Chất phóng xạ pôlôni (_84^210Po) phát ra tia (alpha) và biến đổi thành chì. đến chu kì cung cấp rã cùa pôlôni là (138) ngày. Ban sơ có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời hạn (t) thì tỉ số giữa cân nặng chì có mặt và khối lượng pôlôni sót lại trong mẫu là (0,6). Coi cân nặng nguyên từ ngay số khối của hạt nhân của nguyên tử kia tính theo đơn vị chức năng (u). Cực hiếm của (t) là:
Bạn đang xem: Chất phóng xạ pôlôni phát ra tia anpha

Áp dụng định cách thức phóng xạ

+ Khối lượng hạt nhân còn lại: (m m = m m_0.2^ - dfractT)

+ Khối lượng hạt nhân bé được sinh ra: (m_Y = m_0.dfracA_YA_Xleft( 1 - 2^ - dfractT ight))


Phương trình làm phản ứng: (_84^210Po o _2^4He + _82^206Pb)

(dfracm_Pbm_Po = dfracA_PbDelta NA_PoDelta N = dfracA_PbN_0left( 1 - 2^dfrac - tT ight)A_PoN_02^dfrac - tT = dfrac206.left( 1 - 2^dfrac - t138 ight)210.2^dfrac - t238 = 0,6)

( Rightarrow t approx 95,15) ngày


*
*
*
*
*
*
*
*

Chất phóng xạ pôlôni phạt ra tia (alpha) và biến đổi thành chì . điện thoại tư vấn chu kì bán rã của pôlôni là (T). Thuở đầu ((t = 0)) có một mẫu mã nguyên chất. Vào khoảng thời hạn từ (t = 0) mang đến (t = 2T), có (63 mg) trong mẫu mã bị phân rã. Lấy trọng lượng nguyên tử tính theo đơn vị (u) ngay số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Vào khoảng thời gian từ (t = 2T ) đến (t = 3T), lượng chì được chế tác thành trong chủng loại có khối lượng là:


Dùng hạt (alpha) có động năng (5,50 MeV) phun vào phân tử nhân (_13^27Al) đứng yên tạo ra phản ứng: (_2^4He + _13^27Al o X + _0^1n). Phản bội ứng này thu tích điện (2,64 MeV) với không kèm theo sự phản xạ gamma. Lấy trọng lượng các phân tử nhân tính theo đơn vị chức năng (u) thông qua số khối của chúng. Khi hạt nhân (X) bay ra theo hướng lệch với hướng hoạt động của hạt một góc lớn nhất thì đụng năng của phân tử nơtron (alpha)gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Rađi(_88^226Ra) là nguyên tố phóng xạ (alpha ). Một hạt nhân (_88^226Ra)đang đứng yên phóng ra hạt (alpha ) và đổi khác thành hạt nhân bé X. Biết động năng của hạt (alpha ) là (4,8 m MeV). Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị chức năng u) bằng số khối của nó. Giả sử phóng xạ này sẽ không kèm theo bức xạ gamma. Tích điện tỏa ra trong phân tung này là:


Chất phóng xạ pôlôni(_84^210Po) vạc ra tia (alpha) và biến hóa thành chì. Mang đến chu kì chào bán rã cùa pôlôni là (138) ngày. Ban đầu có một chủng loại pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian (t) thì tỉ số giữa khối lượng chì xuất hiện và cân nặng pôlôni còn sót lại trong chủng loại là (0,6). Coi trọng lượng nguyên từ ngay số khối của phân tử nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị chức năng (u). Giá trị của (t) là:


Cho bội phản ứng phân tử nhân: (_3^7Li + _1^1H o _2^4He + X). Tích điện tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol heli theo làm phản ứng này là(5,2.10^24MeV). Lấy(N_A = m 6,02.10^23mol^ - 1). Tích điện tỏa ra của một phản bội ứng phân tử nhân trên là:


Hạt nhân (^A_1X) phóng xạ và biến thành một phân tử nhân bền (^A_2Y). Coi khối lượng của những hạt nhân (X, Y) tính theo đơn vị chức năng (u) ngay số khối của chúng. Biết hóa học phóng xạ (X) có chu kì bán rã là (T). Ban đầu, bao gồm một mẫu (X) nguyên hóa học thì sau thời gian (3T), tỉ số giữa khối lượng của hóa học (Y) và khối lượng của chất :


Một nơtron gồm động năng (3 MeV) phun vào hạt nhân (Li) sẽ đứng yên, tạo ra phản ứng hạt nhân (_0^1n + _3^6Li o _1^3H + alpha ). Biết phân tử (alpha )và phân tử nhân (_1^3H) bay ra theo những hướng phù hợp với hướng cho tới của nơtron phần nhiều góc khớp ứng bằng ( heta = 25^0C) và (varphi = 15^0). Rước tỉ số thân các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng. Làm lơ bức xạ gamma.Phản ứng trên


Pôloni (_86^210Po) là chất phóng xạ, phạt ra một phân tử α và thay đổi thành hạt nhân (X). Thuở đầu có (7,0g) phân tử (_86^210Po) nguyên chất. Tại thời khắc (t) tỉ số thân số phân tử nhân (X) với số phân tử nhân (Po) còn sót lại là (3). Cân nặng hạt nhân (X) được sản xuất thành đến thời khắc (t) là:
Xem thêm: Đọc Đoạn Thứ Nhất Của Văn Bản Trên Và Tìm Các Từ Ngữ Chủ Đề Có Tác Dụng Gì

Trong một vụ thử phân tử nhân, quả bom hạt nhân áp dụng sự phân hạch của đồng vị (_92^235U) với thông số nhân nơtron là k ( k >1 ). Trả sử (_92^235U)phân hạch trong mỗi phản ứng tạo nên (200 m MeV). Coi lần đầu tiên chỉ gồm một phân hạch và các lần phân hạch xảy ra đồng loạt. Sau 85 phân hạch thì quả bom giải phóng tổng cộng (343,87) triệu kWh. Quý hiếm của k là


Người ta trộn hai nguồn phóng xạ với nhau. Mối cung cấp phóng xạ tất cả hằng số phóng xạ (lambda _1), mối cung cấp phóng xạ thứ hai có hằng số phóng xạ (lambda _2). Biết (lambda _2 = 2lambda _1). Số hạt nhân ban sơ của nguồn thứ nhất gấp (3) lần số hạt nhân thuở đầu của nguồn đồ vật 2. Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp là: