*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp hóa học nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng anken là

Số chất gồm đồng phân hình học tập là


Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); hầu hết chất nào là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, trọng lượng phân tử của Z vội 2 lần cân nặng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho các nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon nhưng mà phân tử tất cả chứa 1 link đôi C=C.

(2) các hiđrocacbon gồm công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở gồm CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở bao gồm chứa 1 links đôi C=C, sót lại là liên kết đơn.

Những phát biểu đúng là


Cho hình vẽ thể hiện thí nghiệm pha trộn Y từ dung dịch X.

Xem thêm: Mùa Xuân Đó Có Em Karaoke Quang Lập Mùa Xuân Đó Có Em, Mùa Xuân Đó Có Em

*

X rất có thể chứa


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.