• nhiệt độ lượng vật đề nghị thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng ánh sáng của vật cùng nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Bạn đang xem: Công thức tính nhiệt lượng sbt

• cách làm tính sức nóng lượng đồ vật thu vào Q = m.c.$Delta$t, trong đó : Q là nhiệt độ lượng (J), m là khối lượng của đồ (kg), $Delta$t là độ tăng ánh nắng mặt trời của đồ vật (°C hoặc K), c là sức nóng dung riêng của chất làm đồ vật (J/kg.K).

• sức nóng dung riêng rẽ của một chất cho thấy thêm nhiệt lượng cần thiết để tạo cho 1kg chất đó tạo thêm 1°C.

II. BÀI TẬP SÁCH BÀI TẬP

24.1. tất cả bốn bình A, B, C, D phần đông đựng nước ở và một nhiệt độ. Sau khi sử dụng các đèn cồn tương đồng nhau để đun những bình này vào 5 phút (H.24.1) người ta thấy nhiệt độ của nước trong các bình trở yêu cầu khác nhau.

1. Hỏi ánh nắng mặt trời ở bình làm sao cao nhất?

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

Trả lời: lựa chọn A.

Nhiệt độ ngơi nghỉ bình A tối đa vì ít nước ít nhất.

2. Nguyên tố nào dưới đây làm cho ánh nắng mặt trời của nước ở những bình trở nên khác biệt ?

A. Thời hạn đun.

B. Sức nóng lượng từng bình nhấn được.

C. Lượng hóa học lỏng chứa trong từng bình.

D. Loại chất lỏng đựng trong từng bình.

Trả lời: chọn C

Lượng chất lỏng chứa trong từng bình là yếu đuối tố tạo nên nhiệt độ của nước ở các bình trở cần khác nhau.

24.2. Để đun cho nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C cần từng nào nhiệt lượng ?

Trả lời: Nhiệt lượng nước nhận: Q = mc$Delta$t = 5. 4200.20 = 420000J = 420 kJ

24.3. bạn ta hỗ trợ cho 10 lít nước một nhiệt độ lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm từng nào độ?

Trả lời:

Từ công thức: Q = mc$Delta$t

*

24.4. Một nóng nhôm cân nặng 400g chứa 1 lít nước. Tính sức nóng lượng về tối thiểu cần thiết để đung nóng nước, biết nhiệt độ độ lúc đầu của nóng và nước là 20°C.

Trả lời:

Q = Q nóng + Q nước = 0,4.880.80 + 1.4200.80 = 28160+ 336 000 = 364160J

24.5. Tính sức nóng dung riêng rẽ của một kim loại, hiểu được phải hỗ trợ cho 5kg sắt kẽm kim loại này làm việc 20°C một nhiệt lượng khoảng chừng 59kJ nhằm nó nóng lên tới mức 50°C. Kim loại đó tên là gì?

Trả lời:

Từ công thức: Q = mc$Delta$t

*

Kim một số loại này là đồng vày c $approx$ 393J/kg.K

24.6. Hình 24.2. Vẽ những đường màn biểu diễn sự đổi khác nhiệt độ theo thời hạn của thuộc một trọng lượng nước, đồng, sắt được đun trên những nhà bếp lửa nhiệt như nhau. Hỏi đường màn biểu diễn nào khớp ứng với nước, cùng với đồng, cùng với sắt?

*

Trả lời:

Đường I: nước bởi vì nước bao gồm c lớn số 1 nên ánh sáng tăng chậm trễ nhất; con đường II: sắt; đường III : đồng vày đồng bao gồm c nhỏ bé nhất nên nhiệt độ tăng nhanh nhất.

24.7*. Đầu thép của một búa thiết bị có khối lượng 12kg tăng cao lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Hiểu được chỉ tất cả 40 % cơ năng của búa máy gửi thành nhiệt độ năng của đầu búa. Tính công và năng suất của búa. Mang nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.

Xem thêm: Thi Đại Học Khối C Gồm Những Ngành Nào? Môn Nào? Các Trường Đại Học Khối C

Trả lời:

Đã cho: m = 12kg ; $Delta$t = 20°C; t = 1,5 phút = 90s;

Tính: A = ?J; p. = ?W

Giải:

Nhiệt lượng đầu búa nhấn được:

Q = mc ($t_2$ - $t_1$) = 12.460.20 = 110 400J

Công của búa máy thực hiện trong 1,5 phút là :

*

Công suất của búa là:

*

24.8. Fan ta hỗ trợ cùng một nhiệt độ lượng cho tía cốc bởi thủy tinh giống nhau. Ly 1 đựng rượu, ly 2 đựng nước, ly 3 đựng nước đá với trọng lượng bằng nhau. Hãy đối chiếu độ tăng sức nóng độ của những cốc trên. Hiểu được nước đá chưa tan.