thắc mắc trong đề: 15 câu trắc nghiệm Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua rất hay (có đáp án)


Bạn đang xem: Dãy gồm các chất tác dụng với hcl loãng

*
Giải vị Vietjack

Đáp án B

NaHCO3">NaHCO3 + HCl → NaCl +CO2↑ + H2O">CO2↑+H2O

AgNO3">AgNO3+ HCl →AgCl ↓">AgCl↓+HNO3">HNO3

CuO + 2HCl →CuCl2 ">CuCl2+H2O">H2O


Hòa tan trọn vẹn 3,22 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, Mg cùng Zn bằng một lượng vùa dùng dung dịch HCl, thu được 1,344 lit hiđro (đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn 2,96 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Zn, Al bởi dung dịch HCl dư, nhận được 1,568 lít khíH2">H2H2(đktc). Mặt khác, đến 2,96 gam X phản bội ứng trọn vẹn với khíCl2">Cl2Cl2dư, nhận được 8,64 gam muối. Trọng lượng Al trong 2,96 gam X là


Hòa chảy 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong hỗn hợp HCl (dư). Cô cạn dung dịch, nhận được 5,55 gam muối. Sắt kẽm kim loại X là


Cho 23,7 gamKMnO4">KMnO4KMnO4phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khíCl2">Cl2Cl2(đktc). Cực hiếm của V là


Hòa tan hoàn toàn hỗn hòa hợp X tất cả Fe và Mg bằng một số lượng vừa dùng dung dịch HCl 20%, thu được hỗn hợp Y. Nồng độ phần trăm củaFeCl2">FeCl2trong hỗn hợp Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm củaMgCl2">MgCl2trong dung dịch Y là


Cho 7,8 gam các thành phần hỗn hợp X có Al, Mg công dụng với dung dịch HCl dư, chiếm được 8,96 lítH2">H2(đktc). Nguyên tố phần trăm khối lượng của Al trong X là


Cho 0,5 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II phản bội ứng không còn với hỗn hợp HCl dư, nhận được 0,28 lítH2">H2(đktc). Kim loại đó là


Hòa tan trọn vẹn 20,6 gam các thành phần hỗn hợp gồmNa2CO3 và CaCO3">Na2CO3vàCaCO3Na2CO3vàCaCO3bằng dung dịch HCl dư, chiếm được V lítCO2">CO2CO2(đktc) với dung dịch cất 22,8 gam hỗn hợp muối. Quý giá của V là


Cho những phản ứng sau:

4HCl +MnO2">MnO2→MnCl2">MnCl2+Cl2">Cl2+ 2H2O">H2O

2HCl + sắt →FeCl2">FeCl2+H2">H2

3HCl +FeOH3">Fe(OH)3→FeCl3">FeCl3+ 3H2O">H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3">AlCl3+ 3H2">H2

16HCl + 2KMnO4">KMnO4→ 2KCl + 2MnCl2">MnCl2+ 5Cl2">Cl2+ 8H2O">H2O

Số phản bội ứng trong đó HCl mô tả tính oxi hóa là
Xem thêm: 999+ Những Câu Nói Hay Nhất Trong ❤️ Mọi Thời Đại

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam