Bạn đang xem: Dung dịch chứa naoh ở 25o c có

*
*
*
*
*
*
*
*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Yêu cầu thêm V2 ml H2O sẽ được dung dịch HCl mới bao gồm pH = 3. Quan hệ nam nữ V1 cùng V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). Yêu cầu thêm V2 ml H2O sẽ được dung dịch NaOH mới bao gồm pH = 9. Quan hệ V1 với V2 là :


Trộn đôi mươi ml hỗn hợp KCl 0,05M với trăng tròn ml hỗn hợp H2SO4 0,005M. Nếu coi thể tích sau khi pha trộn bởi thể tích của hai hỗn hợp đầu thì pH của hỗn hợp thu được là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được là:


Cho hai dung dịch: dung dịch A chứa H2SO4 0,1M cùng HCl 0,2M với dung dịch B chứa NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Trộn 100 ml dung dịch A với V ml hỗn hợp B thu được dung dịch C có pH = 7. Cực hiếm của V là:


Dung dịch A chứa H2SO4 aM với HCl 0,2M; hỗn hợp B cất NaOH 0,5M cùng Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml hỗn hợp A với 120 ml hỗn hợp B thì nhận được dung dịch tất cả pH = 7. Quý hiếm của a là:


Trộn 100 ml dung dịch gồm pH = 1 bao gồm HCl và HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch tất cả pH = 12. Giá trị của a là :


Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4. Đem hỗn hợp thu được cho tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư chiếm được 5,6 lít CO­2 (đktc). độ đậm đặc mol/lít của dung dịch H2SO4 lúc đầu là:


Cho m gam ba vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,05M thu được dung dịch X. Trộn loãng dung dịch X 10 lần được dung dịch Y gồm pH = 12. Khối lượng Ba đã cần sử dụng là:


Trộn 3 hỗn hợp H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M cùng với thể tích đều bằng nhau được hỗn hợp A. đến 300 ml hỗn hợp A tính năng với V ml dung dịch B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp C bao gồm pH = 1 và m gam kết tủa D. Quý giá của V với m là


Dung dịch HCl cùng CH3COOH có cùng nồng độ. PH của hai dung dịch này tương xứng là x cùng y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử phân li. Dục tình giữa x và y là:


Trộn V1 lít hỗn hợp axit mạnh (pH = 5) với V2 lít kiềm dũng mạnh (pH = 9) theo tỉ lệ thành phần thể tích nào sau đây để nhận được dung dịch tất cả pH = 6


Dung dịch X tất cả NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M phải để trung hòa - nhân chính hết 100 ml dung dịch X là


Trộn 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,01M với 200 ml hỗn hợp KOH 0,03M thu được dung dịch X. Quý giá pH của dung dịch X là


Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M và 3 ml hỗn hợp HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào hỗn hợp A thu được hỗn hợp B. Xác định pH của các dung dịch A cùng B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp H2SO4 aM và HCl 0,1M chức năng với 300 ml hỗn hợp Y chứa hỗn hợp Ba(OH)2 bM và KOH 0,05M, chiếm được 2,33 gam kết tủa với dung dịch Z tất cả pH = 12. Giá trị của a với b theo thứ tự là


Cho 200 ml hỗn hợp HNO3 vào 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X bao gồm pH = a. Cô cạn hỗn hợp X được 7,66 gam chất rắn khan. Giá trị của a là


Cho 100 ml hỗn hợp X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml dung dịch Y có chứa y mol H+, Cl-, NO3- với 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- với NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z bao gồm pH là


Thêm đàng hoàng dung dịch HCl tất cả pH = 0 vào dung dịch đựng 5,25 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonnat của 2 sắt kẽm kim loại kiềm tiếp nối nhau mang đến khi gồm 0,015 mol khí thoát ra thì ngừng lại. đến dung dịch thu được tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 dư đến 3 gam kết tủa. Cách làm của 2 muối và thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là
Xem thêm: Giải Hóa 11 Bài Thực Hành Số 2 Hóa 11 : Tính Chất Một Số Hợp Chất Nito, Photpho

Hòa tan hết m gam Al trong 100 ml hỗn hợp NaOH 0,3M thu được hỗn hợp A với 0,672 lít khí H2. Hỗn hợp A bao gồm pH là


Cho 200 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M bội nghịch ứng cùng với x ml hỗn hợp H2SO4 0,05M chiếm được (200 + x) ml dung dịch bao gồm pH = 13. Sau làm phản ứng, khối lượng kết tủa tối đa chiếm được là