Các hệ thức chủ quyền với thời gian được sử dụng cực kì nhiều với rất quan trọng đặc biệt được vận dụng để giải những bài toán xê dịch cơ.

Bạn đang xem: Công thức độc lập thời gian lý 10


*
ctv91neg.com19 4 thời gian trước 75907 lượt xem | đồ vật Lí 12

Các hệ thức hòa bình với thời gian được sử dụng cực kì nhiều với rất đặc biệt quan trọng được vận dụng để giải các bài toán giao động cơ.


Ví dụ minh họa:

Hướng dẫn:

 

Hướng dẫn:

 

Hướng dẫn:

 

$Rightarrow $ lựa chọn B

 

Hướng dẫn:

 

 

Hướng dẫn:

 

 

$ extx = frac extx_ extM ext + extx_ extN ext2xrightarrow exta = - ext !!omega!! ext ^ ext2 extx ext a = frac exta_ extM ext + exta_ extN ext2 ext = frac ext15 + 35 ext2 ext = 25 (cm/ exts^ ext2 ext)$ $Rightarrow $ chọn C

 

Hướng dẫn:

 

 

Hướng dẫn:

< extx^ ext2 ext + frac extv^ ext2 ext !!omega!! ext ^ ext2 ext = extA^ ext2Rightarrow left| extx ight| ext = sqrt extA^ ext2 ext - frac extv^ ext2 ext(2 !!pi!! ext f)^ ext2 ext Rightarrow fracleft extx_ ext1 ight ext = fracsqrt extA^ ext2 ext - frac ext(4,8 !!pi!! ext fA)^ ext2 ext(2 !!pi!! ext ext.4f)sqrt extA^ ext2 ext - frac ext(4,8 !!pi!! ext fA)^ ext2 ext(2 !!pi!! ext ext.3f) ext = fracsqrt extA^ ext2 ext - (0,6A ext)^ ext2sqrt extA^ ext2 ext - (0,8A ext)^ ext2 ext = frac ext4 ext3 ext = frac ext12 ext9>

 

$Rightarrow $ lựa chọn B

 

Hướng dẫn:

 

 

3A_1=A_2fracm_2m_1=3^2.3=27> $Rightarrow $ lựa chọn D.

 

Hướng dẫn:

 

Bài tập trường đoản cú luyện:

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc $ ext !!omega!! ext $. Lúc vật biện pháp vị trí cân bằng $ ext0,5A$ thì vận tốc của đồ dùng là:

A. $ ext !!omega!! ext A$ B. $frac ext !!omega!! ext A ext2$ C. $frac ext !!omega!! ext Asqrt ext2 ext2$ D. $frac ext !!omega!! ext Asqrt ext3 ext2$

Câu 2: Một vật giao động điều hòa với biên độ A, vận tốc cực to là $ extv_ extmax$. Vật dụng có vận tốc $ ext0,6 extv_ extmax$ lúc li độ của vật bao gồm độ to là:

 

A. $ ext0,4A$ B. $ ext0,8A$ C. $ ext0,6A$ D. $ ext0,5A$

Câu 4: Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A, tần số góc $omega $. Tại một thời điểm, li độ x, gia tốc v và gia tốc a của vật bao gồm hệ thức đúng là:

A B.  C. $ exta = - !!omega!! ext x$ D. $ exta = - ext !!omega!! ext ^ ext2 extx$

Câu 5 (CĐ-2012): Một vật giao động điều hòa cùng với tần số góc $5 ext rad/s$. Khi vật trải qua li độ $5 ext cm$ thì nó có vận tốc là $25 ext cm/s$. Biên độ dao động của đồ là:

A. $5,24 ext cm$ B. $5sqrt2 cm$ C. $5sqrt3 ext cm$ D. $10 ext cm$

Câu 6 (CĐ-2011): Một vật xê dịch điều hòa với chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Lúc vật bí quyết vị trí thăng bằng 6 cm thì vận tốc của nó bằng:

A. $12,56 ext cm/s$ B. $20,08 ext cm/s$ C. $25,13 ext cm/s$ D. $18,84 ext cm/s$

Câu 7: Một vật xê dịch điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có li độ là 4 cm thì vận tốc là $ ext6 !!pi!! ext $ cm/s. Tần số giao động của đồ vật là:

A. $operatornamef=1 Hz$ B. $operatornamef=1,2 Hz$ C. $operatornamef=3 Hz$ D. $operatornamef=4,6 Hz$

Câu 8 (ĐH-2011): Một hóa học điểm giao động điều hòa trên trục Ox. Khi hóa học điểm trải qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó là $20 ext cm/s$. Khi chất điểm có vận tốc là $10 ext cm/s$ thì gia tốc của nó gồm độ béo là $40sqrt3 ext cm/ exts^2$. Biên độ xê dịch của chất điểm là:

A. $5 ext cm$ B. $4 ext cm$ C. $10 ext cm$ D. $8 ext cm$

Câu 9: Một chất điểm xê dịch điều hòa bên trên trục Ox cùng với chu kì 2 s với biên độ 9 cm. Tại thời gian t, lực hồi phục tính năng lên vật có độ mập $operatornameF=0,15 N$ và hễ lượng của trang bị lúc chính là $ extp = 37,5sqrt ext2 ext gm/s$. Rước < ext !!pi!! ext ^ ext2 ext = 10>. Khối lượng của thiết bị nặng là:

A. 0,15 kg B. 0,25 ki91neg.comm C. 0,12 kg D. 0,2 kg

Câu 11: Một bé lắc lò xo nằm ngang có quả nặng trĩu có khối lượng $operatornamem=100 g$ thực hiện dao động điều hòa. Khi hóa học điểm ở bí quyết vị trí cân bằng 6 centimet thì vận tốc của vật bằng $ ext0,4 extm/s$ với lực kéo về chức năng lên vật bao gồm độ lớn bởi 0,15 N. Biên độ xê dịch chất điểm là:

A. 4cm B. $5sqrt5$ cm C. 5 cm  D. 10 cm

Câu 12: Một vật dao động điều hòa có vận tốc và tọa độ tại thời điểm $t_1$ cùng $t_2$ tương xứng là: $operatornamev_1=20 cm/s$, $operatornamex_1=8sqrt3 cm$ và $operatornamev_2=20sqrt2 cm/s$, $operatornamex_2=8sqrt2 cm$. Vận tốc cực lớn của vật giao động là:

A. $40sqrt2 ext cm/s$ B. $40 ext cm/s$ C. $40sqrt3 ext cm/s$ D. $ ext80 cm/s$

Câu 13: Một hóa học điểm xê dịch điều hòa bên trên trục Ox. Tại thời khắc $operatornamet_1, t_2$ tốc độ và vận tốc của vật có mức giá trị khớp ứng là $v_1=10sqrt3 ext cm/s, exta_1=-1 ext m/ exts^2$ cùng $ extv_ ext2 ext = -10 cm/s$, $ exta_ ext2 ext = -sqrt ext3 ext m/ exts^ ext2$. Li độ tại thời khắc $ extt_ ext2$ của đồ gia dụng là:

A. $-1 ext cm$ B. $ ext1 cm$ C. $frac1sqrt3 ext cm$ D. $ ext3 extcm$

Câu 14: Động lượng và gia tốc của một đồ nặng 1 kg dao động điều hòa tại các thời điểm $ extt_ ext1 ext, extt_ ext2$ có mức giá trị tương xứng , $operatornamep_2 = 0,16 kgm/s$, $operatornamea_1 = 0,64 m/s^2$, $operatornamea_2 = 0,48 m/s^2$. Động năng đổi thay thiên với chu kì:

A. $ ext0,25 !!pi!! ext exts$ B. $ ext0,125 !!pi!! ext exts$ C. $ ext0,5 !!pi!! ext exts$ D. $ ext0,5 exts$

Câu 15: Trong xê dịch điều hòa, gọi vận tốc và tốc độ tại nhì thời điểm không giống nhau lần lượt là $ extv_ ext1 ext, extv_ ext2$ cùng $ exta_ ext1 ext, exta_ ext2$thì tần số góc được xác định bởi biểu thức như thế nào sau đấy là đúng?

Câu 16Một vật xê dịch điều hòa với biên độ A quanh vị trí thăng bằng O. Ở địa chỉ M, vật bao gồm li độ $ extx_ ext1$ và tốc độ $ extv_ ext1$. Ở địa chỉ N, vật có li độ $ extx_ ext2$ và tốc độ $ extv_ ext2$. Biên độ A là:

A. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2$  B. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2$ C. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext - v_ ext2^ ext2$ D. $sqrtfrac extv_ ext1^ ext2 extx_ ext2^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2 extx_ ext1^ ext2 extv_ ext1^ ext2 ext + v_ ext2^ ext2$

Câu 17: Một chất điểm giao động điều hòa trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N hóa học điểm có gia tốc lần lượt là $ exta_ extM ext = 3 extm/ exts^ ext2$ và $ exta_ extN ext = 8 m/ exts^ ext2$. A là một trong điểm bên trên đoạn MN với $ extAM = 3 ext.AN$. Vận tốc chất điểm khi đi qua A:

A. $11 ext m/ exts^2$ B. $5 ext m/ exts^2$   C. $ ext2,75 m/ exts^2$ D. $6,75 ext m/ exts^2$

Câu 18: Li độ và vận tốc của một vật giao động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức $frac extx^ ext236 ext + frac extv^ ext20,09 ext = 1$. Trong những số ấy $ extx$ với $ extv$ thứu tự tính theo đơn vị $ extcm$và $ extm/s$. Biên độ xấp xỉ của thứ là:

A. 6 cm B. 3 cm C. 4 centimet D. 5 cm

Câu 20: Hai vật giao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là $ extx_ ext1 ext = extA_ ext1 extcosleft( ext !!omega!! ext t + ext !!varphi!! ext _ ext1 ight) left( extcm ight)$và $ ext extx_ ext2 ext = extA_ ext2 extcosleft( ext !!omega!! ext t + ext !!varphi!! ext _ ext2 ight) ext left( extcm ight)$.Biết $ ext3x_ ext1^ ext2 ext + 2x_ ext2^ ext2 ext = 50 left( extc extm^ ext2 ight)$. Tại thời gian t, vật thiết bị hai trải qua vị trí có li độ $operatornamex_2=1 centimet $với gia tốc $ extv_ ext2 ext = 15 cm/s$. Khi ấy vật thứ nhất có vận tốc bằng:

A. $ ext5 cm/s$   B. $ ext5sqrt ext3 ext cm/s$  C.

Xem thêm: Thi Tốt Nghiệp Thpt Mấy Môn, Kỳ Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia (Việt Nam)

 $10 extcm/s$ D. $2,5 extcm/s$