tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60) A=2(1+2)+...+2^59(1+2) A=3(2+2^3+...+2^59) nên A phân chia hết mang lại 3. A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60) A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2) A=7(2+2^4+..+2^58) nên A chia hết cho 7 A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6... =2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)... =15(2+2^5+...+2^57) nên A phân chia hết đến 15


*

A = 2 + 22 + 23 +... + 260

= ( 2 + 22 ) + ( 23 + 24 ) +... + ( 259 + 260 )

= 2. ( 1 + 2 ) + 23. ( 1 + 2 ) +... + 259. ( 1 + 2 )

 = 2.3 + 23 .3 + .... + 259.3

= ( 2 + 23 +... + 259 ) . 3 phân tách hết mang đến 3

=> A chia hết đến 3

A = 2 + 22 + 23 +... + 260

= ( 2 + 22 + 23 + 24 ) +... + ( 257 + 258 + 259 + 260 )

= 2. ( 1 + 2 + 22 + 23 ) +... + 257. ( 1 + 2 + 22 + 23 )

= 2. 15 +...... + 257. 15

= ( 2 + ..... + 257 ) . 15 phân chia hết đến 15

=> A phân chia hết cho 15


cm chia hết cho 3

ta phân chia A thành 30 team mỗi team 2 vượt số

có: A=(2+2^2)+(2^3+2^4)+....+(2^59+2^60)=2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) phân tách hết đến 3

cm phân tách hết mang lại 5 

ta đi tính A bằng cách tính 2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc tìm c/số tận cùng) => A chia HẾT cho 5ta đã minh chứng A chia hết đến 5 và 3=> A phân chia hết cho 15

nhớ k nhé


cm chia hết cho 3

ta chia A thành 30 đội mỗi team 2 thừa số

có: A = ( 2+22 ) + ( 23 + 24 ) + .... +( 259 + 260) = 2(1+2)+2^2(1+2)+...+2^59((1+2)=3(2+2^2+2^59) chia hết mang lại 3

cm phân chia hết đến 5 

ta đi tính A bằng phương pháp tính 2A

có 2A=2(2+2^2+...+2^60)=2^2+2^3+..+2^61

xét hiệu 2A-A=A=2^2+2^3+..+2^61-(2+2^2+...+2^60)=2^61-2=(2^4)15. 2^1-2=(...6).(....2)-(.....2)=(....0) (đây là bươc tìm kiếm c/số tận cùng) => A phân chia HẾT mang đến 5ta đã chứng tỏ A phân chia hết mang lại 5 với 3=> A phân chia hết mang đến 15


A=(2+2^2)+...+(2^59+2^60) A=2(1+2)+...+2^59(1+2) A=3(2+2^3+...+2^59) nên A phân chia hết mang lại 3. A= (2+2^2+2^3)+...+(2^58+2^59+2^60) A=2(1+2+2^2)+...+2^58(1+2+2^2) A=7(2+2^4+..+2^58) nên A phân tách hết mang lại 7 A= (2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^57+2^58+2^59+2^6... =2(1+2+2^2+2^3)+....+2^57(1+2+2^2+2^3)... =15(2+2^5+...+2^57) nên A phân tách hết mang lại 15


a) A=19 nón 2005+ 11 mũ 2004 phân tách hết cho 10 

b)B= 2 + 2 nón 2 + 2 mũ 3 +..... + 2 mũ 60 phân tách hết mang đến 3 ; 7 ; 15

giúp mk với 


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A phân tách HẾT đến 3,7,15.

Bạn đang xem: Designating the configuration of chiral centers

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B phân tách HẾT CHO 13 VÀ 41.

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


CHO A=2+22+23+...+260.CHỨNG MINH RẰNG A phân chia HẾT mang lại 3,7,15.

Xem thêm: Nước Javen Là Gì? Công Thức Của Nước Javen Trong Xử Lý Nước Công Thức Hóa Học Của Nước Javen La Gì

CHO B=3+33+35+...+31991.CHỨNG MINH RẰNG B phân tách HẾT CHO 13 VÀ 41.

GIÚP MÌNH NHA MÌNH ĐANG CẦN GẤP BÂY GIỜ!!!!!


Cho A=2+2^2+2^3+........+2^60

a. Chứng tỏ rằng A chia hết mang lại 2

b. Chứng tỏ rằng A phân chia hết đến 3 

Giải giúp mình vs bản thân đang bắt buộc gấp

 


Giải giúp mình

Bài 1: chứng tỏ B= 2+2*(mũ)2+2*3+...+2*60 phân tách hết đến 3 cùng 7

Bài 2: cho A=2+2*2+2*3+2*4+2*5+2*6+2*7+2*8

minh chứng A chia hết đến 5

Bài 3: minh chứng abba+ab+ba chia hết cho 11

Bài 4: chứng minh A=4+4*2+4*3+4*4+4*5+4*6 phân chia hết mang đến 5

Bài 5: tìm các số thoải mái và tự nhiên a làm sao cho 2a+1 phân tách hết mang đến a-1

 


cho A= 2+22+23+24+...+260 chứng minh 

A chia hết mang lại 3

A chia hết đến 7

A phân tách hết cho 24

mình cần gấp lắm góp mình nha cùng giải ví dụ giùm bản thân với làm ơn


chứng minh rằng

a, 942^60-351^37 phân tách hết mang đến 5​

​b, 99^5-98^4+97^3-96^2 phân tách hết cho 2 và 5​

​các bạn giúp bản thân làm bài bác này với mình đang nên gấp


Cho A = 2+2^2+2^3+...+2^60 . Chứng tỏ rằng A đưa ra hết đến 3,7 với 15.Cho B = 3+ 3^3+3^5+.....+3^1991. Chứng minh rằng B phân tách hết mang lại 13 cùng 41