Dạng 1: xác minh các đại lượng đặc thù trong bài xích tập xê dịch điều hòa

1. Phương pháp

Đây là dạng toán xác định đại lượng như biên độ A, vận tốc góc ω, chu kỳ, tần số, trộn ban đầu từ một số trong những dữ kiện mang đến trước ... Bằng cách đồng nhất với phương trình xấp xỉ điều hòa chuẩn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập dao đông điều hòa và cách giải

- dao động điều hòa được coi là một dao động mà li độ của đồ vật được tế bào tả bởi hàm cosin tuyệt sin theo biến đổi thời gian. Một giải pháp khác, một xê dịch điều hòa tất cả phương trình là nghiệm của phương trình vi phân: x’’ + ω2x = 0 gồm dạng như sau:

x = Acos(ωt + φ)

Trong đó:

+ x: Li độ, li độ là khoảng cách từ vật đến vị trí cân đối ( Đơn vị độ dài)

+ A: Biên độ (li độ rất đại) ( Đơn vị độ dài)

+ ω: vận tốc góc (rad/s)

+ ωt + φ: Pha giao động (rad/s) tại thời điểm t, cho thấy trạng thái giao động của thiết bị ( gồm vị trí và chiều )

+ φ : Pha ban đầu (rad) tại thời điểm t = 0s, phụ thuộc vào vào phương pháp chọn gốc thời gian, nơi bắt đầu tọa độ.

Chú ý: φ, A là phần nhiều đại lượng hằng, lớn hơn 0.

- Phương trình vận tốc v (m/s)

v = x’ = ωAcos(ωt + φ + π/2)

Suy ra: vmax = ωA Tại vị trí cân nặng bằng x = 0, vmin = 0 dành được tại 2 biên.

* dấn xét: Xét 1 xấp xỉ điều hoà, ta có tốc độ sẽ mau chóng pha hơn li độ góc π/2.

- Phương trình vận tốc a (m/s2)

a = v’ = x’’ = a = - ω2x = ω2Acos(ωt + φ + π/2)

suy ra: amax = ω2A tại 2 biên, amin = 0 tại vtcb x = 0

Nhận xét: dựa vào các biểu thức trên, lúc xét 1 giao động điều hòa ta có tốc độ ngược trộn với li độ với sớm trộn hơn vận tốc góc π/2

- Chu kỳ: T = 2/ω

Định nghĩa chu kì là thời hạn để vật triển khai được một xấp xỉ hoặc thời hạn ngắn nhất để trạng thái giao động lặp lại như cũ.

- Tần số: f = ω/2 = 1/T

Định nghĩa tần số là số xấp xỉ vật thực hiện được vào một giây. Tần số là nghịch đảo của chu kì dao động.

2. Ví dụ

 Xét dao động điều hòa gồm Vmax = 16π (mm/s), amax = 64 (cm/s2 ). Xấp xỉ π2 = 10. Khi vật đi qua li độ x = -A/2 thì có vận tốc bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Để tính được tốc độ, ta cần khẳng định phương trình xê dịch trước.

Chú ý: amax = 64 cm/s2 = 640 mm/s2 = 642 mm/s2

Ta có: ω = amax / vmax = 64π2/16π = 4π (rad/s)

Biên độ xê dịch điều hòa A=vmax /ω = 4 (mm)

Ta có công thức tương tác giữa vận tốc và li độ như sau: x2 + v2/ ω2 = A2. Suy ra vận tốc (chú ý vận tốc sẽ luôn luôn dương, bởi vì vậy sẽ bằng trị hoàn hảo của vận tốc)

*

Dạng 2: tìm kiếm quãng đường vật đi được trong những bài tập xấp xỉ điều hòa


1. Phương pháp

a) các loại 1: bài bác toán khẳng định quãng đường vật đi được vào khoảng thời hạn Δt.

Chú ý:

+ Trong thời hạn t = 1T vật đi được quãng đường S = 4A

+ Trong thời hạn nửa chu kỳ luân hồi T trang bị đi được quãng con đường S = 2A

- bước 1: Xác định vị trí hoặc thời điểm t1, t2 mang đến trước bên trên đường tròn. Kiếm tìm Δt, Δt = t2 - t1.

- bước 2: Tách Δt = n.T + t* ⇔ Δφ = n.vong + φ*

- bước 3: kiếm tìm quãng đường. S = n.4.A + S*.

Căn cứ vào vị trí với chiều chuyển động của đồ vật tại t1 và t2 để tìm thấy S3

*

b) loại 2: bài bác toán khẳng định Smax - Smin vật đi được trong khoảng thời hạn Δt (Δt

*

Nhận xét:

+ Quãng con đường max đối xứng qua VTCB

+ Quãng mặt đường min thì đối xứng qua biên

BẢNG TÍNH cấp tốc CÁC GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU CỦA QUÃNG ĐƯỜNG


ΔtT/6T/4T/3T/22T/33T/45T/6T
SmaxAA√2A√32A2A + A2A + A√22A + A√34A
Smin2A - A√32A - A√2A2A4A - A√34A - A√23A4A

2.Ví dụ

Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng con đường vật đi được sau 1 s tính từ lúc thời điểm ban đầu.

Xem thêm: 3 Bài Văn Cảm Nhận Của Em Về Đoạn Trích Chiếc Lược Ngà Của Nguyễn Văn Sáng

A. 24 centimet B. 60 centimet C. 48 cm D. 64 cm

Lời giải:

Ta có: T = 2π/ ω = 0,5s ⇒ Δt/T = 1/0,5 = 2

⇒ Δt = 2T

⇒ S = 2. 4A = 48cm

Dạng 3: tính toán tốc độ trung bình, tốc độ trung bình trong bài bác tập giao động điều hòa

1. Phương pháp

a) Tổng quát:

v = S/t

Trong đó:

- S: quãng lối đi được trong khoảng thời gian t

- t: là thời hạn vật đi được quãng mặt đường S

b. Vấn đề tính vận tốc trung bình cực to của đồ gia dụng trong khoảng thời hạn t:

vmax = Smax/t

c. Việc tính tốc độ trung bình nhỏ nhất thiết bị trong khoảng thời gian t.

vmin = Smin/t

d. Vận tốc trung bình

vtb = Δx/t

Trong đó:

+ Δx: là độ phát triển thành thiên độ dời của vật

+ t: thời gian để vật thực hiện được độ dời Δx

2. Ví dụ

Một vật giao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt + π/4) cm. Vận tốc trung bình của trang bị trong khoảng thời gian từ t = 2s mang đến t = 4,875s là: