- Chọn bài -Bài 29: Oxi - OzonBài 30: lưu lại huỳnhBài 31: Bài thực hành thực tế số 4. Tính chất của oxi, lưu giữ huỳnhBài 32: Hiđro sunfua - lưu huỳnh đioxit - sulfur trioxitBài 33: Axit sunfuric - muối bột sunfatBài 34: Luyện tập: Oxi cùng lưu huỳnhBài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp hóa học của giữ huỳnh

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 10 – bài bác 32: Hiđro sunfua – lưu huỳnh đioxit – diêm sinh trioxit giúp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập thao tác khoa học, làm gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 138 SGK Hóa 10): diêm sinh đioxit rất có thể tham gia đều phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu như thế nào sau đây mô tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Phản ứng (1) : SO2 là hóa học khử, Br2 là chất oxi hóa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trang 138

B. Phản bội ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Phản bội ứng (2) : SO2 vừa là hóa học khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Bội nghịch ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, bội nghịch ứng (2) : H2S là chất khử.

Lời giải:

C đúng.

Bài 2 (trang 138 SGK Hóa 10): Hãy ghép cặp hóa học và đặc điểm của chất thế nào cho phù hợp:
Các hóa học đặc thù của hóa học
A. S a) chỉ có tính lão hóa
B. SO2 b) chỉ bao gồm tính khử
C. H2S c) tất cả tính oxi hóa cùng tính khử
D. H2SO4 d) chất khí, tất cả tính oxi hóa cùng tính khử
e) không tồn tại tính oxi hóa cùng tính khử

Lời giải:

A cùng với c: S gồm cả tính khử với tính thoái hóa

B với d: SO2 là hóa học khí có tính oxi hóa với tính khử

C với b: H2S chỉ có tính khử

D với a: H2SO4 chỉ tất cả tính lão hóa

Bài 3 (trang 138 SGK Hóa 10): cho thấy phản ứng hóa học H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl. Câu nào diễn đạt đúng đặc thù các hóa học phản ứng?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là hóa học oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.


Lời giải:

D đúng.

Cl20 + 2e → 2Cl– ⇒ Cl2 là chất oxi hóa

S2- → S+6 + 8e ⇒ S là hóa học khử

Bài 4 (trang 138 SGK Hóa 10): Hãy cho biết thêm những đặc thù hóa học đặc thù của:

a) Hiđro sunfua.

b) diêm sinh đioxit.

Dẫn ra hầu như phản ứng hóa học nhằm minh họa.

Lời giải:

a) đặc điểm hóa học tập của hiđro sunfua.

– Hidro sunfua tung trong nước thành dung dịch axit hết sức yếu.

– Tính khử to gan lớn mật :

2H2S + O2 → 2S ↓ + 2H2O

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

b) tính chất hóa học tập của diêm sinh đioxit

– sulfur đioxit là oxit axit

* SO2 rã trong nước thành dung dịch axit H2SO3 là axit yếu

SO2 + H2O → H2SO3

* SO2 chức năng với dung dịch bazơ, làm cho 2 muối:

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

– lưu hoàng đioxit là chất khử và là chất oxi hóa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

SO2 + 2H2S → 3S ↓ + 2H2O.

Bài 5 (trang 139 SGK Hóa 10): Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận biết dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng chất hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân đối phương trình chất hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Hãy cho biết vai trò của SO2 cùng KMnO4 trong phản ứng trên.

Lời giải:

a) thăng bằng phương trình bội phản ứng oxi hóa – khử:

*

b) SO2 là chất khử, KMnO4 là hóa học oxi hóa.

Bài 6 (trang 139 SGK Hóa 10): a) bằng phản ứng hóa học nào rất có thể chuyển hóa sulfur thành sulfur đioxit và trái lại và diêm sinh đioxit thành lưu huỳnh?

b) Khí lưu hoàng đioxit là một trong những khí hầu hết gây mưa axit. Mưa axit hủy diệt những công trình xây dựng được xây dựng bằng đá, thép. đặc thù nào của khí SO2 đã hủy hoại những dự án công trình này? Hãy nêu ra phản ứng bệnh minh?

Lời giải:

a) S + O2 → SO2 (Dựa vào tính khử của S)

SO2 + 2H2S → 2S + 2H2O (Dựa vào tính oxi hóa của SO2)

b) Tính khử của SO2

SO2 do nhà máy sản xuất thải vào khí quyển. Dựa vào xúc tác là oxit sắt kẽm kim loại có trong sương bụi của nhà máy, nó bị O2 của không khí oxi hóa thành SO3

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 tác dụng với nước mưa thành mưa axit tạo nên H2SO4. Tính axit của H2SO4 đã phá hủy những dự án công trình được xây bởi đá, thép.

Bài 7 (trang 139 SGK Hóa 10): Hãy dẫn ra đông đảo phản ứng chất hóa học để minh chứng rằng sulfur đioxit với lưu huỳnh trioxit là hồ hết oxit axit

Lời giải:

SO2 cùng SO3 là đông đảo oxit axit vì:

– SO2 và SO3 tan trong nước tạo nên thành hỗn hợp axit H2SO3 và H2SO4

SO2 + H2O → H2SO3


SO3 + H2O → H2SO4

– SO2 và SO3 công dụng với bazơ , oxit bazơ sản xuất muối sunfit với sunfat.

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO → CaSO3

SO3 + MgO → MgSO4

Bài 8 (trang 139 SGK Hóa 10): đến hỗn hợp có Fe cùng FeS tính năng với hỗn hợp HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), nhận được 23,9g kết tủa màu sắc đen.

a) Viết những phương trình chất hóa học của phản bội ứng đang xảy ra.

b) các thành phần hỗn hợp khí thu được có những khí nào? Thể tích từng khí là từng nào (đktc)?

c) Tính cân nặng của Fe cùng FeS bao gồm trong hỗn hợp ban đầu?

Lời giải:

*

a) Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (2)

H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3 (3)

b) các thành phần hỗn hợp khí chiếm được là H2 và H2S

Theo pt (3) ⇒ nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ nH2 = nhh khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

VH2 = 0,01 x 22,4 = 0,224l.

VH2S = 0,1 x 22,4 = 2,24l.

c) Theo PT (2) ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 mol

⇒ mFeS = 0,1 × 88 = 8,8g.

Theo PT (1) nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 56 × 0,01 = 0,56g.

Bài 9 (trang 139 SGK Hóa 10): Đốt cháy hoàn toàn 2,04g hợp chất A, chiếm được 1,08g H2O với 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy xác minh công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên trải qua dung dịch axit sunfuric sệt thấy tất cả kết tủa màu kim cương xuất hiện.

– Hãy lý giải tượng và viết phương trình bội nghịch ứng xảy ra.

– Tính cân nặng chất kết tủa thu được

Lời giải:

a) khẳng định công thức phân tử của hợp hóa học A

*

Như vậy hợp chất A chỉ có nguyên tố S với H (Do mS + mH = 1,92 + 0,12 = 2,04 =mA)

Đặt phương pháp phân tử hợp chất là HxSy

Ta có tỉ lệ: x : y = 0,06 : 0,12 = 1 : 2

Vậy cách làm phân tử của A cùng là H2S.

b) Phương trình hóa học của phản ứng:


*

*

mS = 0,08 × 32 = 2,56g.

Bài 10 (trang 139 SGK Hóa 10): Hấp thụ trọn vẹn 12,8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M.

Xem thêm: 14 Synonyms & Antonyms For Caretaker Definition & Meaning, Vitalstream By Caretaker Medical

a) Viết các phương trình hóa học của bội nghịch ứng có thể xảy ra.

b) Tính trọng lượng muối tạo nên thành sau bội phản ứng

Lời giải:

*


*
⇒ phản nghịch ứng chế tác 2 muối bột


a)Phương trình hóa học của phản ứng

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Gọi nNa2SO3 = x mol; nNaHSO3 = y mol

nNaOH = 2y + x = 0,25.

nSO2 = x + y = 0,2.

Giải ra ta có: x = 0,15, y = 0,05.

mNaHSO3 = 0,15 x 104 = 15,6g.

mNa2SO3 = 0,05 x 126 = 6,3g.