tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

cho các chất có CTHH sau

Co2, CaO, SO2, NaCl. NaOH, Cu(OH)2, HCl, H2SO4,NaHCO3, Ba(OH)2, Ca(H2PO2),Fe(OH)2, BaSO4, CuO, H2S


*


cho những chất tất cả CTHH sau

Co2, CaO, SO2, NaCl. NaOH, Cu(OH)2, HCl, H2SO4,NaHCO3, Ba(OH)2, Ca(H2PO2),Fe(OH)2, BaSO4, CuO, H2S


BÀI 1/ cho các CTHH sau :

Li2O, HCl, Ca(OH)2, ZnSO4 , Ba(HCO3)2 , Al(OH)3, CO2, H2O, AlCl3 , Al2O3 , Na3PO4, Ba(OH)2, Fe(OH)2, SO3, H2S, CuO, KH2PO4, KOH, H2SO4,  Mg(OH)2 , Zn(OH)2, K2O

BaO , MgO, NaHCO3, BaCO3 , P2O5.

Bạn đang xem: Cho các chất có cthh sauco2, cao, so2, nacl

a/ cho thấy chất đó thuộc các loại nào: Axit, bazơ, muối, oxit.

b/ chất nào thuộc nhiều loại bazơ tan, xuất xắc bazơ không tan.

c/ chất nào thuộc các loại oxit bazơ, oxit axit.

d/ hóa học nào thuộc một số loại muối trung hòa, muối bột axit.

BÀI 3/ Đọc tên những chất sau:

 HCl, FeSO4 , Ba(HCO3)2 , Mg(OH)2, CO, H2SO3, FeCl3 , H3PO4, Ca(H2PO4)2, LiOH, SO3, KHSO4, CaSO3., Na2CO3, KNO3 , HNO3


Lớp 8 chất hóa học
3
0
gởi Hủy
CTHHphân loại 
Li2Ooxit bazo 
HCl axit ko gồm O 
Ca(OH)2bazo kiềm
ZnSO4 muối TH 
Ba(HCO3)2muối axit 
Al(OH)3 bazo ko tan 
CO2oxit axit 
H2OOXIT LƯỠNG TÍNH
AlCl3muối TH
Al2O3oxit lưỡng tính 
Na3PO4muối TH
Ba(OH)2bazo kiềm 
Fe(OH)2bazo ko tan 
SO3oxit axit 
H2Saxit ko có O
KH2PO4muối axit 
KOHbazo kiềm
H2SO4axit bao gồm O 
Mg(OH)2bazo ko tan 
Zn(OH)2bzo ko tan
K2Ooxit bazo 
BaOoxit bazo 
MgOOxit bazo
NaHCO3muối Axit 
BaCO3MUỐI TH
P2O5oxit axit 
  

câu 3 HCl : axit clohidric FeSO4 : fe (II) sunfat Ba(HCO3)2 : bari hidrocacbonat Mg(OH)2 : Magie hidroxit CO : cacbon oxit H2SO3 : axit sunfuro FeCl3 : Sắt(III) clorua H3PO4 : axit photphoric Ca(H2PO4)2 : canxi đihodrophotphat LiOH:Liti hidroxit SO3 : lưu huỳnh trioxit KHSO4 : kali hidrosunfat CaSO3 : can xi sunfit Na2CO3 : Natri cacbonat KNO3 : Kali nitrat HNO3 : axit nitric


Đúng 4
comment (0)

Bài 3.

(HCl) axit sunfuric

(FeSO_4) sắt sunfat

(Baleft(HCO_3 ight)_2) bari đihidrocacbonat

(Mgleft(OH ight)_2) magie hidroxit

(CO) cacbon oxit

(H_2SO_3) axit sunfuro

(FeCl_3) sắt (lll) clorua

(H_3PO_4) axit photphat

(Caleft(H_2PO_4 ight)_2) canxi đihidrophotphat

(LiOH) liti hidroxit

(SO_3) lưu huỳnh trioxit

(KHSO_4) kali hidrosunfat

(CaSO_3) canxi sunfua

(Na_2CO_3) natri cacbonat

(KNO_3) kali nitorat

(HNO_3) axit nitrat


Đúng 2
phản hồi (1)
CTHHPhân loại
Li2OOxit bazơ
HClAxi ko bao gồm oxi
Ca(OH)2Bazơ tan
ZnSO4Muối trung hoà
Ba(HCO3)2Muối axit
Al(OH)3Bazơ ko tan
CO2Oxit axit
H2OOxit trung tính
AlCl3 Muối trung hoà
Al2O3Oxit lưỡng tính
Na3PO4Muối trung hoà
Ba(OH)2Bazơ tan

Fe(OH)2

Bazơ ko tan
SO3Oxit axit
H2SAxit ko có oxi
CuOOxit bazơ
KH2PO4Muối trung hoà
KOHBazơ tan
H2SO4Axit bao gồm oxi
Mg(OH)2Bazơ ko tan
Zn(OH)2Bazơ ko tan
K2O

Oxit bazơ

BaOOxit bazơ
NaHCO3Muối axit
BaCO3Muối trung hoà
P2O5Oxit axit
  

Bài 3:

CTHHTên gọi
HClAxit clohiđric
FeSO4Sắt (II) sunfat
Ba(HCO3)2Bari hiđrocacbonat
Mg(OH)2Magie hiđroxit
COCacbon oxit
H2SO3Axit sunfurơ
FeCl3Sắt (III) clorua
H3PO4Axit photphoric
Ca(H2PO4)2Canxi đihiđrophotphat
LiOHLiti hiđroxit
SO3Lưu huỳnh trioxit
KHSO4Kali hiđróunfat
CaSO3Canxi sunfit
Na2CO3Natri cacbonat
KNO3Kali nitrat

HNO3 axit nitric

 


Đúng 3
bình luận (0)

. Hãy sắp đến xếp các chất sau: Na3PO4; Ca(OH)2; HNO3; HCl; Fe2O3; SO2; Fe(OH)3; NaOH; NaCl; Ca(HCO3)2; K2O; P2O5; H2SO4; KOH; KH2PO4 ; H2S vào ô trống làm thế nào cho hợp lí


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

muối : Na3PO4 NaCl Ca(HCO3)2 KH2PO4 axit :HNO3 HCl H2SO4 H2S bazo :Ca(OH)2 Fe(OH)3 NaOH KOH oxit: Fe2O3 SO2 K2O P2O5  


Đúng 1

bình luận (0)

Bài 1: cho những chất có công thức hóa học sau: FeO ; SO2 ; CO2 ; Mg2O ; H2SO4 ; H2SO3 ; H2Cl ; HNO3 ; CuSO4 ; Mg(OH)3 ; NaOH ; K(OH)2 ; BaSO4 ; AlCl3 ; Ba(OH)2 ; Cu(OH)2 ; Ca(HCO3)2 ; KHSO4 ; CaHPO4.

Hãy đã cho thấy CTHH viết sai, giả dụ sai sữa lại cho đúng với phân loại - hiểu tên các chất?

Bài 2: cho các chất sau, hãy phân một số loại và đọc tên các chất : H2CO3 ; MgCl2 ; Ba(OH)2, CaO ; MgO ; Al2O3 ; CuO, Na2SO4 ; CaCO­3 ; ZnCl2 ; Pb(NO3)2, HCl ; H2SO4 ; HNO3 ; H3PO4, Cu(OH)2 ; Mg(OH)2 ; NaOH ; KOH, CuO ; Ag2O ; KMnO4 ; HgO


Lớp 8 chất hóa học
0
0
Gửi bỏ

(a) NaOH + HCl → NaCl + H2O.

(c) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O.


Lớp 0 chất hóa học
1
0
giữ hộ Hủy

(a) H+ + OH- → H2O.

(c) bố + OH- + H+ + SO42- → BaSO4↓ + H2O.  


Đúng 0

phản hồi (0)

Bài 3: Cho các bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, KOH, Fe(OH)2.

