Câu 1: trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử sắt kẽm kim loại A. Chỉ thể hiện tính oxi hoá. B. Chỉ trình bày tính khử. C. Vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa diễn đạt tính khử. D. Không bộc lộ tính oxi hoá hoặc tính khử. Câu 2: cách thức thăng băng electron dựa trên nguyên tắc A. Tổng số electron bởi chất oxi hoá cho bằng tổng số electron mà chất khử nhận. B. Tổng số electron vì chưng chất oxi hoá cho bởi tổng số electron hóa học bị khử nhận. C. Toàn bô electron bởi chất khử...
Bạn đang xem: Chọn định nghĩa đúng về chất khử

*

TRẮC NGHIỆM HOÁ 10 CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬCâu 1: trong những phản ứng hoá học, các nguyên tử sắt kẽm kim loại A. Chỉ diễn đạt tính oxi hoá. B. Chỉ diễn tả tính khử. C. Vừa bộc lộ tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử. D. Không mô tả tính oxi hoá hoặc tính khử.Câu 2: phương thức thăng băng electron dựa trên nguyên tắc A. Toàn bô electron bởi chất oxi hoá cho bằng tổng số electron mà chất khử nhận. B. Tổng thể electron vì chất oxi hoá cho bởi tổng số electron hóa học bị khử nhận. C. Tổng cộng electron vì chưng chất khử cho bởi tổng số electron bởi chất lão hóa nhận. D. Tổng cộng electron vì chất khử cho bởi tổng số electron vì chất bị thoái hóa nhận.Câu 3: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH   NaNO3 + NaNO2 + H2O. NO2 đóng vai trò  A. Chất oxi hoá. B. Hóa học khử. C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. D. Không phải chất oxi hoá, không hẳn chất khử.Câu 4: Tìm tư tưởng sai A. Chất oxi hoá là chất có công dụng nhận electron. B. Hóa học khử là chất có chức năng nhận electron. C. Chất khử là chất có khả năng nhường electron. D. Quy trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quy trình nhường electron.Câu 5: đến phản ứng sau: aFe + bHNO3   cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Trong những số đó a, b, c, d, e là các hệ số buổi tối giản của phương trình. Tổng (a+b) bởi A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 6: trong số phản ứng hoá học sau, làm phản ứng chưa hẳn là làm phản ứng oxi hoá - khử là A. Fe + 2HCl   FeCl2 + H2.  B. AgNO3 + HCl   AgCl + HNO3.  C. MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2 + 2H2O.  D. 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl   6FeCl3 + KCl + 3H2O. Câu 7: Trong bội nghịch ứng: 2KClO3   2KCl + 3O2. KClO3 là  t0 A. Hóa học oxi hoá. B. Chất khử. C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. Không hẳn chất oxi hoá, không hẳn chất khử.Câu 8: trong hoá học tập vô cơ, phản bội ứng nào tất cả số oxi hoá của những chất luôn luôn ko đổi? A. Phản nghịch ứng hoá hợp. B. Bội nghịch ứng trao đổi. C. Bội nghịch ứng phân huỷ. D. Làm phản ứng thế.Câu 9: đến 0,1 mol Zn cùng 0,2 mol Ag công dụng hoàn toàn cùng với HNO3 tạo nên Zn(NO3)2, AgNO3, H2O và V lít khí NO2 (đktc). Giá bán trịcủa V là A. 4,48 lít. B. 2,24 lít. C. 8,96 lít. D. 17,92 lít.Câu 10: cho phương trình làm phản ứng sau: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4   Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Hệ số cân đối tối giản của FeSO4 là  A. 10. B. 8. C. 6. D. 2.Câu 11: bội phản ứng Cu0   Cu2+ + 2e biểu hiện quá trình làm sao sau đây?  C. Quy trình phân huỷ. D. Quy trình khử. A. Quy trình oxi hoá. B. Quy trình hoà tan.Câu 12: Trong phản nghịch ứng HCl + MnO2   MnCl2 + Cl2 + H2O, có thông số cân bằng của những chất theo lần lượt là  A. 2, 1, 1, 1, 1. B. 2, 1, 1, 1, 2. C. 4, 1, 1, 1, 2. D. 4, 1, 2, 1, 2.Câu 13: đến phản ứng sau: Cu + HNO3   Cu(NO3)2 + NO + H2O, có thông số cân bằng của các chất thứu tự là  A. 3, 4, 3, 2, 2. B. 3, 8, 3, 2, 4. C. 3, 2, 3, 2, 1. D. 3, 2, 2, 3, 1.Câu 14: Theo quan niệm mới, sự khử là A. Sự thu electron. B. Sự nhịn nhường eletron. C. Sự kết hợp với oxi. D. Sự khử vứt oxi.Câu 15: Trong làm phản ứng sau: MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2 + 2H2O. HCl nhập vai trò  A. Chất oxi hoá. B. Chất khử. C. Môi trường. D. Vừa là chất khử, vừa là môi trường.Câu 16: lựa chọn định nghĩa đúng chất lượng khử A. Hóa học khử là những ion mang lại electron. B. Hóa học khử là những nguyên tử cho electron. C. Hóa học khử là các phân tử đến electron. D. Chất khử là các ion, nguyên tử, phân tử có tác dụng cho electron.Câu 17: phản nghịch ứng Fe3+ + 1e   Fe2+ thể hiện quá trình làm sao sau đây?  B. Quá trình khử. D. Quá trình phân huỷ. A. Quá trình oxi hoá. C. Quá trình hoà tan.Câu 18: mang đến m gam Cu tính năng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, chiếm được Cu(NO3)2, H2O và 3,36 lít khí NO (đktc) là chất khửduy nhất. Cực hiếm của m là (Cho Cu = 64) A. 14,4 gam. B. 6,4 gam. C. 9,6 gam. D. 16 gam.Câu 19: Theo bội nghịch ứng sau: fe + Cu2+   Fe2+ + Cu (1). Tuyên bố nào sai  A. (1) là một quy trình không đến nhận electron. B. (1) là một quá trình nhận electron. C. (1) là một quy trình nhường electron. D. (1) là một phản ứng oxi hoá - khử.Câu 20: trong hoá học tập vô cơ, nhiều loại phản ứng hoá học nào hoàn toàn có thể là bội nghịch ứng oxi hoá - khử hoặc chưa hẳn là bội phản ứng oxi hoá -khử? A. Phản nghịch ứng hoá hợp cùng phản ứng trao đổi. B. Phản nghịch ứng trao dổi với phản ứng thế. C. Phản nghịch ứng thay và làm phản ứng phân huỷ. D. Bội nghịch ứng phân huỷ cùng phản ứng hoá hợp.Câu 21: phản nghịch ứng hoá học nhưng mà NO2 chỉ nhập vai trò là hóa học oxi hoá là bội nghịch ứng A. 2NO2 + 2NaOH   NaNO3 + NaNO2 + H2O.  B. NO2 + SO2   NO + SO3.  C. 2NO2   N2O4.  D. 4NO2 + O2 + 2H2O   4HNO3. Câu 22: vào hoá học tập vô cơ, bội nghịch ứng hoá học tập nào luôn là phản bội ứng oxi hoá - khử ? A. Phản bội ứng hoá hợp. B. Bội phản ứng trao đổi. C. Làm phản ứng phân huỷ. D. Phản ứng thế.Câu 23: Theo ý niệm mới, quy trình oxi hoá là quy trình B. Dường electron. C. Kết hợp với oxi. D. Khử quăng quật oxi. A. Thu electron.Câu 24: Định nghĩa đúng về bội phản ứng oxi hoá - khử A. Phản ứng oxi hoá - khử là bội phản ứng trong đó toàn bộ các nguyên tử tham gia phản ứng số đông phải chuyển đổi số oxi hoá. B. Phản nghịch ứng oxi hoá - khử là phản nghịch ứng không tất nhiên sự thay đổi số oxi hoá những nguyên tố. C. Bội phản ứng oxi hoá khử là làm phản ứng hoá học trong số đó có sự đưa electron giữa những chất phản ứng. D. Bội phản ứng oxi hoá - khử là phản nghịch ứng vào đó quá trình oxi hoá và quy trình khử diễn ra không đồng thời.Câu 25: làm phản ứng hoá học mà lại SO2 không đóng vai trò hóa học oxi hoá, không đóng vai trò chất khử là phản nghịch ứng A. SO2 + 2H2S   3S + 2H2O.  B. SO2 + 2NaOH   Na2SO3 + H2O.  C. SO2 + Br2 + 2H2O   2HBr + H2SO4.  D. Không có phản ứng nào.Câu 26: Hoà chảy 5,6 gam sắt kẽm kim loại Fe vào hỗn hợp HNO3 1M loãng dư, sau làm phản ứng thu được Fe(NO3)3, NO và H2O. Tính thểtích về tối thiểu của dung dịch HNO3 cần dùng (Cho fe = 56) A. 500ml. B. 200ml. C. 300ml. D. 400ml.Câu 27: Trong phản ứng: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4   Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Thì H2SO4 nhập vai trò  A. Môi trường. B. Chất khử. C. Chất oxi hoá. D. Vừa là chất oxi hoá, vừa là môi trường.Đọc kỹ và trả lời các câu tự 28 đến 31Cho những phương trình hoá học sau (1) 2NaOH + CuCl2   Cu(OH)2 + 2NaCl.  (2) Cu(OH)2   CuO + H2O.  khổng lồ (3) CaO + CO2   CaCO3.  (4) Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2.  (5) C + H2O   co + H2. Câu 28: phản ứng hoá vừa lòng là bội nghịch ứng số A. 1. B. 2 với 5. C. 3. D. 4.Câu 29: làm phản ứng phân huỷ là làm phản ứng số A. 2. B. 1. C. 3. D. 4 và 5.Câu 30: làm phản ứng cố kỉnh là bội phản ứng số A. 2 với 5. B. 4 với 5. C. 3. D. 1.Câu 31: làm phản ứng thảo luận là bội nghịch ứng số A. 1. B. 2. C. 3 và 5.

Xem thêm: Trong Access Có Mấy Đối Tượng Cơ Bản Trong Access? Thông Tin Cơ Bản Về Cơ Sở Dữ Liệu

D. 4.