Giải bài tập Hóa 8 Bài 5 Nguyên tố hóa học là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn hóa. Đảm bảo chính xác, dễ hiểu giúp các em nắm được các bước làm và giải bài tập hóa 8 Bài 5 Nguyên tố hóa học nhanh chóng, dễ dàng.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 5

Giải bài tập Hóa 8 Bài 5 Nguyên tố hóa học thuộc phần: Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Hướng dẫn giải bài tập hóa 8 bài 5 Nguyên tố hóa học

1. Giải bài 1 trang 20 SGK Hóa học 8:

Đề bài

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.

a) Đáng lẽ nói những ……………loại này, những……………loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học này…………hóa học kia.

b) Những nguyên tố có cùng số………trong hạt nhân đều là………….cùng loại, thuộc cùng một…………hóa học.

Lời giải chi tiết

a. Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia.

b. Những nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

2. Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 20 SGK Hóa học 8. Nguyên tố hóa học là gì?

Đề bài

a) Nguyên tố hóa học là gì ?

b) Cách biểu diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Cách biểu diễn nguyên tố: Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái đầu tiên trong tên Latinh nguyên tố đó, trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Thí dụ: Nguyên tố hiđro được kí hiệu là H, nguyên tố natri là Na, ...

3. Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa học 8. Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì?

Đề bài

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Lời giải chi tiết

a) Các cách viết sau lần lượt cho biết

+ 2 C: hai nguyên tử cacbon

+ 5 O: 5 nguyên tử oxi

+ 3 Ca:3 nguyên tử canxi.

b) Dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau:

+ Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+ Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+ Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

4. Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 20 SGK Hóa học 8. Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì?

Đề bài

Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Lời giải chi tiết

- Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.

- Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

5. Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với?

Đề bài

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với :

a) Nguyên tử cacbon.

b) Nguyên tử lưu huỳnh.

c) Nguyên tử nhôm.

Lời giải chi tiết

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

- Giữa hai nguyên tử magie và cacbon, magie nặng hơn, bằng 2412=2">2412=22412=2 lần nguyên tử cacbon

- Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, bằng 2432=34">2432=342432=34 lần nguyên tử lưu huỳnh.

- Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, bằng 2427=89">2427=892427=89 lần nguyên tử nhôm

6. Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 trang 20 SGK Hóa học 8. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và...

Đề bài

Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Lời giải chi tiết

Nguyên tử khối của N = 14 đvC

Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của X là : 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.

7. Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 7 trang 20 SGK Hóa học 8. Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học...

Đề bài

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam.

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D ?

A. 5,342.10-23 g

B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g

D. 3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp số đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đvC

=> Khối lượng của 1 đơn vị cacbon là

1 đvC = 1,9926.10−2312">1,9926.10−23121,9926.10−2312 ≈ 1,66.10-24 (g).

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon.

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

8. Giải bài 8 trang 20 SGK Hóa học 8.

Giải bài 8 trang 20 SGK Hóa học 8. Nhận xét sau đây gồm hai ý...

Đề bài

Nhận xét sau đây gồm hai ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên:

*

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau :

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai đều sai.

D. Cả hai đều đúng.

Xem thêm: Một Vật Có Khối Lượng 30Kg, Câu 8I Một Người Kéo Đều Một Vật Có

Lời giải chi tiết

Đáp án D

 do đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy hóa học biên soạn, bám sát chương trình SGK mới hóa học lớp 8. Được 91neg.com tổng hợp và đăng trong chuyên mục giải hóa 8 giúp các em tiện tra cứu, tham khảo để học tốt môn hóa học 8. Nếu thấy hay hãy comment và chia sẻ để nhiều bạn khác cùng học tập.