Hãy viết các PTHH xẩy ra (nếu có) của các bazơ bên trên với:

a. Cùng với axit HCl.

b. Với axit H2SO4.

Bài 4: Cho các chất tất cả CTHH sau: Fe, Ba(OH)2, SO2, Cu, MgSO3, Cu, NaOH, BaCl2, Al2O3,Fe(OH)3, Ba(NO3)2. Hãy viết các PTHH xảy ra (nếu có) của những bazơ trên với axit H2SO4.


Lớp 8 Hóa học bài xích 37: Axit - Bazơ - muối
2
2
Gửi diệt

Bài 3: Cho các bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, KOH, Fe(OH)2.

Hãy viết những PTHH xảy ra (nếu có) của những bazơ bên trên với:

a. Cùng với axit HCl.

Cu(OH)2 + 2 HCl -> CuCl2 + H2O

NaOH+ HCl -> NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2 HCl -> BaCl2 + 2 H2O

Fe(OH)3 + 3 HCl -> FeCl3 + 3 H2O

Zn(OH)2 + 2 HCl -> ZnCl2 + H2O

 Mg(OH)2 + 2 HCl -> MgCl2 + H2O

KOH + HCl -> KCl + H2O

Fe(OH)2 + 2 HCl -> FeCl2 + H2O

Al(OH)3 + 3 HCl -> AlCl3 + 3 H2O

 

b. Với axit H2SO4.

Cu(OH)2 + H2SO4 -> CuSO4 + 2 H2O

2 NaOH+ H2SO4 -> Na2SO4 +2 H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2 H2O

2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6 H2O

Zn(OH)2 + H2SO4 -> ZnSO4 + 2 H2O

 Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2 H2O

2 KOH + H2SO4 -> K2SO4 +2 H2O

Fe(OH)2 + H2SO4 -> FeSO4 + 2 H2O

2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 6 H2O

 

Bài 4: Cho những chất gồm CTHH sau: Fe, Ba(OH)2, SO2, Cu, MgSO3, Cu, NaOH, BaCl2, Al2O3,Fe(OH)3, Ba(NO3)2. Hãy viết các PTHH xẩy ra (nếu có) của những bazơ trên với axit H2SO4.

Xem thêm: Văn Bản 2 Đứa Trẻ - Hai Đứa Trẻ (Thạch Lam)


Đúng 0
comment (0)

Bài 4:

Sao cho 1 loạt chất chỉ hỏi viết PTHH của bazo trên với axit, đề chưa khai quật hết hả ta??

---

Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2 H2O

2 NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2 H2O

2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 6 H2O


Đúng 0
phản hồi (0)
NaNO3+NH3+H2O(NH4)2CO3+NaOH-->Na2CO3+NH3+H2O(NH4)2SO4+KOH-->K2SO4+NH3+H2O(NH4)2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4+NH3+H2ONH4NO3+Ba(OH)2-->BaNO3+NH3+H2OFe2(SO4)3+Ba(NO3)2-->B...">

lập PTHH theo các sơ đồ sau:NH4NO3+NaOH-->NaNO3+NH3+H2O(NH4)2CO3+NaOH-->Na2CO3+NH3+H2O(NH4)2SO4+KOH-->K2SO4+NH3+H2O(NH4)2SO4+Ba(OH)2-->BaSO4+NH3+H2ONH4NO3+Ba(OH)2-->BaNO3+NH3+H2OFe2(SO4)3+Ba(NO3)2-->BASO4+FE(NO3)3Al2(SO4)3+Ba(OH)2-->Al(OH)3+BaSO4Fe(NO3)2+NAOH-->Fe(OH)2+NaNO3Al2O3+HNO3-->Al(NO3)3+H2OFe2O3+HNO3-->FE(NO3)3+H2OFe3O4+HCl-->FeCl2+FeCl3+H2OCO2+Ba(OH)2-->Ba(HCO3)2CO2+Ca(OH)2-->Ca(HCO3)2CO2+NaOH-->NaHCO3NaHCO3+H2SO4-->Na2SO4+CO2+H2OBa(HCO3)2+HCl-->NaCl+CO2+H2OBa(HCO3)2+H2SO4-->BaSO4+CO2+H2OBaCO3+HCl-->baCl2+CO2+H2O 


