Chú chuẩn Đề gồm công năng, trừ ta ma, nên được gọi là Thần Chú chuẩn Đề, hay hotline Phật Mẫu chuẩn Đề vì Thầy ham mê Trí bay trì tụng 7 biến đổi Theo chuẩn Đề Đà la ni gớm (Cundī Dhāraṇī Sūtra).

Bạn đang xem: Current catalog

Chú chuẩn Đề giờ đồng hồ Phạn được ghi như sau:

Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

*
*

Chú chuẩn chỉnh Đề giờ Việt dễ Đọc

Khể thủ quy y tô tất đế. Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi. Bửa kim xưng tán Đại chuẩn Đề. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam người tình đề Câu đưa ra nẫm, đát khử tha. Án, phân tách lệ chủ lệ chuẩn Đề ta bà ha.

(Lặp lại 7 lần đầy đủ 7 biến, tham khảo cách Thầy yêu thích Trì Thoát phát âm chú ở đoạn clip bên dưới)

Xem cùng nghe đoạn clip Thầy say mê Trí Thoát đọc Chú chuẩn Đề 7 biến

Thầy mê say Trì bay tụng siêu hay. Mỗi hành mang trên bước đường tu nên đặt trọn vẹn lòng tin và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú chuẩn chỉnh Đề nhằm cầu người thương tát gia hộ, ngõ hầu vượt ra khỏi chướng duyên, ma nghiệp là điều luôn luôn phải có trong các thời khóa công trạng tu niệm mỗi ngày của mỗi cá nhân phật tử.

Ý nghĩa Chú chuẩn chỉnh Đề bạn phải biết

Chú chuẩn Đề tất cả 4 câu kệ của Ngài Long Thọ bồ Tát: “Khể thủ quy y đánh tất đế, Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi, té kim xưng tán Đại chuẩn chỉnh Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ”. Nghĩa là: Cúi đầu qui kỉnh pháp viên thành, đảnh lễ đủ bảy trăm ức Phật tôi nay xưng tán Đức chuẩn chỉnh Đề, nhờ vào lượng trường đoản cú bi thường ủng hộ.

Bài tụng bên trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo, câu lắp thêm hai nói đến Phật bảo, câu trang bị ba nói đến quy y Tăng bảo, câu thứ tư là nói mình xin nhờ vào ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ “TÔ TẤT ĐẾ” nguyên giờ đồng hồ phạn là “Susidhi”. Hán dịch là Diệu thành công nghĩa là 1 trong pháp có năng lượng thành tựu được hết thảy sự lý và thành quả đặng hết thảy trung tâm nguyện của bọn chúng sanh siêu mầu nhiệm.

Chữ “CÂU CHI” nguyên giờ phạn là “Koti”. Hán dịch là bách ức, tức thị trăm ức, do đó trên đây nói “Thất câu chi” có nghĩa là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” nguyên giờ phạn là “Candi”. Hán dịch gồm hai nghĩa:

1. Thi vi

Thi vi là lời cố rộng trụ lý và loại trí phệ đoạn hoặc, đủ những cái nhơn hạnh thi vi.

2. Thành tựu

Thành tựu tức là tùng nơi không mà hiện ra giả rồi thành tựu đặng pháp tịch diệt.

Sỡ dĩ Chú này xưng rằng “Phật mẫu chuẩn chỉnh Đề” là nói pháp là thầy và thiệt trí là chị em của chư Phật, cho nên bảy trăm ức Phật phần lớn dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà hội chứng đạo ý trung nhân Đề.

Xem thêm: Top 18 Vẽ Trang Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em Mĩ Thuật Lớp 7, Vẽ Trang Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em

Trong kinh chuẩn Đề nói rằng: lúc Phật sinh sống vườn Kỳ Đà vì có tứ chứng chén bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ thương những người chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, buộc phải mới nhập “Chuẩn Đề định” nhưng thuyết chú: “Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam người thương đề, Câu bỏ ra nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.”

Sự linh ứng của Chú chuẩn Đề

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) phát triển thành thì bài trừ được tội thập ác, ngũ nghịch cùng tứ trọng, cho tới nhà cầm cố tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí trung ương trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bệnh. Khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài chuẩn Đề người yêu Tát khiến cho hai vị thánh con đường theo bạn ấy nhưng mà ủng hộ.

Nếu người dân có hoặc ước trí tuệ, hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc cầu đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đầy đủ một trăm vàn (1.000.000) phát triển thành thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, bái cả chư Phật, nghe cả diệu pháp mà chứng quả bồ Đề.”