Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10:Ôn tập chương I. Phần này Tech 12h sẽ giúp học sinh ôn luyện kỹ năng bài học tập trong công tác toán học lớp 10 nghỉ ngơi Chương I. Với mỗi câu hỏi, các em nên chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, bao gồm phần xem tác dụng để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào!

Câu 1: trong số mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. $forall xin mathbbR:x^2>0$B. $forall nin mathbbN:4n+3$C. $exists xin mathbbR:x^2-4x+5=0$D. $exists xin mathbbR:2x>x^2$

Câu 2: mang đến mệnh đề: " với tất cả số nguyên $n$ không phân tách hết mang lại 3, $n^2-1$ chia hết đến 3". Mệnh đề lấp định của mệnh đề bên trên là mệnh đề nào dưới đây?

A. " lâu dài số nguyên $n$ không phân tách hết đến 3.$n^2-1$ không phân tách hết mang lại 3"B. " sống thọ số nguyên $n$ không phân chia hết mang lại 3, $n^2-1$ phân tách hết đến 3"C. " trường tồn số nguyên $n$ phân chia hết đến 3, $n^2-1$ chia hết mang lại 3"D. " lâu dài số nguyên $n$ phân chia hết đến 3, $n^2-1$ không phân tách hết cho 3"

Câu 3: trong những câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?

A. Trường hợp $a$ phân tách hết cho 9 thì $a$ chia hết cho 3B. Giả dụ em cần cù thì em thành côngC. Ví như một tam giác tất cả một góc bằng $60^circ$ thì tam giác kia đềuC. Nếu $ageq b$ thì $a^2geq b^2$

Câu 4: cho mệnh đề sau: "Phương trình $ax^2+bx+c=0$ vô nghiệm"

Mệnh đề như thế nào dưới đó là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. " Phương trình $ax^2+bx+c=0$ bao gồm nghiệm"B. " Phương trình $ax^2+bx+c=0$ bao gồm hai nghiệm phân biệt"C. " Phương trình $ax^2+bx+c=0$ bao gồm nghiệm kép"D. " Phương trình $ax^2+bx+c=0$ vô nghiệm"

Câu 5: Tập hợp $left (-4; 3 ight >cap mathbbZ$ bởi tập đúng theo nào bên dưới đây?

A. -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 B. -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 C. -3; -2; -1; 0; 1; 2 D. 0; 1; 2; 3

Câu 6: Cho

$A$ = (-3; 2); 

$B= left (0;5 ight >$

Khi đó $Acup B$ bằng?

A. (0; 2) B. ( 2; 5) C. ( -3; 5)D. $ left (-3;5 ight >$

Câu 7: Tính số tập con bao gồm hai phần tử của $M$ = 1; 2; 3; 4; 5; 6 ?

A. 18B. 22C. 15D. 16

Câu 8: Lớp 10T gồm 40 học tập sinh, trong các số đó có 10 bạn làm việc sinh tốt Toán, 15 bạn học sinh xuất sắc Lý, cùng 22 các bạn không giỏi môn nào trong nhị môn Toán với Lý. Hỏi Lớp 10T gồm bao nhiêu bạn học sinh vừa tốt Toán vừa giỏi Lý?

A. 18B. 25C. 10D. 7

Câu 9: cho hai tập hợp

$ A= left (-infty ;1 ight >$;

$B= left { xin mathbbR:-3A. $left (-3 ;1 ight >$B. $left < 1; 5 ight >$C. $left (1; 5 ight >$D. $left (-infty ;5 ight >$

Câu 10: cho các tập hợp 

$A= left < -2; +infty ight )$

$B= left < 2; 5 ight )$

Hãy khẳng định tập phù hợp $Acap Bcap C$?

A. ( -2; 5) B. (2; 3) C. $left < 2; 3 ight )$D. (1; +infty)

Câu 11: đến tập hợp $ A= left xin mathbbR:x^2+x+1=0 ight $. 

Hãy xác minh các phần tử của $A$?

A. $A$ = ØB. $A$ = ØC. $A$ = 0D. $A$ = 0

Câu 12: đến số thực $m$ > 0. Điều kiện nên và đủ nhằm hai tập hợp $(-infty ;frac1m)$ và $(4m; +infty )$ có giao không giống rỗng là:

A. $0B. $0C. $0D. $0

Câu 13: Xét nhì tập đúng theo $A$ và $B$ và các khẳng định sau:

(I). Giả dụ $Bsubset A$ thì $Acap B=B$ (II). Giả dụ $Asubset B$ thì $Acup B=A$

(III). $Bsubset A(B eq A)$ thì $A$ $B$ = Ø (IV). Ví như $Acap B$ = Ø thì $A$ $B$ = $A$

Trong các xác định trên tất cả bao nhiêu xác minh là mệnh đề đúng?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 14: mang lại tập $A= left x ight $

Khi kia phần bù của $A$ vào $mathbbR$ là?

A. $left < -2; 2 ight >$B. $(-2; 2)$C. $(-infty ; -2)cup (2; +infty )$D. $left (-infty; -2 ight >cup left < 2; +infty ight )$

Câu 15: Tập hợp $mathbbR$ $((2; 5)cap left < 3; 7 ight ))$ là tập vừa lòng nào bên dưới đây

A. $left < 3; 5 ight )$B. $left (-infty ;2 ight >cup left < 7; +infty ight )$C. $left (-infty ;3 ight >cup (5; +infty )$D. $(-infty ; 3)cup left < 5; + infty ight )$

Câu 16: đến mệnh đề chứa biến $P(m): " min mathbbZ:2m^2-1 vdots 7"$ 

Mệnh đề đúng là:

A. $P(-4)$B. $P(-3)$C. $P(5)$D. $P(6)$

Câu 17: biểu diễn trên trục số của tập hợp là hình nào bên dưới đây?

A.

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 1

 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 18: Một dòng chiếu hình chữ nhật có

chiều rộng là $1,8mpm 0,005m$,

chiều lâu năm là $2m pm 0,010m$. 

Chu vi của dòng chiếu đó là

A. $7,6mpm 0,005m$B. $7,6mpm 0,010m$C. $7,6mpm 0,015m$D. $7,6mpm 0,030m$

Câu 19: chiều cao của di tích lịch sử Cột cờ tp. Hà nội do một người đo được là $arh= 41,34mpm 0,05m$. Lúc đó, số quy tròn của độ cao $h$ = 41,34 là:

A. 41$m$B. 41,4$m$C. 41,3$m$D. 41,2$m$

Câu 20: với tập $X$ tất cả hữu hạn phần tử, kí hiệu |$X$| là số phần tử của $X$.

Cho $A,B$ là hai tập hòa hợp hữu hạn phần tử.

Sắp xếp các số $left | Acup B ight |$, |$A$ $B$|, $ left |A ight |+left | B ight |$ theo thiết bị tự không giảm ta được:

A. |$A$ $B$|, $left | Acup B ight |, left | A ight |+left | B ight |$B. $left | Acup B ight |, left | A ight |+left | B ight |$, |$A$ $B$|C.

Xem thêm: Nếu Có Ngày Mai Tập 11 - Nếu Còn Có Ngày Mai Tập 11

$left | Acup B ight |$, |$A$ $B$|, $left | A ight |+left | B ight |$D. $left | A ight |+left | B ight |, left | Acup B ight |$, |$A$ $B$|