Giải bài tập trang 22 bài bác 5 Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Làm phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của các chất sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 1


Bài 1 trang 22 sgk hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li thứ hạng bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li vẻ bên ngoài axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch gồm = 0,01 OM. Tính với pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 cùng = 1,0 . 10-12 M.

Môi trường axit. Quỳ tất cả màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch gồm pH = 9,0. Tính mật độ mol của những ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết thêm màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M cùng = 1,0.10-5M.

Môi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein có màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết những phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn gàng :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk chất hóa học 11

Phản ứng điều đình ion vào dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

A. Các chất bội nghịch ứng nên là đa số chất dễ tan.

B. Các chất làm phản ứng buộc phải là hầu như chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một vài ion trong dung dịch kết hợp được cùng nhau làm bớt nồng độ ion của chúng

D. Phản bội ứng chưa phải là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một vài ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk chất hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào sau đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Xem thêm: 99+ Mẫu Hình Xăm Mặt Quỷ Cánh Tay, Hình Xăm Mặt Quỷ Đẹp Ở Cánh Tay

Bài 7 trang 23 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của phản ứng điều đình ion vào dung dịch chế tạo ra thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).