Câu hỏi :

Cho nhị dây dẫn để gần nhau và song song cùng với nhau. Khi gồm hai mẫu điện cùng chiều chạy qua thì hai dây dẫn


*