A.D = Việt Nam, Lào, CampuchiaB.D = Việt Nam, CampuchiaC.D = Việt Nam, LàoD.Đáp án khác

Câu 2:Mã câu hỏi:118159

Các tháng nào dưới đây thuộc tập vừa lòng B tất cả những tháng(dương lịch) chỉ tất cả 30 ngày trong năm
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 6 chương 1

A.tháng một, mon ba, tháng năm, tháng bảy, tháng chín, mon mười mộtB.tháng hai, mon tư, mon sáu, mon tám, tháng mười, tháng mười haiC.tháng hai, mon tư, mon sáu, mon tám,tháng chín,tháng mười mộtD.tháng tư,tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

Câu 3:Mã câu hỏi:118160

Cho hai tập hợp:A= a,o,p,l,q cùng B= a,b,e,r,q.Hãy cho biết thêm tập đúng theo nào gồm gồm các thành phần của A và các phần tử của B trùng nhau :


A.F = a,q,o,pB.D = a,qC.E = a,b,qD.C = a,o,b,e,r

Câu 4:Mã câu hỏi:118161

Cho các tập hợp: A = 2;4;6;10;12, B = 0;2;4;6;10;12 .C là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái thuộc B mà không ở trong A. Hãy tìm giải đáp đúng trong số phương án sau


A.Phần tử x trực thuộc BB.Phần tử b thuộc nhì tập A, BC.Có hai thành phần cùng thuộc tập A, BD.Không có phần tử nào thuộc cả A, B

Câu 6:Mã câu hỏi:118163

Cho tập vừa lòng B= a,o,p,i,k,l.Tập hợp nào dưới đây bao hàm các số là phần tử của B


A.C=a,k,hB.E=a,o,hC.D=a,l,tD.A=a,o,p

Câu 7:Mã câu hỏi:118164

Một năm có tất cả 4 quý.Hay cho biết tháng như thế nào thuộc quý máy 3 trong năm


A.tháng bảy, mon tám,tháng chínB.tháng mười, tháng mười một, tháng mười haiC.tháng tư, tháng năm, tháng sáuD.tháng một, tháng hai, tháng tía

Câu 8:Mã câu hỏi:118165

Cho bảng sau( Theo Niên giám 1999):

Tên nước

Diện tích ( ngàn km2)

Dân số ( nghìn người)

Bru-nây

6

300

Cam-pu-chia

181

11 900

In-đô-nê-xi-a

1 919

211 800

Lào

237

5 000

Ma-lai-xi-a

330

22 700

Mi-an-ma

677

48 100

Phi-líp-pin

300

74 700

Thái Lan

513

61 800

Việt Nam

331

76 300

Xin-ga-po

1

4 000


A.Việt Nam,thái lanB.In-đô-nê-xi-a,thái lanC.Cam-pu-chia,in-đô-nê-xi-aD.Phi-líp-pin,việt phái mạnh

Câu 9:Mã câu hỏi:118166

Cho tập hợp A gồm các số to hơn 5 và nhỏ hơn 11.Hãy cho biết phương án làm sao sau đó là đúng?


A.A tất cả 6 phần tử.B.A bao gồm 3 phần tửC.A có 5 phần tử.D.A có 4 phần tử.

Câu 10:Mã câu hỏi:118167

Các mon nào dưới đây thuộc tập phù hợp C gồm những tháng (dương lịch) bao gồm dưới 30 ngày :


A.tháng hai,tháng mộtB.tháng haiC.tháng tư, tháng sáuD.tháng hai,tháng bốn

Câu 11:Mã câu hỏi:118168

Tìm số tự nhiên n, biết(n^2.n^3.2.n = 2^8:2) kết quả là:


A.n = 2B.n = 3C.n = 4D.n = 1

Câu 12:Mã câu hỏi:118169

So sánh:(m = 1 + 2 + 2^2 + ... + 2^2008)và(n = 2^2009 - 1).Chọn câu trả lời đúng:


A.m > nB.m C.m = nD.Kết quả không giống

Câu 13:Mã câu hỏi:118170

Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 6.6.6.6.6.6.


A.65B.66C.610D.Đáp án khác

Câu 14:Mã câu hỏi:118171

Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 5.5.5.5.5.5.5.5 Đáp án đúng là:


A.31.35B.31.310C.34.36D.33.37

Câu 17:Mã câu hỏi:118174

Tìm số tự nhiên và thoải mái n mà(5^n = 625).Chọn đáp án đúng nhất:


A.47B.45​C.46​D.44​

Câu 19:Mã câu hỏi:118176

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết ((2x + 2^5).2004^5 = 2004^6). Chọn lời giải đúng nhất:


A.13+ 23là số thiết yếu phương.B.13+ 23+ 33là số bao gồm phương.C.1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13không là số bao gồm phương.D.1 + 2 + 3 + 4 + 5 không là số chủ yếu phương.

Câu 21:Mã câu hỏi:118178

Số tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35)= 515 là:


A.Không chia hết mang lại 2B.Chia hết đến 2C.Chia đến 2 dư 1D.Cả ba đáp án A, B, C đầy đủ sai.

Câu 23:Mã câu hỏi:118180

Tổng 6842+ 2000 phân chia hết cho:


A.Không chia hết mang lại 2B.Chia hết mang lại 2C.Chia mang lại 2 dư 1D.Cả ba đáp án A, B, C đa số sai.

Câu 24:Mã câu hỏi:118181

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết: 100.(x - 1) + 230 = 5130.Đáp án như thế nào sau đây là đúng nhất:


A.40B.32C.50D.60

Câu 25:Mã câu hỏi:118182

Hai xe hơi cùng xuất hành một dịp từ A cùng B cách nhau 520 km, đi trái chiều nhau cùng gạp nhau sau 4 giờ. Tính gia tốc của mỗi ô tô nếu gia tốc của xe cộ này hơn vận tốc của xe tê là 8km/h


A.60km/h; 68km/hB.61km/h; 69km/hC.70km/h; 78km/hD.70km/h; 88km/h

Câu 26:Mã câu hỏi:118183

Số các số gồm 3 chữ số gồm tận cùng là 9 và phân tách hết cho 9 là:


A.6B.5C.4D.0

Câu 28:Mã câu hỏi:118185

Tập hợp toàn bộ các số chẵn bao gồm bốn chữ số mà khi chia mỗi số đó đến 9 ta được yêu đương là số gồm bốn chữ số. Có số bộ phận là:


A.9000B.110C.112D.1000

Câu 29:Mã câu hỏi:118186

Trong khoảng chừng từ 236 mang đến 452 tất cả bao nhiêu số phân tách hết đến 9?


A.Một số phân tách hết mang lại 9 gồm chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 9B.Một số phân chia hết cho 3 thì phân tách hết mang lại 9C.Một số chia hết cho tất cả 3 với 9 thì chia hết mang lại 27D.Một số phân tách hết mang lại 9 thì chia hết cho 3

Câu 31:Mã câu hỏi:118188

Cho các số sau: 4556; 1257; 12654; 1566; 589; 4563.Các số chia hết cho 3 là:


A.1257; 12654; 1566; 589B.1257; 12654; 1566; 4563C.4556; 1257; 4563D.4556; 4563; 1566

Câu 32:Mã câu hỏi:118189

Một số lẻ có 3 chữ số, biết số đó chia 5 dư 2, nếu đưa chữ số hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được một số trong những mới gấp 2 lần số lúc đầu cộng thêm 21. Số kia là:


A.302B.132C.127D.357

Câu 33:Mã câu hỏi:118190

Quãng mặt đường từ đơn vị Lan mang lại trường lâu năm 2km. Trên đường đó cứ 5m ngừi ta lại trồng một cây. Hiểu được ở đầu mặt đường và cuối đường đều phải có cây. Tổng số cây là:


A.401B.410C.500D.400

Câu 34:Mã câu hỏi:118191

Chọn câu vấn đáp đúng.Trong những số sau: 256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563 các chữ số chia hết đến 2 là:


A.4563; 256; 789B.256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563C.789; 12364; 256; 4568D.256; 4568; 12364; 4568

Câu 35:Mã câu hỏi:118192

Với tứ chữ số 0; 2; 3; 5 em lập được từng nào số gồm 4 chữ số có mặt cả bốn chữ số đó mà chia hết cho cả 2 với 5?Lựa chọn cách thực hiện đúng:


A.5B.3C.2D.4

Câu 38:Mã câu hỏi:118195

Cho(4 le x)và biểu thức sau : | 4x - 2 | + 6x | - 7 | + 5 | - 4x | + 2x | - 3 | = 49.Để biểu thức tất cả nghĩa thì x nên đạt quý hiếm :


A.7B.6C.8D.9

Câu 39:Mã câu hỏi:118196

Số(overline 1235 ma vdots 3)thì a đã thuộc tập hợp nào sau đây?


A.(a in left 9;0;6 ight\)B.(a in left 8;5;6 ight\)C.(a in left 1;4;7 ight\)D.(a in left 5;0;6 ight\)

Câu 40:Mã câu hỏi:118197

Các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?


A.Một số chia hết mang lại 9 có chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 9B.Một số phân chia hết mang lại 3 thì chia hết đến 9C.Một số phân tách hết cho tất cả 3 và 9 thì chia hết đến 27D.Một số chia hết mang đến 9 thì phân chia hết cho 3

*Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2021 Các Trường Tphcm, Bình Dương Dẫn Đầu Cả Nước Về Điểm Thi Tốt Nghiệp


Toán 6

Toán 6 Chân Trời sáng Tạo