NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN HOÁ HỌC - LỚP 11A- lý thuyết I- Phần chungChương I- Sự điện li - Sự năng lượng điện li, chất điện li, độ điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu ớt - Axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính (thuyết Areniut) - Muối, muối trung hoà, muối hạt axit. - tích số ion của H2O, pH. - phản nghịch ứng hội đàm ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li. Chương II- đội Nitơ - cấu tạo ntử, phân tử, đặc thù của N2, P, NH3, HNO3, muối hạt amoni, muối nitrat, H3PO4, muối photphat. - nhận thấy các hóa học khí N2, NH3, ...; những dung dịch axit, bazơ, muối, .... - cách thức điều chế N2, P, NH3, HNO3, H3PO4 II- Phần dành cho chương trình nâng cấp - Thuyết Bronsted, hằng số phân li axit, bazơ. - làm phản ứng thuỷ phân của muối.B- bài xích tập - Viết phương trình phân tử, phương trình ion - Dãy đổi thay hóa, pha trộn - nhận thấy - Toán hỗn hợp, nồng độ, …* bài xích tập tham khảoChú ý: học sinh ban cơ bản D ko làm các phản ứng 12, 14 ở ý a; 1, 7, 8 làm việc ý b bài 1; ko làm bài xích 4c, bài 5, bài 6 1. Viết phương trình triển khai dãy đổi khác a)(1)Không khí N2 NH3 NO NO2 HNO3 Zn(NO3)2 ZnO (2) ↓(13) ↓(14) ↓(11) NH4NO2 Fe(OH)3 N2 Zn(OH)2 Zn(NH3)4(OH)2b) H4P2O7 HPO3 ↑(7)Ca3(PO4)2 phường P2O5 H3PO4 Ba(H2PO4)2 BaHPO4 Ba3(PO4)2 ↓(9) ↓(10) ↓(11) H3PO4 PCl3 (NH4)2HPO42. Phân biệt các dung dịch đơn nhất (Viết PTPT với PT ion của những phản ứng đang dùng) a) NH4Cl, NH4NO3, KNO3, (NH4)2SO4, Na2CO3 b) K2S, Na3PO4, H3PO4, NaHCO3, Ca(NO3)23. Mang đến 2,46g hỗn hợp Al, Cu công dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 5% chiếm được 0,896 lit NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Xa) Tính % cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp đầuc) Tính C% các muối trong hỗn hợp X.d) mang lại từ từ dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X. Tính thể tích hỗn hợp NaOH cần dùng để thu được lượng kết tủa lớn nhất và bé dại nhất. 4. Cho 1,5g tất cả hổn hợp Cu, Al tác dụng với dung dịch HNO3 sệt nguội dư nhận được 0,672 lit khí (đktc). Cũng lượng các thành phần hỗn hợp trên công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3 25,2% được V lit NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch A.a) Tính V (đktc) và % trọng lượng mỗi kim loại trong hỗn hợpb) Tính C% các chất trong dung dịch A.c) cho thêm vào dung dịch A 500ml dung dịch H2SO4 0,5M được dung dịch B. Hỏi hỗn hợp B có thể hòa tan về tối đa bao nhiêu gam Cu?5. Mang lại 6,45g Al cùng Al2O3 tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư. Sau bội nghịch ứng được V(lit) N2 (đktc) cùng dung dịch B cất 32,7g muối, ví như cũng cho cân nặng hỗn phù hợp như trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì cho 20,025g muối.a) Tính Vb) Tính cân nặng mỗi chất trong B6. Cho 9,6g Cu tính năng với 180 ml hỗn hợp HNO3 1M thu được V1 lit khí NO duy nhất với dung dịch A. Còn mặt khác cũng mang đến lượng Cu như trên tính năng với 180 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm HNO3 1M với H2SO4 0,5M thì được V2 lit NO duy nhất cùng dung dịch B.a) Tính tỉ số V1:V2b) Cô cạn hỗn hợp B rồi nung rét đến cân nặng không đổi được m(g) hóa học rắn. Tính mc) thoái hóa V1 lit NO bởi O2 rồi dẫn thành phầm vào 200ml nước gồm hòa tung 0,72g khí O2. Tính pH dung dịch sau phản bội ứng (coi thể tích hỗn hợp không đổi)7. Tính trọng lượng photpho nhằm điều chế được 3,92g H3PO4 (hiệu suất 80%). Mang lại 3,92g H3PO4 nói trên chức năng với 100ml hỗn hợp KOH 1M.


Bạn đang xem: Đề cương hóa 11


Xem thêm: Cách Làm Toán Lớp 3 Sgk Chi Tiết, Dễ Hiểu, Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Hay Nhất

Tính cân nặng muối sinh sản thành sau bội nghịch ứng.