Câu điều kiện trong tiếng Anh (mệnh đề If loại 1, loại 2 và các loại 3) là câu nói trao đổi về các tình huống giả định và tác dụng của chúng. Lúc này chúng ta sẽ cùng khám phá công thức, cấu trúc, bài xích tập vận dụng câu điều kiện phổ biến trong tiếng anh lúc học hay gặp phải.

Bạn đang xem: Cách nhận biết câu điều kiện


*
Lý thuyết câu điều kiện
TypeIf ClauseMain ClauseUsage
1If + Present simple (Present continuous, Present perfect)Future simpleCó thiệt ở hiện tại
2If + Past simple (Past continuous)Would/Could/Should (not) + V (inf)Không bao gồm thật ở hiện nay tại
3If + Past perfect (Past perfect continuous)Would/Could/Should (not) + Have + V3/edKhông bao gồm thật trong thừa khứ

Điều kiện rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.


NHẬP MÃ TUHOC5TR - NHẬN ngay 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui lòng nhập tên của doanh nghiệp
Số năng lượng điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ email bạn nhập không nên
Đặt hứa
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui tươi click TẠI ĐÂY.


Cấu trúc – cách làm câu đk loại 1: If + Present simple, Future simple

Nói cách khác, sống câu đk loại 1, mệnh đề IF sử dụng thì hiện tại đơn, mệnh đề chủ yếu dùng thì sau này đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF và mệnh đề chính rất có thể đứng trước giỏi sau hồ hết được.

Ex: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, bé chó của tớ sẽ cắm anh đó.)

Cách dùng câu điều kiện loại 1: Câu đk loại 1 còn rất có thể được điện thoại tư vấn là câu đk hiện tại rất có thể có thật. Ta thực hiện câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện nay được trong bây giờ và nêu kết quả có thể xảy ra.

Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2: Câu điều kiện loại II có cách gọi khác là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện tại tại.

Điều kiện ko thể xẩy ra ở bây giờ hoặc tương lai, đk chỉ là 1 trong những giả thiết, một ước ý muốn trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu điều kiện loại 2, động từ của mệnh đề đk chia sinh hoạt bàng thái phương pháp (past subjunctive), cồn từ của mệnh đề chính chia làm việc thì đk hiện trên (simple conditional.)

Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là vẻ ngoài chia động từ hệt nhau như thì quá khứ đơn, riêng cồn từ “to be” thì dùng “were” cho toàn bộ các ngôi.

Ex: If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong những con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) (Thực tế tôi không thể là chim được)

Câu đk loại 3

Khái niệm về câu đk loại 3: Câu đk loại III là câu điều kiện không tồn tại thực trong thừa khứ.

Điều kiện không thể xẩy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong vượt khứ, một giả thiết trái ngược với hoàn cảnh ở thừa khứ.

Cấu trúc câu đk loại 3: If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu đk loại 3, đụng từ của mệnh đề điều kiện chia sinh hoạt quá khứ phân từ, còn đụng từ của mệnh đề chính chia sinh sống điều kiện xong xuôi (perfect conditional.)

Ex: If he had come to lớn see me yesterday, I would have taken him lớn the movies. (Nếu trong ngày hôm qua nó mang đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.)

Ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh vì thế bạn cần nắm ngữ pháp thật vững, để học tốt bạn có thể tham khảo sách Sách 25 chuyên đề ngữ pháp giờ Anh hoặc Sách tổng ôn ngữ pháp giờ đồng hồ anh cô trang anh. Đây đều là những sách ngữ pháp tiếng Anh hay, dễ hiểu, nếu còn e ngại thì cần tham khảo review sách tại trang Tài liệu IELTS và tải Ebook về coi trước.

3. Bài tập câu điều kiện

Bài tập câu điều kiện loại 1

EXERCISE 1: Put the verbs in the brackets in the correct tenseIf I (to study) ______________, I (to pass) ______________the exams.If the sun (to shine) ______________, we (to walk) ______________into town.If he (to have) ______________a temperature, he (to see) ______________the doctor.If my friends (to come) ______________, I (to be) ______________very happy.If she (to earn) ______________a lot of money, she (to fly) ______________to New York.If we (to travel) ______________to London, we (to visit) ______________the museums.If you (to wear) sandals in the mountains, you (to slip) ______________on the rocks.If Rita (to forget) ______________her homework, the teacher (to give) ______________her a low mark.If they (to go) ______________to the disco, they (to listen) ______________to loud music.If you (to wait) ______________a minute, I (to ask) ______________my parentsIf you (eat) _____________an ice-cream, I (have) _____________a hot chocolate.If she (need) _____________a computer, her brother (give) _____________her his computer.If we (have / not) _____________time this afternoon, we (meet) _____________He (talk)_____________to her if you (want / not) _____________to do it.You (win / not) _____________the game if you (know / not) _____________the rules.EXERCISE 2: Using the given information, make conditional sentences using “IF”Go lớn Corfu. You will like it.

→ If you _____________________________________________

Don’t hurry. You will not make mistakes.

→ Unless you _____________________________________________

Will you see her? Say hello to her.

→ If you _____________________________________________

Be careful. You will not fall down.

→ Provided that _____________________________________________

You mustn’t panic. You will manage it.

→ If you _____________________________________________

She can’t give it up. She will succeed.

→ In case _____________________________________________

Bài tập câu điều kiện loại 2

Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into the correct form. Use conditional I with would in the main clause.

If he (start) __________ at once, he (arrive)__________ there by midday.Tom (be)__________ sick if he (eat) __________ all those chocolates.If I (lose)__________ my glasses, I (not be) __________ able to read.You (become)__________ ill if you (forget)__________ your jacket.If the weather (get)__________ colder, I (buy)__________ a new coat.If we (have)__________ a yacht, we (sail)__________the seven seas.If he (have)__________more time, he (learn)__________karate.If they (tell)__________their father, he (be)__________very angry.She (spend)__________a year in the USA if it (be)__________easier to get a green card.If I (live)__________on a lonely island, I (run)__________around naked all day.We (help)__________ you if we (know)__________ how.My brother (buy)__________a sports oto if he (have)__________the money.If I (feel)__________better, I (go) __________to the cinema with you.If you (go)__________by xe đạp more often, you (be / not) __________so flabby.She (not / talk) __________to you if she (be)__________mad at you.If I (be) __________you, I (get) __________a new job.If he ___________(be) younger, he (travel)__________ more.If we (not/ be) __________ friends, I (be) __________angry with you.If I (have) __________enough money, I (buy)__________a big house.If she (not/ be) __________always so late, she (be) __________promoted.If we (win) __________the lottery, we ___________ (travel) the world.If you (have)__________ a better job, we (be)__________ able to buy a new carIf I (speak)__________ perfect English, I (have) __________a good job.If we (live)__________ in Mexico, I (speak) __________Spanish.If she (pass)__________ the exam, she __________ (be) able to enter university.She (be)__________ happier if she (have)__________ more friends.We (buy)__________ a house if we (decide)__________ lớn stay here.They (have)__________ more money if they __________ (not / buy) so many clothesWe (come)__________ khổng lồ dinner if we __________ (have) time.She (call)__________ him if she (know)__________ his number.They (go)__________ khổng lồ Spain on holiday if they (like)__________ hot weather.She (pass) __________the exam if she __________ (study) more.I (marry)__________ someone famous if I (be)__________ a movie star.We never (be)__________ late again if we (buy)__________ a new car.You (lose)__________ weight if you (eat)__________ less.

Xem thêm: Chỉ Số Bilirubin Toàn Phần, Đăng Ký Xét Nghiệm Bilirubin Ở Đâu

Bài tập câu đk loại 3

If you ______________ (not / be) late, we ______________ (not / miss) the bus.If she ______________ (study), she ______________ (pass) the exam.If we ______________ (arrive) earlier, we ______________ (see) John.If they ______________ (go) lớn bed early, they ______________ (not / wake) up lateIf he ______________ (become) a musician, he ______________ (record) a CD.If she ______________ (go) to lớn art school, she ______________ (become) a painter.If I ______________ (be) born in a different country, I ______________ (learn) to speak a different language.If she ______________ (go) to lớn university, she ______________ (study) French.If we ______________ (not / go) khổng lồ the party, we ______________ (not / meet) them.If he ______________ (take) the job, he ______________ (not / go) travelling.He ______________ (be) happier if he ______________ (stay) at home.She ______________ (pass) the exam if she ______________ (study) harder.We ______________ (not / get) married if we ______________ (not / go) lớn the same university.They ______________ (be) late if they ______________ (not / take) a taxi.She ______________ (not / meet) him if she ______________ (not / come) lớn London.He ______________ (take) a taxi if he ______________ (have) enough money.I ______________ (call) you if I ______________ (not / forget) my phone.We ______________ (come) if we ______________ (be) invited.She ______________ (not / do) it if she ______________ (know) you were ill.He ______________ (be) on time if he ______________ (leave) earlier.