Bài tập Although In spite of despite là 1 trong dạng bài xích tập rất đơn giản nhầm lẫn cùng với nhau, nếu như không chú ý và thực hành xuất sắc sẽ tuyệt bị sai sót trong các bài kiểm tra. Vì vậy trong nội dung bài viết hôm nay hãy cùng cả nhà củng cố gắng lại con kiến thức cũng tương tự thực hiện những bài tập về điểm ngữ pháp này nhé!

*

Cấu trúc Although In spite of despite

Although/ In spite of/ Despite trong tiếng Anh nó đa số mang một ý nghĩa là mang dù. Những liên từ này có vai trò miêu tả sự tương phản chân thành và ý nghĩa trong câu, nó tất cả vị trí đứng nghỉ ngơi đầu mệnh đề hay giữa câu.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of/ despite

Nếu đặt tại phần đầu câu, sau mệnh đề đựng Although/ In spite of/ Despite sẽ phải thêm vết phẩy để phân làn hai mệnh đề.

Cụ thể kết cấu như sau:

Although + S + V, S + V.

➔ Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Bài tập Although In spite of despite

Bài 1: thực hiện Although/ In spite of/ Despite điền vào nơi trống:

1. They liked their camping holiday, ……………. Of the rain.

2. My father decided to buy the oto ……………. He didn’t really have enough money.

3. ……………. His age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside ……………. Of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted ……………. Of not understanding anything.

6. Salim wnet to school alone, ……………. She knew that it was very unsafe.

7. ……………. The pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. ……………. She was very sick, she still try lớn complete this job.

9. ……………. Land and Mike went to university together, they weren’t close friend.

10. ……………. Her illness, she must go lớn school.

ĐÁP ÁN

1. They liked their camping holiday, in spite of the rain.

2. My father decided to lớn buy the car although he didn’t really have enough money.

3. Despite his age, he still plays badminton every morning.

4. We still play football outside in spite of the heavily rain.

5. Loan knew what he wanted in spite of not understanding anything.

6.Salim wnet to lớn school alone, although she knew that it was very unsafe.

7. Despite the pain in her leg, she still won the marathon excellent.

8. Although she was very sick, she still try khổng lồ complete this job.

9. Although Land and Mike went to lớn university together, they weren’t close friend.

10. Despite her illness, she must go lớn school.

Bài 2: bài tập although in spite of despite viết lại câu với từ mang đến sẵn trong ngoặc

1. I couldn’t sleep although I was tired (despite)

2. Although he’s got an English name, he is in fact German (despite)

3. In spite of her injured foot, she managed khổng lồ walk lớn the village (although)

4. I decided khổng lồ accept the job although the salary was low (in spite of)

5. We lost the match although we were the better team (despite)

6. In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry (although)

7. I’m not tired in spite of working hard all day (although)

8. She is quite fat although she plays sport everyday (despite / the fact)

9. Although I see him every morning, I’ve never spoken khổng lồ him (in spite of)

10. It’s quite warm although it’s a bit windy (despite)

ĐÁP ÁN

1. I couldn’t sleep despite being tired.

2. Despite his English name, he is in fact German.

3. Although she had an injured foot, she managed to lớn walk to the village.

4. I decided to accept the job in spite of the low salary.

5. We lost the match despite being the better team.

6. Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7. I’m not tired although I work all day.

8. Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9. In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to lớn him.

10. It’s quite warm despite being a bit windy.

*

Bài 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không rứa đổi

1. Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

=> ……………………………………………………………………………………….

2. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

=> ……………………………………………………………………………………….

3. Despite her unkind behavior, we still love her.

=> ……………………………………………………………………………………….

4. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

=> ……………………………………………………………………………………….

5. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

=> ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went lớn work yesterday.

2. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

3. Although she behaves unkind, we still love her.

4. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

5. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích to see it.

Bài 4: hoàn thành câu sau đây sao mang đến đúng cấu trúc của Although/ In spite of/ Despite

1. ………….. The story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to lớn see the film ………….. Feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War………….. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

4. ……………careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Mị Châu Trọng Thủy Ngắn Nhất, Soạn Bài Truyện An Dương Vương Và Mị Châu

5. …………..the film was gripping, Tom slept from beginning khổng lồ end.