. Chiết suất của lăng kính so với tia đỏ là n d = 1,5 và đối với tia tím là n t = 1,58. Độ rộng lớn của quang quẻ phổ liên tục trên màn quan gần cạnh bằng:

A. 16,76 mm

B. 12,75 mm

C. 18,30 mm

D. 15,42 mm


Đáp án A.

Dễ dàng tính được góc cho tới ở khía cạnh bên đầu tiên của lăng kính là:

i 1 = A 2 = 3 0

Áp dụng các công thức lăng kính cho ánh nắng đỏ, ta có:

S i n i 1 = n d sin r d 1 ⇒ r d 1 ≈ i 1 n d = 2 0 r d 2 = A - r d 1 = 6 0 - 2 0 = 4 0 S i n i d 2 = n d sin r d 2 ⇒ i d 1 ≈ n d r d 2 = 6 0 M O D = i 1 + i d 2 - A = 3 0

Áp dụng các công thức lăng kính cho ánh nắng đỏ, ta có:

S i n i 1 = n t S i n r t 1 ⇒ r t 1 ≈ i 1 n t = 1 , 9 = 1 , 899 0 r d 2 = A - r d 1 = 4 , 101 0 S i n i t 2 = n t sin r t 2 ⇒ i t 1 ≈ n t r t 2 = 6 , 48 0 M O T = i 1 + i t 2 - A = 3 , 48 0

Độ rộng của quang đãng phổ bằng:

DT = MT - MD = OM tanMOT⁡ - OMtanMOD

= 2.tan⁡3, 48 0 - 2.tan⁡ 3 0 = 0,01676(m) = 16,76(mm)

*


Đúng 0
bình luận (0)

Góc tách quang của lăng kính bởi 6 o . Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với khía cạnh phẳng phân giác của góc tách quang. Đặt một màn quan sát, sau lăng kính, tuy vậy song với khía cạnh phẳng phân giác của góc phân tách quang của lăng kính và phương pháp mặt này 2m. Phân tách suất của lăng kính so với tia đỏ là n d = 1 , 5 và đối với tia tím là n t = 1 , 58 . Độ rộng lớn của quang đãng phổ thường xuyên trên màn quan giáp bằng

A. 16,8mm

B. 12,57mm

C. 18,30mm

D. 15,42mm


Lớp 12 vật dụng lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Góc tách quang của lăng kính bởi 6 ° . Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát, sau lăng kính, tuy nhiên song với khía cạnh phẳng phân giác của góc tách quang của lăng kính và cách mặt này 2m. Tách suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,58. Độ rộng của quang quẻ phổ liên tục trên màn quan liền kề bằng:

A. 16,8mm

B. 12,57mm

C. 18,30mm

D. 15,42mm


Lớp 12 vật lý
1
0
Gửi bỏ

- Ta có:

*

- Tương tự:

*

→ Độ rộng lớn của quang quẻ phổ liên tiếp trên màn quan tiếp giáp bằng:

*


Đúng 0

bình luận (0)

Một lăng kính gồm góc phân tách quang là A = 8 ° . Chiếu một tia tia nắng trắng vào phương diện bên, gần cạnh bên góc phân tách quang của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Đặt màn quan liền kề sau lăng kính, tuy nhiên song với phương diện phân giác của lăng kính và bí quyết mặt phân giác này 2 m. Tách suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,50 và đối với tia tím là 1,54. Độ rộng lớn của vùng quang phổ tiếp tục trên màn quan cạnh bên là

A. 11,23 mm

B. 9,65 mm

C. 8,42 mm

D. 10,82 mm


Lớp 0 đồ lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

phản hồi (0)

Một lăng kính gồm góc chiết quang là A = 8 ° . Chiếu một tia tia nắng trắng vào khía cạnh bên, gần gần kề góc phân tách quang của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc phân tách quang A. Đặt màn quan liền kề sau lăng kính, tuy vậy song với phương diện phân giác của lăng kính và phương pháp mặt phân giác này 1,5 m. Tách suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,50 và đối với tia tím là 1,54. Độ rộng của vùng quang đãng phổ tiếp tục trên màn quan liền kề là

A. 4,65 mm

B. 7,82 mm

C.

Xem thêm: Tính Chất Logarit - Tổng Hợp Các Công Thức Logarit Đẩy Đủ Nhất

8,42 mm

D. 10,08 mm


Lớp 0 trang bị lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Một lăng kính gồm góc chiết quang là A= 8 ° . Chiếu một tia ánh sáng trắng vào mặt bên, gần cạnh bên góc chiết quang của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Đặt màn quan gần cạnh sau lăng kính, song song với mặt phân giác của lăng kính và phương pháp mặt phân giác này 1,5 m. Tách suất của lăng kính đối với tia đỏ là 1,50 và đối với tia tím là 1,54. Độ rộng của vùng quang đãng phổ tiếp tục trên màn quan gần cạnh là

A. 7,82 mm

B. 10,08 mm

C. 8,42 mm

D. 4,65 mm


Lớp 0 trang bị lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
91neg.com