*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

Tài liệu cỗ đề thi giờ đồng hồ anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án năm học 2021 – 2022 tất cả 5 đề thi tổng thích hợp từ đề thi môn giờ anh 4 của những trường Tiểu học tập trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài xích thi học kì 1 tiếng anh lớp 4 . Mời chúng ta cùng đón xem:


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Bạn đang xem: Đề tiếng anh lớp 4

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1.A. Yesterday B. Went C. Had D. Got

2.A. Date B. Monday C. Tuesday D. Thursday

3.A. Fly B. Plane C. Write D. Read

4.A. England B. Nhật bản C. America D. November

Question 2: lựa chọn từ tương thích điền vào chỗ trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects vày you have today?

B: I have Maths, Science, Music and (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... Subjects?

B: Maths và English.

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football và reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his miễn phí time, he often goes to lớn the music club. He is happy there.

1.Where is Peter from?

............................................................................................................................

2.What is his hobby?

............................................................................................................................

3.Can he sing Vietnamese songs?

............................................................................................................................

4.What does he do in his không tính phí time?

............................................................................................................................

Question 4: tìm lỗi sai trong các câu sau cùng sửa lại cho đúng

1. What subject does you have today? ____________________
2. He are from Malaysia. ____________________
3. I go from Quynh nhị primary school. ____________________
4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: dựa vào tranh chấm dứt các câu sau

*

1.I have ____________ on Tuesday.

*

2.She is reading a ____________ now.

*

3.Today is the ____________ of October.

*

4.They are ____________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. A3. B4. D

Question 2:

1. Today2. Tuesday
3. English4. Favourite

Question 3:

1-He is from America.

2-His hobby is playing football và reading books.

3-Yes, he can.

4-In his miễn phí time, he often goes khổng lồ the music club.

Question 4:

1.does ⇒ do

2.are ⇒ is

3.from ⇒ to

4.have ⇒ had

Question 5:

1.I have science on Tuesday.

2.She is reading a book now.

3.Today is the twelfth of October.

4.They are Korean.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Question 1: chọn từ tất cả cách phát âm không giống với những từ còn lại

1.A. Birthday B. Play C. Japanese D. Today

2.A. Thin B. Slim C. Music D. Five

3.A. Mouse B. Blouse C. Cloud D. Trousers

4.A. Number B. Student C. Much D. Cupboard

Question 2: Chọn lời giải đúng

1. What ___________ your nationality?

A. Be B. Is C. Are D. Was

2. How ___________ is your sister?

A. Old B. Much C. Often D. Long

3. ___________ vì chưng you have IT lesson?

A, How B. What C. Where D. When

4. – ___________ his mother a dentist? – Yes, she is.

A. Does B. Will C. Can D. Is

5. What day is ___________ today?

A. They B. He C. It D. You

6. My school is ___________ Nguyen Hoang street.

A. Khổng lồ B. In C. With D. Of

Question 3: Nối cột A cùng với cột B

AB

1.Can you sing an English song?

2.What day is it today?

3.Is he 2 years younger than his brother?

4.Nice to meet you.

5.What does his mother do?

6.What vì you lượt thích doing?

a. It’s Tuesday.

b. Nice khổng lồ meet you, too.

c. Yes, I can.

d. I lượt thích dancing.

e. No, he is three years younger.

f. She is a housewife.

Question 4: Đọc đoạn văn và viết T (true) vào câu đúng, F (false) vào câu sai


Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up at 6. I have breakfast in ten minutes and go khổng lồ school at half past six. My school is near my house so I often go khổng lồ school on foot. I love English so much. I can read English books & sing some English songs.

TRUE or FALSE?

1. Mary is 12 years old. ______________
2. She gets up at half past six. ______________
3. She goes khổng lồ school on foot at 6:30. ______________
4. She can write English songs. _____________

Question 5: sắp đến xếp các từ thành câu trả chỉnh

1.you/ subject/ like/ What/ do?

__________________________________________?

2.February/ My/ in/ is/ birthday?

__________________________________________.

3.very/ thank/ I’m/ you/ well.

__________________________________________.

4.Sandy/ now/ classroom/ in/ is/ the.

__________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. C2. D3. B3. B

Question 2:

1. B2. A3. D4. D5. C6. B

Question 3:

1-c2-a3-e4-b5-f6-d

Question 4:

1.T

2.F

3.T

4.F

Question 5:

1.What subject vì chưng you like?

2.My birthday is in February.

3.I’m very well, thank you.

4.Sandy is in the classroom now.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Question 1: chọn từ có cách phát âm khác với những từ còn lại

1.A. Music B. District C. City D. Fire

2.A. Walk B. Class C. Glasses D. Badminton

3.A. Student B. Study C. Much D.umbrella

4.A. Name B. Same C. Game D. Lamp

Question 2: Chọn lời giải đúng

1.Sandra likes ___________ to lớn music.

A. Listening B. Listen C. To lớn listen D. Listen

2.He can play football _______ he can’t play table tennis.

A. Because B. And C. But D. When

3.Where is she _______? – She’s from Japan.

A. In B. From C. At D. On

4.Where _______ you yesterday?

A. Is B. Are C. Was D. Were

5.What _______does Mai have today? – She has Math, Music, Science & English.

A. Class B. Subjects C. Time D. Nationality

6._______ day is it today? –It’s Monday.

A. Why B. What C. When D. How

Question 3: Đọc đoạn văn và chọn lời giải đúng điền vào vị trí trống

This is my mother. (1)_________ name is Hien. She is a teacher. She gets up at 5:30 in the morning. She has (2)_________ at 6 o’clock. She goes to lớn work at 6:30. She works in a school from 7 o’clock a. M. (3)_________ 10:30 a.m. She arrives home at 11:00 a.m. She has lunch at 11:30. In the evening she has dinner và she (4)_________ to bed at 11 p.m.

1.A. His B. Your C. Her D. Their

2.A. Breakfast B. Class C. Dinner D. Lunch

3.A. At B. Of C. With D. To

4.A. Tells B. Plays C. Goes D. Looks

Question 4: sắp tới xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1.subjects / today? / bởi / have / What / you

..........................................................................................................................

2.Nice / lớn / again. / you / see

............................................................................................................................

3.class / in? / they / are / What

............................................................................................................................

4.did / yesterday? / they / do / What

............................................................................................................................

Question 5: dựa vào tranh dứt các câu sau

*

1.This is my ___________. It’s big.

*

2.How ___________ is she? She is five years old.

*

3.He comes from ___________.

*

4.I like ___________ my bike.

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. D2. A3. A4. D

Question 2:

1. A2. C3. B4. D5. B6. B

Question 3:

1. C2. A3. D4. C

Question 4:

1.What subjects vì you have today?

2.Nice khổng lồ see you again.

3.What class are they in?

4.What did they vày yesterday?

Question 5:

1.This is my school. It’s big.

2.How old is she? She is twenty.

3.He comes from America.

4.I lượt thích riding my bike.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Question 1: lựa chọn từ gồm cách phát âm khác với những từ còn lại

1.A. Friday B. Fine C. Listen D. Light

2.A. Paper B. Watch C. Date D. Plane

3.A. Trang chủ B. Hobby C. Volleyball D.October

4.A. Room B. Cool C. School D. Book

Question 2: Chọn giải đáp đúng

1. Tony is from Australia. He is ....................................

A. Nước australia B. Australias C. Australian D. Australist

2. Hakim is from Malaysia. .................................... Nationality is Malaysian.

A. Your B. Our C. Her D. His

3. What vày you bởi vì ……….. Fridays? – I go lớn school in the morning.

A. In B. On C. At D. From

4. We have English on ………………………….

A. Mondays & Wednesdays

B. July và August

C. Mondays and September

D. November and December

5. What ………………. Bởi you have today?

A. Favourite B. District C. Maths D. Subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What B. How C. When D. Who

7. Where ……….. You this yesterday?

A. Were B. Was C. Is D. Are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. In B. On C. Lớn D. At

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES ngơi nghỉ câu đúng là No sinh hoạt câu sai

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex. ...........................................
2. His school is small. ...........................................
3. His school is in Hanoi. ...........................................
4. He loves his school. ...........................................

Question 4: lựa chọn từ phù hợp để điền vào địa điểm trống

primarysingNovemberVietnamname

Hi. My (1) ___________ is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3) ____________. I study at Le Hong Phong (4) _____________ school. I like Music very much. In my không tính phí time, I go khổng lồ Music club. I can (5) ______________ but I can’t play the violin.

Question 5: sắp xếp các chữ dòng để tạo ra thành tự đúng dựa vào tranh

*

1.APION ____________________

*

2.WREFLO ____________________

*

3.UMSCI ____________________

*

4.NTENSI ____________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. C2. B3. A4. D

Question 2:

1. C2. D3. B4. A
5. D6. D7. A8. B

Question 3:

1.YES

2.NO

3.NO

4.YES

Question 4:

1.name

2.Vietnam

3.November

4.primary

5.sing

Question 5:

1.PIANO

2.FLOWER

3.MUSIC

4.TENNIS


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1.A. About B. Where C. How D. Who

2.A. Collect B. Read C. Bởi vì D. Like

3.A. Art B. Music C. Subject D. History

4.A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: nhờ vào tranh để hoàn thành các câu sau

*

1.She is ______________ a dictation.

*

2.Women’s Day is in _________________.

*

3.I have __________________ today.

*

4.They _____________ for a walk yesterday.

Xem thêm: So Sánh Hô Hấp Và Lên Men Và Hô Hấp, Giống Nhau Giữa Hô Hấp & Lên Men

Question 3: chọn từ thích hợp trong vỏ hộp thoại để điền vào địa điểm trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm lỗi sai trong những câu sau cùng sửa lại mang lại đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday. _____________________
4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: sắp đến xếp các từ sau thành câu trả chỉnh