Lớp 8 Hóa học bài xích 16: Phương trình chất hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Bài 1:Cho những chất sau : SO2, HCl, CaO, NaOH, H2SO4, NaCl, Al(OH)3, SiO2, KNO3, CO, H3PO4, NaHCO3, HNO3, CO2, Ca(H2PO4)2, Ca(OH)2.

Hãy phân loại các chất sau với đọc tên (giúp bản thân vs)


Lớp 9 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

(SO_2): diêm sinh đioxit, oxit axit

(HCl): Axit clohiđric, axit

(CaO): can xi oxit, oxit bazơ

(NaOH): Natri hiđroxit, bazơ

(H_2SO_4): Axit sunfuric, axit

(NaCl): Natri clorua, muối bột trung hoà

(Alleft(OH ight)_3): Nhôm hiđroxit, lưỡng tính

(SiO_2): Silic đioxit, oxit axit

(KNO_3): Kali nitrat, muối bột trung hoà

(CO): Cacbon monoxit, oxit trung tính

(H_3PO_4): Axit photphoric, axit

(NaHCO_3): Natri hiđrocacbonat, muối axit

(HNO_3): Axit nitric, axit

(CO_2): Cacbon đioxit, oxit axit

(Caleft(H_2PO_4 ight)_2): canxi đihiđrophotphat, muối bột axit

(Caleft(OH ight)_2): canxi hiđroxit, bazơ


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu 1: trong số các chất gồm công thức hoá học bên dưới đây, hóa học nào làm quì tím hoá đỏ:

A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu

Câu 2: Dãy chất nào tiếp sau đây toàn là axit

A. KOH, HCl, H2S, HNO3 B. H2S , Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2 C. ZnS, HBr, HNO3, HCl D. H2CO3 , HNO3, HBr, H2SO3

Câu 3: Dãy hóa học nào tiếp sau đây toàn là bazơ

A. HBr, Mg(OH)2, KOH, HCl B. Ca(OH)2, Zn(OH)2 , Fe(OH)3, KOH

C. Fe(OH)3 , CaCO3, HCL, ZnS D. Fe(OH)2, KCl, NaOH, HBr

Câu 4: Dãy chất nào tiếp sau đây toàn là muối

A. NaHCO3, MgCO3 ,BaCO3 B. NaCl, HNO3 , BaSO4

C. NaOH, ZnCl2 , FeCl2 D. NaHCO3, MgCl2 , CuO

Câu 5: mang đến nước tác dụng với vôi sống (CaO). Dung dịch sau phản ứng tạo nên quỳ tím đưa thành màu gì?

A. Màu xanh lá cây B. Màu đỏ C. Không chuyển màu sắc D.Màu vàng

Câu 6 : Dãy hóa học nào chỉ toàn bao hàm axit:

A. HCl; NaOH B. CaO; H2SO4 C. H3PO4; HNO3 D. SO2; KOH

Câu 7: cho thấy thêm phát biểu làm sao dưới đó là đúng:

A. Gốc sunfat SO4 hoá trị I B. Cội photphat PO4 hoá trị II

C. Gốc Nitrat NO3 hoá trị III D. Nhóm hiđroxit OH hoá trị I

Câu 8: Hợp hóa học nào sau đây là bazơ:

A. Đồng(II) nitrat B. Kali clorua

C. Sắt(II) sunfat D. Canxi hiđroxit

Câu 9:Trong số mọi chất dưới đây, chất nào làm cho quì tím hoá xanh:

A. Đường (C12H22O11) B. Muối ăn (NaCl)

C. Nước vôi (Ca(OH)2) D. Dấm ăn uống (CH3COOH)

Câu 10: trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào tạo cho quì tím không đổi màu: