Giải bài bác tập trang 9 bài xích 1 thành phần nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: các hạt cấu trúc nên hạt nhân của phần lớn các nguyên tử là...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 9


Bài 1 trang 9 sgk hoá học tập 10

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là...

A. Electron cùng proton.

B. Proton cùng nơtron.

C. Nơtron với electron.

D. Electron, proton với nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp sô" chính xác là câu B : Proton yà nơtron.

Bài 2 trang 9 sgk hoá học 10

Các hạt cấu tạo nên hầu như các nguyên tử là

A. Proton cùng electron.

B. Nơtron cùng electron, 

C. Nơtron và proton.

D. Nơtron, proton và electron.

Chọn câu trả lời đúng.

Chọn D.

Bài 3 trang 9 sgk hoá học 10

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một trái bóng có 2 lần bán kính 6 cm thì đường kính nguyên tử vẫn là

A. 200 m.

B. 300 m.

C. 600 m.

D. 1200 m.

Chọn đáp số đúng.

Lời giải:

Chọn C

Bài 4 trang 9 sgk hoá học tập 10

Tìm tỉ số về khối lượng của electron đối với proton, đối với nơtron.

Lời giải:

Tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton

( frac9,1095.10^-311,6726.10^-27=frac11836)

Tỉ số về cân nặng của electron với nơtron

( frac9,1095.10^-311,6748.10^-27=frac11839)

Bài 5 trang 9 sgk hoá học 10

 Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm với có trọng lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế phần lớn toàn bộ cân nặng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính cân nặng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcầu= ( frac43).πr3.

Lời giải:

a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 g

VnguyêntửZn = ( frac43).π.r3 = ( frac43).π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Bác Hồ (7 Mẫu), Thuyết Minh Về Bác Hồ Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Dân Tộc

Dnguyên tử Zn = ( fracmV= frac107,9.10^-2410,3.10^-24) = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 -13cm

V phân tử nhân nguyên tử Zn = ( frac43).π.(2.10 -13) 3 = 33,49.10-39 cm3

D hạt nhân nguyên tử Zn = ( frac107,9.10^-2433,49.10^-39) = 3,22.1015 g/cm3