Công thức đơn giản nhất là công thức biểu lộ tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 21

2. Cách thiết lập công thức đơn giản nhất

Thiết lập công thức dễ dàng nhất của hợp hóa học hữu cơ CxHyOz là tìm kiếm tỉ lệ:

*

dưới dạng tỉ lệ thành phần giữa các số nguyên tối giản.

Trong thực tế, ta thường xác định công thức đơn giản và dễ dàng nhất dựa vào phần trăm cân nặng các nguyên tố như sau:

*

Sau đó biến hóa về tỉ trọng giữa những số nguyên buổi tối giản.

Thí dụ: kết quả phân tích yếu tắc hợp hóa học X cho biết thêm %C = 40,00%; %H = 6,67%, còn lại là oxi. Lập công thức dễ dàng nhất của X.

Giải:

Gọi bí quyết phân tử của X là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương).

Từ công dụng phân tích định lượng, lập được hệ thức:

*

Vậy công thức đơn giản dễ dàng nhất của X là CH2O. 

II. Bí quyết phân tử

1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức biểu lộ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

2. Quan hệ giới tính giữa phương pháp phân tử cùng công thức dễ dàng và đơn giản nhất

- Số nguyên tử của từng nguyên tố trong phương pháp phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của chính nó trong công thức dễ dàng nhất.

- trong nhiều trường hợp, bí quyết phân tử cũng chính là công thức dễ dàng nhất.

Thí dụ: Ancol etylic C2H6O, metan CH4,...

- một trong những chất tất cả công thức phân tử không giống nhau nhưng có cùng một công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

Thí dụ: Axetilen C2H2 và benzen C6H6; axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6, …

3. Cách tùy chỉnh thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

a, phụ thuộc thành phần phần trăm cân nặng các nguyên tố

Xét sơ đồ:

*

Khối lượng: M (g) 12,0.x (g) 1,0.y (g) 16,0.z (g)


Thành phần phần trăm khối lượng: 100% % C % H % O

Suy ra:

*

Thí dụ: Phenolphtalein - chất chỉ thị màu dùng nhận thấy dung dịch bazơ - bao gồm phần trăm cân nặng C, H với O lần lượt bởi 75,47%, 4,35% và 20,18%. Khối lượng mol phân tử của phenolphtalein bởi 318,0 g/mol. Hãy lập bí quyết phân tử của phenolphtalein.

Giải:

Ta thấy %C + %H + %O = 100%⇒ Thành phần phân tử phenolphtalein gồm bố nguyên tố C, H, O đề xuất ta đặt công thức phân tử là CxHyOz (với x, y, z nguyên dương). Ta có:

*

Công thức phân tử của phenolphtalein là C20H14O4.

b, thông qua công thức dễ dàng và đơn giản nhất

Thí dụ: chất hữu cơ X tất cả công thức đơn giản nhất CH2O và có trọng lượng mol phân tử bởi 60,0 g/mol. Xác định công thức phân tử của X.

Giải:

Công thức phân tử của X là (CH2O)n giỏi CnH2nOn.

Từ MX = (12,0+2.1,0+16,0).n = 60,0

⇒ n=2 Vậy X tất cả công thức phân tử C2H4O2.

Xem thêm: Tập Hợp Các Số Có Hai Chữ Số Là Bội Của 32 Là Bội Của 32 Là, Kế Hoạch Bài Dạy Môn Toán 6

c, Tính thẳng theo cân nặng sản phẩm đốt cháy

Thí dụ: Hợp chất Y chứa những nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam Y thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Tỉ khối tương đối của Y so với không khí giao động 3,04. Xác định công thức phân tử của Y.