Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (607.29 KB, 70 trang )


Câu 340. đến 5,9 gam amin đơn chức X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi hỗn hợp Y được 9,55 gam muối hạt khan. Số công thứccấu sinh sản ứng với công thức phân tử của X là

A. 2. B. 3.

Bạn đang xem: Hcoonh2ch32

C. 5. D. 4.

Câu 341. Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl dư, chiếm được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X bội phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam muối hạt Z. Biết m2 - m1 = 7,5.Công thức phân tử của X là

A. C4H8O4N2. B. C4H10O2N2.

C. C5H11O2N. D. C5H9O4N.

Câu 342. Để trung hòa - nhân chính 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4 phải dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Bí quyết phân tử của X là

A. C2H7N. B. CH5N.

C. C3H7N. D. C3H5N.

Câu 343. Vào phân tử aminoaxit X có một tổ amino và một đội nhóm cacboxyl. Mang lại 15,0 gam X công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 19,4 gam muối khan. Côngthức của X là

A. H2NC3H6COOH. B. H2NC2H4COOH. C. H2NCH2COOH.

D. H2NC4H8COOH. Câu 344. đến 0,02 mol amino axit X tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M chiếm được 3,67gam muối hạt khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đầy đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4. Công thức của X là

A. H2NC3H5COOH2. B. H2NC2H3COOH2. C. H2N2C3H5COOH.

D.H2NC3H6COOH. Câu 345. Hợp hóa học X bao gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng nhất, vừa tính năng được vớiaxit vừa tính năng được với kiềm trong đk thích hợp. Trong phân tử X, yếu tố phần trăm trọng lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449; 7,865 và 15,73; sót lại là oxi. Khi cho4,45 gam X làm phản ứng hoàn toàn với một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH nấu nóng thu được 4,85 gam muối hạt khan. Cơng thức cấu trúc thu gọn gàng của X làA. H2NCH2COO-CH3. B. H2NC2H4COOH. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCOO-CH2CH3. Câu 346. Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X có cơng thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 mldung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hồn tồn, cơ cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. H2NCH2COOCH3. B. HCOOH3NCH=CH2.

C. H2NCH2CH2COOH. D.

CH2=CHCOONH4. Câu 347. Mang lại 1,82 gam hợp chất hữu cơ đối kháng chức, mạch hở X tất cả cơng thức phân tử C3H9O2N tácdụng toàn vẹn với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y với dung dịch Z. Cơ cạn Z chiếm được 1,64 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

A. HCOONH2CH32. B. HCOONH3CH2CH3. C. CH3COONH3CH3. D.

CH3CH2COONH4. Câu 348. Cho hỗn hợp X có hai chất hữu cơ bao gồm cùng cơng thức phân tử C2H7NO2 công dụng vừa đủvới dung dịch NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Z ngơi nghỉ đktc bao gồm hai khí hồ hết làm xanh giấy quỳ ẩm. Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khốilượng muối khan là

A. 16,5 gam. B. 8,9 gam.

C. 14,3 gam. D. 15,7 gam.

Câu 349. Hợp chất X mạch hở có cơng thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X bội phản ứng đầy đủ với dung dịch NaOH có mặt một chất khí Y với dung dịch Z. Khí Y nặng rộng khơng khí, có tác dụng giấy quỳ tímẩm chuyển màu sắc xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất thuốc nước brom. Cô cạn hỗn hợp Z nhận được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 9,6. B. 9,4.

C. 8,2. D. 10,8.

Câu 350. Cho hóa học hữu cơ X tất cả cơng thức phân tử C2H8O3N2 công dụng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học hữu cơ solo chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử theo đvC của Y là

A. 45. B. 68.

C. 85. D. 46.

Câu 351. Mang lại hai hợp hóa học hữu cơ X, Y bao gồm cùng cơng thức phân tử là C3H7NO2. Lúc phản ứng với hỗn hợp NaOH, X tạo nên H2NCH2COONa và hóa học hữu cơ Z; còn Y tạo nên CH2=CHCOONa cùng khí T. Cácchất Z cùng T lần lượt là

A. CH3NH2 cùng NH3. B. CH3OH với CH3NH2.

C. CH3OH cùng NH3. D. C2H5OH

và N2. Câu 352. Fan ta điều chế anilin bởi sơ thứ sau:3 o2 4+ HNO fe + HClH SO tBenzen NitrobenzenAnilin đặc đặc. Bit hiệu suất tiến trình tạo thành nitrobenzen đạt 60 cùng hiệu suất quá trình tạo thành anilin đạt50. Cân nặng anilin nhận được khi điều chế từ 156 gam benzen là

A. 186,0 gam. B. 111,6 gam.

C. 93,0 gam. D. 55,8 gam.

53

A. 0,1 mol cùng 0,3 mol. B. 0,1 mol cùng 0,4 mol. C. 0,1 mol cùng 0,1 mol.

D.0,1 mol cùng 0,2 mol.CHUYÊN ĐÊ 13: POLIMECâu 374. Dãy gồm những chất đều có công dụng tham gia phản ứng trùng phù hợp là: A. Buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

Xem thêm: Dây Dẫn Điện Trong Nhà Không Được Dùng Dây Dẫn Trần Vì :, Trả Lời Câu Hỏi Bài 12 Trang 51 Công Nghệ 9

B. Stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. C. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.