Để tiếp tế 59,4 kilogam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất làm phản ứng 90%) nên dùng tối thiểu V lít dung dịch HNO3 97,67% (D = 1,52 g/ml) phản nghịch ứng với lượng dư xenlulozơ. Cực hiếm của V là


Cho 0,25 mol lysin vào 400 ml hỗn hợp KOH 1M thu được hỗn hợp X. Dung dịch X bội nghịch ứng toàn vẹn với a mol HCl. Giá trị của a là


Hỗn hợp X chứa metyl acrylat, metylamin, glyxin cùng 2 hidrocacbon mạch hở. Đốt cháy 0,2 mol X buộc phải vừa đủ x mol O2, chiếm được 0.48 mol H2O cùng 1.96 gam N2. Khía cạnh khác, 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp Br2 0,7M, cực hiếm x gần với giá trị nào sau đây.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không phản ứng với h2


Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) chức năng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được muối ntrai của α-amino axit cùng ancol. Số công thức kết cấu của X là


Cho những phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn triolein, chiếm được số mol CO2 bằng số mol H2O

(b) Glucozơ bị thủy phân khi gồm xúc tác axit hoặc enzim.

(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được nhì sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Hợp hóa học CH3COONH3CH3 là este của aminoaxit.

(e) Chỉ dùng quỳ tím hoàn toàn có thể phân biệt tía dung dịch: valin, metylamin, axit glutamic.

(g) Phenylamin tan không nhiều trong nước dẫu vậy tan tốt trong dung dịch NaOH

Số tuyên bố đúng là


Một amino axit X đựng 1 đội NH2 cùng 1 đội COO, trong các số đó oxi chiếm phần 35,955%khối lượng. Rước 26,7 gam X cho công dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được từng nào gam rắn khan?


Cho những phát biểu sau:

(a) trong dung dịch, glyxin tồn tại đa số ở dạng ion lưỡng cực

(b) Ở đk thường, etylamin là hóa học khí, tan nhiều trong nước

(c) Glucozơ và saccarozơ đều phải có phản ứng tráng bội nghĩa

(d) bao gồm hai chất hữu cơ đối kháng chức, mạch hở tất cả cùng bí quyết C3H6O2

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

Xem thêm: Giới Thiệu Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích Hay Nhất, Chia Sẻ Về Một Cuốn Sách Mà Em Yêu Thích (12 Mẫu)

(g) muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Số phát biểu đúng là


Đốt cháy trọn vẹn amino axit no, mạch hở X (trong phân tử có một tổ NH2 và một nhóm COOH), thu được H2O, 5,28 gam CO2 với 4,48 lít N2 (đktc). Cách làm phân tử của X là


Trong các chất: phenol, etyl axetat, lysin, saccarozơ. Số chất tác dụng được với hỗn hợp NaOH, nấu nóng là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp A đựng C2H5OH với một amin X. Thành phầm thu được dẫn qua bình đựng H2SO4 quánh thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp A chiếm được 8,1 gam H2O. Biết thành phầm của bội nghịch ứng cháy có CO2, H2O cùng N2. Giá trị m là.


Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp T gồm este nhì chức, mạch hở X và este solo chức Y thu được 6,54 mol CO­2 và 3,6 mol H2O. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn T yêu cầu dụng 141.285 gam hỗn hợp NaOH 50,96%, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được rắn Q bao gồm 3 muối bột (đều tất cả phân tử khối béo > 90 đvC). Ngưng tụ phần tương đối thu được 117,875 ml ancol etylic 40o. Biết trọng lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bởi 1 g/ml. Phần trăm cân nặng của muối tất cả phân tử khối bé dại nhất trong Q là


Đốt cháy trọn vẹn 0,25 mol este E tạo do axit X với ancol Y. Dung nạp hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư nhận được 50 gam kết tủa. Tên của ancol Y là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam