Hướng dẫn giải bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Bội phản ứng đàm phán ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li sgk hóa học 11. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần lý thuyết và bài bác tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… gồm trong SGK để giúp các em học viên học tốt môn chất hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 trang 22


I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là chất khi rã trong nước phân li ra ion H+.

– Bazơ là các chất khi tan nội địa phân li ra ion OH–

– Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

– hầu hết các muối lúc tan vào nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion nơi bắt đầu axit.

Nếu nơi bắt đầu axit còn chứa hiđro bao gồm tính axit, thì gốc đó năng lượng điện li yếu đuối ra cation H+ và anion nơi bắt đầu axit.

2. Tích số ion của nước là KH2O = =10-14 M (đo làm việc 25oC). Nó là hằng số trong nước tương tự như trong dung dịch loãng của những chất khác nhau.

3. Giá trị cùng pH đặc trưng cho các môi trường thiên nhiên :

Môi trường trung tính : = 10-7 M giỏi pH = 7,0


Môi trường axit : > 10-7 M tốt pH +> -7 M hay pH > 7,0

4. làm phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi có ít nhất một trong số điều khiếu nại sau :

a) sinh sản thành chất kết tủa.

b) chế tác thành chất điện li yếu.

c) tạo thành chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn đến biết thực chất của bội phản ứng vào dung dịch các chất năng lượng điện li. Trong phương trình ion rút gọn gàng của làm phản ứng, tín đồ ta lược vứt những ion không tham gia phản ứng. Còn phần đông chất kết tủa, năng lượng điện li yếu, chất khí được không thay đổi dưới dạng phân tử.

*

II – BÀI TẬP

Dưới đấy là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 không hề thiếu và ngăn nắp nhất. Nội dung cụ thể bài giải các bài tập chúng ta xem sau đây:


1. Giải bài bác 1 trang 22 hóa 11

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bài giải:

✔ K2S → 2K+ + S2-

✔ Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–


H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH– (phân li thứ hạng bazơ)

Hoặc: H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22- (phân li hình dạng axit)

✔ HBrO ⇆ H+ + BrO–

✔ HF ⇆ H+ + F–


✔ HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

2. Giải bài bác 2 trang 22 hóa 11

Một dung dịch gồm = 0,010M. Tính cùng pH của dung dịch. Môi trường xung quanh của dung nhờn này là axit, trung tính tốt kiềm ? Hãy cho biết thêm màu của quỳ tím trong hỗn hợp này.

Bài giải:

Ta có: = 1,0.10-2 M

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-2$ = 1,0.10-12 M

→ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2


Vậy dung dịch này là axit, quỳ tím trong dung dịch này còn có màu đỏ.

3. Giải bài bác 3 trang 22 hóa 11

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của H+ và OH– trong dung dịch? Hãy cho biết thêm màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này?

Bài giải:

Ta có: pH = 9,0 ≥ = 10-9

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-9$ = 1,0.10-5 M

Cho phenolphtalein vào dung chất dịch này sẽ thấy phenolphtalein gửi thành màu hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein đổi màu)

4. Giải bài bác 4 trang 22 hóa 11

Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp hóa học sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCl

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Bài giải:

Phương trình:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3– + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → H2O + CO32-

e) K2CO3 + NaCl → ko phản ứng

g) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2– → CuS↓.

5. Giải bài xích 5 trang 23 hóa 11


Phản ứng điều đình ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi

A. Các chất phản nghịch ứng buộc phải là hồ hết chất dễ dàng tan.

B. Các chất làm phản ứng đề xuất là rất nhiều chất điện li mạnh.

C. Một số trong những ion vào dung dịch phối hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Bội nghịch ứng không phải là thuận nghịch.

Bài giải:

Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch chỉ xẩy ra khi một số trong những ion vào dung dịch kết hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng.

⇒ Đáp án C.

6. Giải bài bác 6 trang 23 hóa 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo ra thành bởi dung dịch những cặp chất nào bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Bài giải:

Ta có:

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

⇒ Đáp án B.

Xem thêm: Cụm Từ “ Hang In There Là Gì, Hang In There Cụm Từ To Hang In

7. Giải bài xích 7 trang 23 hóa 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của phản ứng hội đàm ion trong dung dịch sinh sản thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

Bài giải:

Phương trình:

✔ CrCl3 + 3NaOH (đủ) → Cr(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH– → Cr(OH)3 ↓

✔ AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 ↓

Hoặc: AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4+

✔ Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH– → Ni(OH)2 ↓

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần khuyên bảo Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, gọn gàng và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn chất hóa học 11 giỏi nhất!