tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dãy gồm các chất tính năng với etanol là a) CuO, Na,dd Hcl ,o2,H2so4 b)H2,Na,dd Naoh,o2,h2so4C)na,dd hcl, o2,cu,Naoh,Ch3coohD)Naoh,Na,dd hcl,c2h5oh


*

Đáp án A

(C_2H_5OH + CuO xrightarrowt^o Cu + CH_3CHO + H_2O\2Na + 2C_2H_5OH o 2C_2H_5ONa + H_2\C_2H_5OH + HCl o C_2H_5Cl + H_2O\C_2H_5OH + 3O_2 xrightarrowt^o 2CO_2 + 3H_2O\C_2H_5OH + 6H_2SO_4 o 2CO_2 + 6SO_2 +9H_2O)


*

Dãy gồm những chất chức năng với etanol là 

a) CuO, Na,dd Hcl ,o2,H2so4 

b)H2,Na,dd Naoh,o2,h2so4 

C)na,dd hcl, o2,cu,Naoh,Ch3cooh 

D)Naoh,Na,dd hcl,c2h5oh


Dãy gồm những chất tính năng với phenol A)Cho,Na,dd hcl,o2,h2so4,ch3coohB)Naoh,dd brom,NaC)cuo,mg, na2co3,c2h5oh,NaohD)dd agno3/nh3,o2,h2


Cho dãy chất sau: Na, NaOH, Cu ( OH ) 2 , HBr , O 2 . Số chất tác dụng được cùng với C 2 H 5 OH là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Viết các phản ứng xảy ra?

a) H2, HCl, Br2, CH3COOH lần lượt tác dụng với propen cùng propan.

Bạn đang xem: C2h5oh + hcl = c2h5cl + h2o

b) Cl2 (xúc tác Fe), HNO3 (xúc tác H2SO4 đặc), Br2 (t0C) lần lượt chức năng với toluen (tỉ lệ 1:1)

c) Na, NaOH, HCl, CuO lần lượt tác dụng với propan-1-ol và phenol.

d) C2H5OH, CaO, H2, AgNO3/NH3 lần lượt tính năng với etanal, axit propanonic.


Cho những chất sau: (1) HCHO , (2) O2 (t°) , (3) C3H8, (4) dd CuSO4 , (5) na , (6) CuO (t°,xt)Những hóa học nào chức năng vs ancol etylic


Cho hh BaCO3, (NH4)2CO3 tác dụng với dd HCl dư được dd A cùng khí thoát ra. đến A chức năng với dd H2SO4 loãng dư được dd B và kết tủa. Mang lại B tính năng với NaOH dư được dd C cùng khí. Viết PTHH xảy ra.


Trong các dãy chất dưới đây, hàng nào gồm những chất đầy đủ phản ứng cùng với NH3 trong đk thích hợp?

A. Hỗn hợp HCl, dung dịch A l C l 3 , Cu, O 2 .

B. Hỗn hợp H N O 3 , dung dịch Z n C l 2 , dung dịch KOH, C l 2 .

C. Hỗn hợp H 2 S O 4 , hỗn hợp F e C l 3 , O 2 , C l 2 .

Xem thêm: Google Và Việc Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Chuẩn Đúng Ngữ Pháp

D. Dung dịch H 3 p. O 4 , hỗn hợp C u C l 2 , hỗn hợp NaOH, O 2 .


Tính pH của những dd sau :a) dd Hcl 0,001Mb) dd H2SO4 0,0001M ( coi H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nút )c) dd NaOH 0,01Md) dd tía ( OH)2 0,0001M ( coi Ba(OH)2 phân li hoàn toàn